Návrh OOP

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
Naše č. j.: ŽP/590/17
Spis. zn.: ZN/4522/ŽP/16
Počet listů: 14
Počet příloh: 3
Počet listů příloh: 3
Vyřizuje: JUDr. Renáta Bůžková
Ing. Roman Sýkora
Datum: 11. 1. 2017
VÝZVA
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu tímto vyzývá dotčené osoby, aby k níže uvedenému návrhu opatření obecné povahy do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje podaly připomínky nebo námitky. Dotčenými osobami jsou v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 správního řádu ty osoby, jichž se dotýká návrh opatření obecné povahy. Případné připomínky nebo námitky je třeba zaslat písemně na adresu Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, případně elektronicky e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky - ID datové schránky: zzjbr3p.
Nebudou-li žádné námitky ani připomínky uplatněny, bude opatření obecné povahy vydáno v níže uvedeném znění.
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako věcně i místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), navrhuje podle ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 56 odst. 1, odst. 2 písm. b) a c) a odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny vydání tohoto opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského (Castor fiber).
I.
Tímto opatřením obecné povahy se v zóně A, B a C (viz příloha č. 1, 2 a 3 tohoto opatření obecné povahy) za níže uvedených podmínek povoluje podle ustanovení § 56 odst. 1 a 2 písm. b) a c) zákona o ochraně přírody a krajiny v zájmu prevence
2/17
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
závažných škod, zejména na úrodě, lesích, vodách a ostatních typech majetku, a v
zájmu ochrany veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti výjimka ze základních
ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra
evropského (Castor fiber) stanovených v ustanovení § 50 odst. 1 a 2 zákona o
ochraně přírody a krajiny, a to ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje
všech jedinců tohoto druhu jejich rušením, odstraňováním a zprůtočňováním bobřích
hrází, odstraňováním pevných překážek ve vodních tocích vzniklých v souvislosti
s činností bobra evropského, a v zóně C i ze zákazu poškozovat a ničit jimi užívaná
sídla.
II.
1. Oprávněnými osobami, kterým se výjimka povoluje, jsou:
a. správci vodních toků,
b. vlastníci nebo správci vodních děl, staveb a ostatních objektů dle čl. III. odst. 2
a odst. 4,
(dále jen „oprávněné osoby“).
2. Oprávněné osoby mohou provedením jednotlivých zásahů v rozsahu jim
příslušejícího oprávnění pověřit jiné osoby (dále jen „pověřená osoba“).
III.
1. Výjimka udělená tímto opatřením obecné povahy se vztahuje na objekty
vymezené v odst. 2 a 4 tohoto článku nacházející se na území ve správní
působnosti krajského úřadu, jako věcně i místně příslušného orgánu ochrany
přírody, mimo území evropsky významných lokalit, ve kterých je bobr evropský
předmětem ochrany (EVL Kateřinský a nivní potok, kód EVL: CZ0323151), a
mimo zvláště chráněná území působnosti krajského úřadu.
2. Výjimku lze v zóně B a C uplatňovat na:
a. vodních tocích1,
b. rybnících2 a jiných vodních dílech3,
c. stavbách veřejné infrastruktury4,
a to v případech, kdy bobří hráze, pevné překážky ve vodních tocích způsobené
činností bobra a v zóně C i bobří sídla ohrožují bezpečnost, provozuschopnost a
stabilitu vodních děl a staveb veřejné infrastruktury, zvýšením hladiny vodního
toku mohou způsobit vznik povodňové situace, zabraňují plynulému odtoku vody
1 § 43 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
2 § 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění
pozdějších předpisů
3 § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
4 § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů
3/17
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
při povodni, nebo významným způsobem omezují hospodářské využití okolních
pozemků.
3. V zóně B je výjimku možné uplatnit pouze v lokalitách, kde se nenachází bobří
sídla.
4. V krizových situacích vzniklých v souvislosti s činností bobra, tzn. při
bezprostředním ohrožení veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti či bezprostředně
hrozícím vzniku škod značného rozsahu na nemovitém majetku, lze výjimku
v zóně B a C uplatnit i na objektech nevymezených v odst. 2 tohoto článku.
5. V zóně A je výjimku možné uplatnit na objektech uvedených v odst. 2 tohoto
článku, a to pouze v případě, kdy jsou bezprostředně ohroženy stavby veřejné
infrastruktury nebo veřejné zdraví či bezpečnost osob.
IV.
1. V zóně B je oprávněná osoba povinna provedení zásahů oznámit krajskému
úřadu nejméně 15 dnů předem. Zásah je možné provést po uplynutí 15 denní
lhůty, případně po dřívějším vyjádření krajského úřadu.
2. V zóně A (viz čl. III. odst. 5) a zóně C je oprávněná osoba povinna provedení
zásahů oznámit krajskému úřadu nejpozději do 10 dnů po provedení zásahu.
