STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU Obec Biřkov

STŘEDNĚDOBÝ  VÝHLED  ROZPOČTU     v tis. Kč  
Obec Biřkov          
           
č.ř.     rok      2017 rok       2018 rok         2019
           
A   počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. 4 763 4 585 4 635
           
P 1 třída  1 daňové příjmy                        ř.  4010 1 518 1 800 1 800
P 2 třída  2 nedaňové příjmy                  ř.  4020 135 150 150
P 3 trída  3 kapitálové příjmy                 ř.  4030 0 0 0
P 4 třída  4 přijaté dotace                        ř.  4040 190 200 150
P c P 1 + 2 + 3 + 4 Příjmy celkem ( po konsolidaci ) 1 843 2 150 2 100
P 5   úvěry krátkodobé(do 1 roku)   ř. 8113 0 0 0
P 6   úvěry dlouhodobé                       ř. 8123 0 0 0
P f P 5 + 6 přijaté úvěry celkem 0 0 0
P P c + P f konsolidované příjmy celkem 1 843 2 150 2 100
           
V 1 třída  5 běžné(neinvestiční) výdaje       ř.  4210 2 021 2 100 2 100
V 2 třída 6 kapitálové(investiční) výdaje   ř. 4220   0 0
V c V 1 + 2 výdaje celkem ( po konsolidaci ) 2 021 2 100 2 100
V 4   splátka jistiny krátkodobých úvěrů  ř. 8114 0 0 0
V 5   splátka jistiny dlouhodobých úvěrů ř. 8124 0 0 0
V f V 4 + 5 splátka jistin úvěrů celkem 0 0 0
V V c + V f konsolidované výdaje celkem 2 021 2 100 2 100
           
D P - V hotovost běžného roku -178 50 0
           
E A + D hotovost na konci roku 4 585 4 635 4 635
           
           
           
    Schváleno OZ dne :      
           
          Štěpánka Hofmannová
          starostka obce
           
  Vyvěšeno :        
  Sejmuto  :        
  Vyvěšeno na el.úřední desce :