3. Oznámení dle odst. 1 a 2 tohoto článku je oprávněná osoba povinna učinit
písemně na adresu krajského úřadu nebo elektronicky na e-mailovou adresu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4. Oznámení musí obsahovat:
a. identifikaci oprávněné osoby (název, sídlo, IČO, příp. jméno a příjmení,
datum narození, trvalé bydliště),
b. termín plánované realizace zásahu (u odst. 2 provedeného zásahu),
c. důvod zásahu,
d. přesnou lokalizaci zásahu (par. č., katastrální území, příp. ř. km, zákres do
mapy, příp. GPS souřadnice),
e. popis předpokládaného zásahu (u odst. 2 provedeného zásahu),
f. fotodokumentaci místa před provedením zásahu,
g. v případě uvedeném v čl. II. odst. 2 i identifikaci pověřené osoby (název,
sídlo, IČO, příp. jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště).
5. Do 31. prosince kalendářního roku je oprávněná osoba povinna učinit způsobem
uvedeným v odst. 3 tohoto článku souhrnné oznámení, které bude obsahovat:
a. identifikaci oprávněné osoby (název, sídlo, IČO, příp. jméno a příjmení,
datum narození, trvalé bydliště),
4/17
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
b. údaje o počtu provedených zásahů za kalendářní rok,
c. termín realizace jednotlivých zásahů,
d. lokalizace jednotlivých zásahů (par. č., katastrální území, příp. ř. km,
zákres do mapy, příp. GPS souřadnice),
e. důvody jednotlivých zásahů,
f. popis a fotodokumentaci skutečně provedených zásahů,
g. v případě uvedeném v čl. II. odst. 2 i identifikaci pověřené osoby (název,
sídlo, IČO, příp. jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště).
V.
Výjimku lze uplatňovat ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy
vyjma období od 1. 5. do 15. 7. kalendářního roku. V případě krizových situací dle čl.
III. odst. 4 a v zóně A dle čl. III. odst. 5 lze výjimku uplatnit bez časového omezení.
VI.
Rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny vydaná
krajským úřadem před nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy zůstávají
v platnosti; na zásahy takto povolené se toto opatření obecné vztahuje od prvního
dne po skončení platnosti těchto rozhodnutí.
VII.
Výjimka povolená tímto opatřením obecné povahy platí do 31. 12. 2023.
Odůvodnění
Krajský úřad, jako věcně i místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, mj.
povoluje výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny ze základních
ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, přičemž dle odst. 4
tohoto ustanovení je možné výjimku týkající se neurčitého okruhu osob povolit
opatřením obecné povahy. Na základě dosavadní praxe a vzhledem k rozšiřování
lokalit s výskytem bobra evropského v Plzeňském kraji a rostoucím škodám tímto
druhem živočicha způsobeným rozhodl se krajský úřad možnosti vydat příslušnou
výjimku opatřením obecné povahy využít, s cílem snížit tak administrativní zátěž
žadatelů o individuální výjimky a umožnit především operativně zasahovat v zájmu
veřejné bezpečnosti a prevence závažných škod na majetku.
Bobr evropský je původním druhem a běžnou součástí naší přírody. V 18. a posléze
znovu v 19. století byl tento druh živočicha na našem území de facto vyhuben,
postupně se v 20. století bobr evropský do naší přírody navrátil a zejména v druhé
polovině tohoto století se začala populace bobrů rozrůstat, k čemuž posléze přispěla
i zákonem stanovená ochrana tohoto druhu živočicha. V současné době je populace
bobrů evropských na neustálém vzestupu a vzhledem k biotopům spjatým s vodním
prostředím, které tento druh živočicha osidluje, dochází v důsledku činnosti bobrů ke
5/17
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
škodám především na majetku, veřejné infrastruktuře a samozřejmě s tím je spojeno
i potenciální ohrožení veřejné bezpečnosti a zdraví lidí.
K ochraně bobra evropského přijalo Ministerstvo životního prostředí Program péče o
bobra evropského v České republice (viz http://www.mzp.cz/cz/programy_pece),
jehož cílem je zabezpečit stabilní a udržitelnou populaci bobra evropského
s ohledem na prevenci jím způsobovaných škod v souvislosti s hospodářským
využitím krajiny. Území České republiky je tak rozděleno do tří zón (A, B, C – viz
přílohy tohoto opatření obecné povahy) dle diferenciace ochrany bobra. Zónu A
v Plzeňském kraji představuje především evropsky významná lokalita Kateřinský a
Nivní potok, ve které je bobr evropský předmětem ochrany, tj. oblast Českého lesa.
Většina Plzeňského kraje je zahrnuta do zóny B, ve které se trvalá přítomnost bobrů
předpokládá, avšak zároveň je třeba přijmout opatření k prevenci a minimalizaci jimi
způsobených škod. V jižní části Plzeňského kraje se nachází zóna C, ve které je
třeba výskyt bobra evropského eliminovat vzhledem k možným značným škodám na
vodohospodářských a podobných objektech, přičemž v důsledku může dojít i k
ohrožení veřejné bezpečnosti a zdraví lidí.
Bobr evropský je evropsky chráněným druhem živočicha ve smyslu Směrnice Rady
92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin; v České republice se jedná o silně ohrožený zvláště chráněný druh živočicha
ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992
Sb. Ochrana bobrů je tedy na úrovni zákona zajištěna základními ochrannými
podmínkami, které jsou prezentovány především zákazy škodlivě zasahovat do jejich
přirozeného vývoje, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo
usmrcovat. Dále není dovoleno ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia
nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat,
vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny (viz § 50 zákona o ochraně
přírody a krajiny). Za stanovených podmínek je však umožněno z těchto zákazů
povolit výjimku.
Vzhledem ke skutečnosti, že bobr evropský je chráněn i dle práva Evropské unie, je
dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny možné výjimku ze základních podmínek
ochrany povolit za splnění čtyř podmínek:
1) převaha jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody
2) existující důvod dle § 56 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny
3) neexistence jiného uspokojivého řešení
4) neovlivnění dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany
K ad 1) a 2):
V první řadě je nutné posoudit, zda existuje jiný veřejný zájem a zda tento zájem
převažuje nad konkurujícím veřejným zájmem na ochraně přírody. Ochrana přírody
jako taková je veřejným zájmem, přičemž v konkrétním případě veřejný zájem
představuje ochrana bobra evropského jakožto silně ohroženého zvláště chráněného
druhu živočicha a zároveň živočicha chráněného na celoevropské úrovni. Jak bylo již
výše uvedeno, bobr evropský byl na našem území v historii několikrát vyhuben,
přesto se do naší krajiny dokázal navrátit a jeho populace neustále narůstá. Bobr
evropský je bezesporu živočichem spjatým s vodním prostředním, kde buduje svá
6/17
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
sídla (nory a hrady), staví bobří hráze, k čemuž používá i jím pokácené dřeviny, a
svojí činností tak ovlivňuje krajinu, jak pozitivně, tak negativně. Pozitivní hledisko
v činnosti bobra lze spatřovat v podpoře biodiverzity vodního prostředí a jeho okolí,
čímž se zvyšuje i ekologická hodnota tohoto území. Nicméně bobr evropský vyvíjí
svoji činnost především v krajině, která je člověkem intenzivně obhospodařovaná, a
proto dochází ke vzniku konfliktních situací a činnost bobrů je tak vnímána značně
negativně, jelikož dochází ke změnám parametrů a podmínek v jimi osídleném území
a v důsledku i ke škodám na majetku.
Základní potřebou bobrů je vybudování sídel (obydlí), která jsou poměrně rozsáhlá a
tvoří je nora, polohrad a hrad. Nory bobři vyhrabávají ve vysokých hlinitopísčitých
březích s východem ukrytým pod vodní hladinou a suchou komorou v suché části
břehu. Pokud není možné zajistit suchou část doupěte pod úrovní břehu, budují bobři
z větví a bahna tzv. polohrady a hrady, a to především v plochých nivách. Tato svá
obydlí bobři udržují při jakémkoli stavu vodu, přičemž v lokalitách s kolísající hladinou
vody budují bobři náhradní východy a nory. Touto činností bobr negativně působí na
stabilitu vodních toků, hrází rybníků a nádrží a protipovodňových hrází. K narušení
stability hrází u rybníků a nádrží dochází především, jsou-li vystavěny ze sypkého
materiálu a nejsou tak zpevněné. U protipovodňových hrází může k poškození dojít
zejména v období zvýšené vodní hladiny při povodňových stavech, kdy si bobři
budují novou úroveň nor, které již mohou do takovýchto hrází zasahovat
s negativním vlivem na jejich propustnost a bezpečnost, což se odrazí i na funkčnosti
této hráze po odeznění povodňového stavu, např. jen při zvýšeném průtoku.
V souvislosti s hrabáním nor a cest dochází dále k narušení stability svrchní části
hrází a břehů vodních toků, přičemž může dojít i k jejich propadnutí, čímž je ohrožen
pohyb lidí a pojízdné techniky.
Další rizika činnosti bobrů vyvstávají v souvislosti s kácením dřevin. Bobr evropský je
schopný pokácet strom de facto jakékoli velikosti. Kromě stavby hrází využívá bobr
dřeviny, resp. lýko a kůru, jako potravu na podzim a v zimě. Ač tato činnost bobra
může mít pozitivní vliv na druhovou a věkovou skladbu dřevin rostoucích mimo les
v okolí vodních toků a ploch, jsou s touto činností spjata i negativa. Kromě možného
ohrožení druhové skladby hospodářských lesů nacházejících se v okolí vodních toků,
mohou být ohroženy ohryzem a skácením i ovocné dřeviny a v nemalé míře i
hospodářské plodiny na polích. Negativně je možné vnímat i kácení liniových dřevin
podél rybníků a nádrží, kde tyto dřeviny plní zpevňující funkci. Vyšší riziko je však
spatřováno ve vzniku bariér na vodních tocích a tím ohrožené průtočnosti. Pokácené
kmeny se totiž často nacházejí přímo v korytě toku a naplavením dalšího materiálu
dochází k překážkám majícím vliv na průtok vody, zejména při povodňových stavech.
Zvýšené riziko je pak u mostních konstrukcí, kdy může dojít i k jejich neprostupnosti.
Největším dopadem na okolní prostředí je budování bobřích hrází, jejichž cílem je
zabezpečit úroveň hladiny, aby nedošlo k odkrytí vchodu do bobřího obydlí.
Zatopením části obývané lokality si bobr zajišťuje i snazší přístup k porostům a
potravě a následnou manipulaci s těmito materiály. Hráze se tedy mohou vyskytovat i
mimo bobří obydlí. Další funkcí hráze je umožnění bezpečného pohybu v obývané
lokalitě v blízkosti vodní hladiny a tedy snadnějšího úniku před predátory. Zatopením
okolního prostředí dochází ke zvyšování diverzity místního ekosystému, což je
možné považovat za pozitivní přínos. Nicméně stavba hrází s sebou nese řadu rizik,
7/17
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
především co se týče ohrožení veřejné bezpečnosti, zdraví lidí a majetku.
Vybudováním bobří hráze dochází k přehrazení vodního toku a v důsledku ke
změnám odtokových poměrů a ke změnám koryta vodního toku. V korytě vodního
toku se tak hromadí naplavený materiál, který má negativní vliv na průtočnou
kapacitu toku. Kromě možného lokálního vybřežení může zejména při povodňových
stavech dojít k zamezení odtoku vody, jejímu nadržení a následnému vylití vody
mimo koryto toku, a to především v dolních úsecích vodního toku. Zájem na ochraně
bobra evropského pak zde koliduje i s povinnostmi správců vodních toků a vlastníků
vodních děl udržovat tyto objekty v řádném stavu, aby byla zajištěna jejich funkce a
nedošlo k ohrožení veřejné bezpečnosti, majetku apod. Rozlivem vody je pak
ohrožena i lesní a zemědělská půda, zejména samotná úroda, oslabená je však i
produkční funkce této půdy v důsledku zamokření, které znemožňuje i
obhospodařování půdy technikou. K zatopení často dochází i u objektů infrastruktury,
přičemž u některých objektů, jako jsou např. vrty pitné vody, může dojít i k ohrožení
zdraví lidí. Vzhledem k tomu, že bobr staví hráze především v zúžených místech
vodního toku a často k tomu využívá propustky a mosty pod náspy komunikací,
dochází touto činností bobra k podmáčení těles dopravních komunikací, případně i
k přelití s následkem eroze povrchu, čímž je znatelně ohrožena veřejná bezpečnost a
jsou tím způsobeny i značné majetkové škody.
Na základě výše uvedeného krajský úřad dospěl k závěru, že ochrana bobra
evropského značně koliduje se zajištěním ochrany veřejné bezpečnosti, veřejného
zdraví a rovněž i majetku. Krajský úřad tedy shledal důvod pro povolení výjimky ve
smyslu § 56 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně přírody a krajiny. Tyto důvody lze
jednoznačně kvalifikovat jako veřejné zájmy. Ochrana životů, zdraví a majetkových
hodnot je jednou ze základních povinností státu, přičemž tato základní práva člověka
plynou zejména z Listiny základních práv a svobod a zasáhnout do nich je možné
pouze, pokud to připouští zákon. Zdraví, životy a tedy i bezpečnost obyvatelstva
může být ohrožena zejména poškozením pozemních komunikací, zatopením
technické infrastruktury, protržením hrází rybníků a vodních nádrží, a v rámci
mimořádných situací, zejména při povodňových stavech, se riziko ohrožení zvyšuje
s tím, že následky mohou být fatálních rozměrů. Dále v souvislosti s činností bobra
vznikají i značné škody na majetku. Vlastnické právo požívá ústavně zaručenou
ochranu, přičemž určité omezení plyne mj. i ze zákona o ochraně přírody a krajiny a
toto omezení je třeba s ohledem na veřejný zájem na ochraně přírody respektovat.
V souvislosti s tím je zakotvena i možnost požadovat náhradu za ztížení
zemědělského a lesního hospodaření a dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování
náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění
pozdějších předpisů, náhrady škod způsobených mj. i bobrem evropským, na životě
a zdraví fyzických osob a na taxativně stanoveném majetku; veřejná infrastruktura
však tímto zákonem pokryta není. Právě na dopravní infrastruktuře a dále jak již bylo
výše uvedeno na hrázích rybníků a vodních nádrží dochází v důsledku činnosti bobra
evropského ke škodám nejčastěji. Kromě majetkové škody je s tím spojeno i
ohrožení veřejné bezpečnosti. Markantní škody jsou dále způsobovány i zatopením
především zemědělských pozemků, čímž je ohrožena samotná úroda a s tím jsou
spojené další značné škody na majetku. Výjimkou není ani zatopení lesních
pozemků podél vodních toků v lesích, což má negativní vliv na lesní porost
v důsledku podmáčení lesní půdy, především hrozí vývraty stromů s mělkým
kořenovým systémem. Lesní porosty jsou poškozovány i okusem. To se samozřejmě
8/17
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
týká i dřevin rostoucích mimo les. Lze shrnout, že škody jsou způsobovány převážně
na složkách životního prostředí a objektech, které slouží široké veřejnosti, případně
široká veřejnost má z těchto objektů užitek. Ochranu výše uvedených majetkových
hodnot tak krajský úřad považuje za veřejný zájem, nikoli za zájem jednotlivých
soukromých vlastníků. Na druhé straně je třeba zhodnotit i veřejný zájem na ochraně
bobra evropského. Jak je již uvedeno výše, bobr evropský je chráněn nejen na území
naší republiky, ale jedná se o celoevropsky chráněný druh. Zákonem o ochraně
přírody a krajiny jsou tak stanoveny základní ochranné podmínky v podobě zákazů,
které je třeba za účelem ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, tedy i bobra
evropského, respektovat a prolomit je je možné jen povolením výjimky. Populace
bobrů se v současné době neustále zvyšuje a stav této populace je hodnocen jako
příznivý (viz www.biomonitoring.cz). Svojí činností bobr v obývaných lokalitách
přispívá především k růstu diverzity místního ekosystému, negativa jeho činnosti
však převládají nad pozitivy (viz výše). S ohledem na rostoucí populaci bobrů
evropských a na rizika, která jsou spjata s činností tohoto druhu živočicha a
vzhledem ke škodám, jež bobr evropský způsobuje, dospěl krajský úřad k závěru, že
je třeba činit preventivní opatření za účelem ochrany veřejného zdraví, veřejné
bezpečnosti a opatření za účelem prevence závažných škod, zejména na úrodě,
lesích, vodách a ostatních typech majetku. Při posouzení a porovnání těchto jiných
veřejných zájmů vyhodnotil krajský úřad tyto zájmy na základě výše uvedené správní
úvahy jako převažující nad veřejným zájmem ochrany přírody, tj. ochrany bobra
evropského. Za předpokladu, že výjimka bude vykonávána dle stanovených
podmínek, tj. zejména se bude jednat o lokální zásahy bez úmyslného přímého
kontaktu s jedinci bobra a v době mimo období rozmnožování a odchovu mláďat,
nedojde k ohrožení existence bobří populace a nebudou ani ohrožena pozitiva, která
jsou s jeho činností spojena.
Jelikož krajský úřad shledal převahu jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany
přírody a důvody pro udělení výjimky dle § 56 odst. 2 zákona o ochraně přírody a
krajiny, přistoupil k hodnocení dalších podmínek pro udělení výjimky.
K ad 3):
Výše krajský úřad popsal činnost bobra evropského v jím obývaném teritoriu a vlivy,
jaké tato činnost má. Dojde-li v souvislosti s činností bobra evropského ke změnám
parametrů vodních děl a vodních toků, je možné původní stav obnovit prakticky
pouze opatřeními technického charakteru. Smysluplnější je tedy takovýmto situacím
předcházet a eliminovat tak rizika vzniku havarijních stavů a ohrožení veřejné
bezpečnosti. Takováto preventivní činnost je však spojena mj. i se zásahem do
přirozeného vývoje a biotopu bobra evropského, a to především odstraňováním
bobřích hrází, případně jejich zprůtočňováním. Tím zároveň dojde i k omezení
zaplavování lesních a zemědělských pozemků, které budou moci být řádně
obhospodařovány. Samozřejmě budou omezeny i škody, které v souvislosti
s činností bobra vznikají. Nárok na úhradu škody na zdraví, životě a na některém
typu majetku a nárok na úhradu ztížení zemědělského a lesního hospodaření
zakotvují příslušné právní předpisy, nicméně nejsou jimi pokryty veškeré škody, které
mohou být bobrem evropským způsobeny. Z vlastní praxe krajského úřadu je možné
konstatovat, že jen právními předpisy uznatelné nároky na náhradu škody
v Plzeňském kraji dosahují sta tisíců korun českých ročně. Celorepublikově se však
9/17
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
jedná o škody v rozsahu desítek miliónu korun českých za rok. Efektivnější je tedy
postupovat preventivně a snažit se hrozící škody minimalizovat. Na základě výše
uvedeného dospěl krajský úřad k závěru, že jiné uspokojivé řešení, než zasáhnout
do přirozeného vývoje a biotopu bobra evropského jeho rušením, odstraňováním a
zprůtočňováním hrází, odstraňováním pevných překážek ve vodních tocích vzniklých
v souvislosti s jeho činností, a v zóně C i poškozováním a ničením jím užívaných
sídel, neexistuje.
K ad 4):
Z výše uvedeného vyplývá, že populace bobra evropského se neustále zvyšuje a její
stav je hodnocen jako příznivý. V Plzeňském kraji je k ochraně bobra evropského
vyhlášena i evropsky významná lokalita Kateřinský a Nivní potok, která je zařazena
do zóny A, co se týče diferenciace ochrany bobrů evropských. Tato evropsky
významná lokalita je však z tohoto opatření obecné povahy a tedy i povolované
výjimky vyňata a úmyslné ohrožení zdejší bobří populace je vyloučeno. V zóně A je
uplatnění výjimky umožněno pouze v případě, že bude bezprostředně ohrožena
veřejná infrastruktura. V zónách B a C je krajskému úřadu z vlastních poznatků znám
postupný růst populace bobra. Jak již krajský úřad uvedl výše, při respektování
podmínek povolované výjimky a období, ve kterém je možné výjimku využít, nehrozí
ohrožení bobří populace a její stav z hlediska ochrany bude udržen v příznivém
stavu. V případě, že by bylo nutné provést razantnější zásah vůči tomuto druhu
živočicha, bude takový případ nutné řešit v rámci povolení individuální výjimky.
Krajský úřad objektivně posoudil důvody pro povolení výjimky a dospěl k závěru, že
všechny čtyři zákonem o ochraně přírody a krajiny stanovené podmínky jsou splněny
a výjimku je možné za respektování určitých podmínek povolit.
Předmětná výjimka se povoluje na území Plzeňského kraje ve správní působnosti
krajského úřadu, jakožto věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody. Území
evropsky významné lokality Kateřinský a nivní potok, ve které je bobr evropský
předmětem ochrany, a zvláště chráněná území jsou z působnosti výjimky vyňata, a
to z důvodu respektování přísnější ochrany, která je těmto zvláště chráněným
územím a evropsky významným lokalitám právními předpisy poskytována, a potřeby
řešit tato z přírodního hlediska hodnotnější území případnými samostatnými
výjimkami. Významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl vyloučen
stanoviskem krajského úřadu č. j. ŽP/20546/16 ze dne 8. 12. 2016.
Způsob realizace výjimky je odlišen podle diferenciace ochrany bobra evropského
v zónách A, B a C. Ve všech těchto zónách je možné zasahovat do biotopu a
přirozeného vývoje bobra evropského tím, že jedinci tohoto druhu budou rušeni,
povoluje se odstraňovat a zprůtočňovat bobří hráze, ve vodních tocích odstraňovat
pevné překážky, které vznikly v souvislosti s bobří činností. V zóně C je navíc
povoleno odstraňování i bobřích sídel, a to z důvodu potřeby eliminace bobří
populace, která na tomto území působí značné škody na vodohospodářských
objektech, čímž ohrožuje bezpečnost a zdraví lidí. V zóně B je možné výjimku
uplatňovat pouze v lokalitách, kde se nenachází bobří sídla. Tato podmínka
zabraňuje přímému a úmyslnému kontaktu s jedinci tohoto druhu, čímž nedojde k
negativnímu ovlivnění bobří populace.
10/17
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
Výjimku je možné v zóně B a C uplatnit pouze na vymezené objekty, kterými jsou
vodní toky, rybníky a jiná vodní díla a stavby veřejné infrastruktury, a to pouze za
podmínky, že činností bobra dojde k ohrožení bezpečnosti, provozuschopnosti,
stability těchto objektů, k reálné hrozbě vzniku povodňové situace, zabránění odtoku
vody při povodních či k významnému omezení hospodářského využití okolních
pozemků. Jedná se tedy o situace, kdy v důsledku bobří činnosti hrozí nejen
nebezpečí vzniku škod na majetku, ale může dojít především i k ohrožení veřejného
zdraví a veřejné bezpečnosti. Nastanou-li krizové situace, tj. ohrožení bude
bezprostřední, je připuštěno výjimku uplatnit i na jiných objektech, které opatření
obecné povahy přímo nevymezuje.
V zóně A je umožnění uplatnění výjimky nejstriktnější. Jelikož se jedná o nejcennější
lokality výskytu bobra evropského, je výjimku možné uplatnit pouze na taxativně
vymezených objektech (čl. III. odst. 2 tohoto opatření obecné povahy), a to za
předpokladu, že v souvislosti s činností bobra dojde k bezprostřednímu ohrožení
staveb veřejné infrastruktury, např. pozemní komunikace či čistírny odpadních vod, a
bude tedy existovat reálné riziko ohrožení veřejné bezpečnosti či veřejného zdraví,
které nebude možné odvrátit jiným způsobem než zasažením do biotopu a
přirozeného vývoje bobra evropského.
Výjimku mohou uplatňovat pouze osoby opatřením obecné povahy stanovené, tj.
vlastníci nebo správci vyjmenovaných objektů, tzn. osoby, které mají právo, příp. i
povinnost, s těmito objekty disponovat, užívat je či spravovat. Tyto oprávněné osoby
mohou jednotlivými zásahy pověřit i jiné osoby, což musí být krajskému úřadu
doloženo. Omezením okruhu subjektů oprávněných výjimku využít a objektů, na
kterých je možné za stanovených podmínek výjimku uplatnit, by nemělo docházet ke
zneužívání povolené výjimky a zároveň bude usnadněna i kontrola jejího výkonu.
Za účelem kontroly výkonu povolené výjimky je oprávněným osobám stanovena
povinnost činit v určitých lhůtách vůči krajskému úřadu oznámení obsahující údaje
umožňující získat informace o jednotlivých zásazích a plnění uložených podmínek.
V souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny (§ 56 odst. 6 a § 5b odst. 5) se
stanovuje i povinnost činit do 31. prosince kalendářního roku souhrnné oznámení o
provedených zásazích.
Výjimku je možné uplatňovat a vykonávat ode dne nabytí účinnosti opatření obecné
povahy, přičemž období od 1. 5. do 15. 7. kalendářního roku je z působnosti výjimky
vyňato. Jedná se o období rozmnožování a odchovu mláďat, kdy je nežádoucí do
biotopu a přirozeného vývoje bobra evropského jakýmkoli způsobem zasahovat.
Výjimkou jsou pouze krizové situace a uplatnění výjimky v zóně A, tj. případy
bezprostředního ohrožení veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti, bezprostřední
ohrožení staveb veřejné infrastruktury, a v zóně B navíc i případ bezprostřední
hrozby vzniku škod značného rozsahu na nemovitém majetku. Bezprostřednost
hrozícího nebezpečí musí být krajskému úřadu prokázána, aby bylo možné zásah
považovat za oprávněný.
Výjimka povolená tímto opatřením obecné povahy platí do 31. 12. 2023. Individuální
rozhodnutí o povolení výjimek k zásahu do biotopu a přirozeného vývoje bobra
11/17
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
evropského vydaná krajským úřadem postupem dle § 56 zákona o ochraně přírody a
krajiny před nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy zůstávají v platnosti.
Po skončení platnosti těchto individuálních rozhodnutí se bude postupovat v souladu
s tímto opatřením obecné povahy.
Poučení
Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné. V souladu s ustanovením
§ 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní
připomínky. Krajský úřad je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro
opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Podle ustanovení
§ 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti
nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné
odůvodněné námitky ke krajskému úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Zmeškání úkonu nelze prominout. Rozhodnutí o námitkách včetně vlastního
odůvodnění, se stane součástí odůvodnění opatření obecné povahy. Proti rozhodnutí
o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení pravomocného
rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy. Soulad
opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Do
opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může po nabytí účinnosti každý
nahlédnout na krajském úřadě.
otisk úředního razítka
Ing. Jan Kroupar
vedoucí oddělení ochrany přírody
podepsáno elektronicky
Přílohy
Příloha č. 1 – zóny A, B, C v České republice
Příloha č. 2 – zóna A v Plzeňském kraji
Příloha č. 3 – zóna C v Plzeňském kraji
12/17
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
Rozdělovník
Babylon
Bdeněves
Běhařov
Bělá nad Radbuzou
Benešovice
Běšiny
Bezděkov (RO)
Bezděkov (KT)
Bezdružice
Bezvěrov
Bílov
Biřkov
Blatnice
Blažim
Blížejov
Blovice
Bohy
Bolešiny
Bolkov
Bor
Borovno
Borovy
Břasy
Březina
Břežany
Brnířov
Brod nad Tichou
Brodeslavy
Broumov
Bučí
Budětice
Bujesily
Buková
Bukovec
Bukovník
Bušovice
Cebiv
Cekov
Chanovice
Cheznovice
Chlistov
Chlum (RO)
Chlum (PJ)
Chlumčany
Chlumy
Chocenice
Chocomyšl
Chodov
Chodová Planá
Chodská Lhota
Chodský Újezd
Chomle
Chotěšov
Chotíkov
Chrastavice
Chrást
Chříč
Chudenice
Chudenín
Chválenice
Ctiboř
Čachrov
Částkov
Čečovice
Čeminy
Čermná
Černíkov
Černíkovice
Černošín
Čerňovice
Černovice
Červené Poříčí
Česká Bříza
Česká Kubice
Číhaň
Čímice
Čižice
Čížkov
Čmelíny
Dešenice
Díly
Dlažov
Dlouhá Ves
Dlouhý Újezd
Dnešice
Dobřany
Dobříč
Dobřív
Dobršín
Dolany (KT)
Dolany (PS)
Dolce
Dolní Bělá
Dolní Hradiště
Dolní Lukavice
Domažlice
Domoraz
Drahkov
Drahoňův Újezd
Drahotín
Dražeň
Draženov
Dražovice
Druztová
Dýšina
Ejpovice
Erpužice
Frymburk
Halže
Hartmanice
Hejná
Heřmanova Huť
Hlavňovice
Hlince
Hlohová
Hlohovčice
Hlohovice
Hnačov
Hněvnice
Holoubkov
Holovousy
Holýšov
Honezovice
Hora Svatého
Václava
Horažďovice
Horní Bělá
Horní Bříza
Horní Kamenice
Horní Kozolupy
Horní Lukavice
Horšice
Horšovský Týn
Hostouň
Hošťka
Hradec
Hradešice
Hradiště (PJ)
Hradiště (DO)
Hrádek (SU)
Hrádek (RO)
Hromnice
Hůrky
Hvozd
Hvožďany
Janovice nad
Úhlavou
Jarov
Jarov
Javor
Ježovy
Kaceřov
Kakejcov
Kamenec
Kamenný Újezd
Kanice
Kaničky
Kařez
Kařízek
Kasejovice
Kašperské Hory
Kaznějov
Kbel
Kbelany
Kdyně
Kejnice
Klabava
Kladruby
Kladruby
Klatovy
Klášter
Klenčí pod
Čerchovem
Klenová
Kočín
Kočov
13/17
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
Kokašice
Kolinec
Koloveč
Konstantinovy Lázně
Kopidlo
Kornatice
Koryta
Kostelec
Kotovice
Kout na Šumavě
Kovčín
Kozlovice
Kozojedy
Kozolupy
Kožlany
Kralovice
Kramolín
Krašovice
Křelovice
Křenice
Křenovy
Krsy
Kšice
Kunějovice
Kvášňovice
Kvíčovice
Kyšice
Ledce
Lesná
Lestkov
Letiny
Letkov
Lhota pod Radčem
Lhotka u Radnic
Lhůta
Libkov
Liblín
Líně
Lisov
Líšina
Líšná
Líšťany
Líté
Litohlavy
Lochousice
Lom u Tachova
Lomec
Losiná
Loučim
Louňová
Loza
Lužany
Luženičky
Malý Bor
Manětín
Maňovice
Měcholupy
Meclov
Měčín
Medový Újezd
Merklín
Město Touškov
Mešno
Mezholezy (dříve
okres Domažlice)
Mezholezy (dříve
okres Horšovský
Týn)
Mezihoří
Milavče
Mileč
Milínov
Milíře
Mířkov
Mirošov
Mladotice
Mladý Smolivec
Mlečice
Mlýnské Struhadlo
Mnichov
Mochtín
Močerady
Mohelnice
Mokrosuky
Mokrouše
Mrákov
Mrtník
Mutěnín
Myslinka
Myslív
Myslovice
Mýto
Nadryby
Nalžovské Hory
Nebílovy
Nečtiny
Nehodiv
Nekmíř
Nekvasovy
Němčice
Němčovice
Nepomuk
Netunice
Neuměř
Neurazy
Nevid
Nevolice
Nevřeň
Nezamyslice
Nezbavětice
Nezdice
Nezdice na Šumavě
Nezdřev
Nezvěstice
Nová Ves (DO)
Nová Ves (PJ)
Nové Mitrovice
Nový Kramolín
Nýřany
Nýrsko
Obora (PS)
Obora (TC)
Obytce
Olbramov
Olšany
Oplot
Osek
Oselce
Ostřetice
Ostrov u Bezdružic
Osvračín
Ošelín
Otěšice
Otov
Pačejov
Pařezov
Pasečnice
Pastuchovice
Pec
Pelechy
Pernarec
Petrovice u Sušice
Planá
Plasy
Pláně
Plánice
Plešnice
Plískov
Plzeň
Pňovany
Poběžovice
Pocinovice
Poděvousy
Podmokly (SU)
Polánka
Poleň
Postřekov
Potvorov
Prádlo
Předenice
Předslav
Přehýšov
Přestavlky
Přeštice
Příchovice
Příkosice
Přimda
Příšov
Přívětice
Prostiboř
Ptenín
Puclice
Rabí
Radkovice
Radnice
Raková
Řenče
Rochlov
Rokycany
Roupov
Rozvadov
Rybnice
Sebečice
Seč
14/17
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
Sedlec
Sedliště
Semněvice
Sirá
Skapce
Skašov
Skomelno
Skořice
Slatina
Slatina
Smědčice
Soběkury
Soběšice
Spálené Poříčí
Spáňov
Srbice
Srby (PJ)
Srby (DO)
Staňkov
Staré Sedliště
Staré Sedlo
Starý Plzenec
Stod
Strašice
Strašín
Stráž (TC)
Stráž (DO)
Strážov
Střelice
Stříbro
Střížovice
Studánka
Studená
Sulislav
Sušice
Svéradice
Svojkovice
Svojšín
Sytno
Šťáhlavy
Štěnovice
Štěnovický Borek
Štichov
Štichovice
Štítov
Švihov
Tachov
Tatiná
Těně
Terešov
Těškov
Tis u Blatna
Tisová
Tlučná
Tlumačov
Tojice
Třebčice
Třemešné
Třemošná
Trhanov
Trnová
Trokavec
Trpísty
Tužice
Týček
Tymákov
Týnec
Týniště
Úboč
Úherce
Újezd
Újezd nade Mží
Újezd u Plánice
Újezd u Svatého
Kříže
Úlice
Únehle
Únějovice
Úněšov
Únětice
Úsilov
Úterý
Útušice
Vejprnice
Vejvanov
Velečín
Velhartice
Velké Hydčice
Velký Bor
Velký Malahov
Ves Touškov
Veselá
Vidice
Vísky
Vlčí
Vlčtejn
Vlkanov
Vochov
Volduchy
Vranov
Vrčeň
Vřeskovice
Vrhaveč
Vstiš
Všehrdy
Všekary
Všenice
Všepadly
Všeruby (DO)
Všeruby (PS)
Výrov
Vysoká Libyně
Zadní Chodov
Zahořany
Zahrádka
Zavlekov
Záchlumí
Zbiroh
Zborovy
Zbůch
Zdemyslice
Zemětice
Zhoř
Zruč-Senec
Zvíkovec
Žákava
Ždánov
Ždírec
Žichovice
Žihle
Žihobce
Žilov
Žinkovy
Životice
15/17
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
Příloha č. 1 – zóny A, B, C v České republice
16/17
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
Příloha č. 2 – zóna A v Plzeňském kraji
17/17
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
Příloha č. 3 – zóna C v Plzeňské kraji