PROGRAM PODPORY AKCÍ SPOLKŮ NA ROK 2017

PROGRAM  PODPORY  AKCÍ  SPOLKŮ

NA  ROK  2017

 

1)         ÚČEL PROGRAMU

Prostředky programu mohou být poskytnuty na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských akcí organizovaných v roce 2017 spolky a dalšími neziskovými organizacemi se sídlem v Biřkově a Zderazu. Prostředky programu tak podpoří činnost místních spolků a neziskových organizací při organizování akcí určených i pro veřejnost.

2)        PŘEDPOKLÁDANÝ CELKOVÝ OBJEM PROSTŘEDKŮ

40 000,- Kč

3)        MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE

10 000,- Kč na jednu akci

4)        ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ

Spolky a další neziskové organizace se sídlem v obcích Biřkov a Zderaz.

5)        LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žádosti se podávají průběžně od 17.3.2017 do 30.11.2017 a to i zpětně po uskutečnění akce na formuláři žádosti (příloha č.1).

6)        KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ

Akce, o jejíž podporu je žádáno, musí být určena nejen pro členy spolku nebo neziskové organizace, ale i pro veřejnost.

7)        LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI

O přidělení dotace rozhoduje zastupitelstvo obce do 60-ti dnů od podání žádosti.

8)        PODMÍNKY PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI

a)        Dotaci nelze poskytnout na odměny členům spolků a neziskových organizací, alkoholické nápoje, zboží určené k dalšímu prodeji a další výdaje, které nejsou nezbytné pro realizaci akce.

b)        Žadatel podepíše veřejnoprávní smlouvu o přidělení dotace (příloha č.2) do 30-ti dnů od přidělení dotace.

c)        Žadatel předloží žádost o proplacení dotace do 30-ti dnů od podepsání veřejnoprávní smlouvy  na předepsaném formuláři (příloha č.3).

d)        Žadateli bude dotace převedena na jeho účet do 30-ti dnů od předání žádosti o proplacení dotace.

e)        Po skončení akce, nejpozději do 60-ti dnů , předloží žadatel kopie účetních dokladů hrazených z prostředků dotace.

f)         Žadatel souhlasí s kontrolou účetnictví ze strany obce ve věci ověření účelovosti čerpání poskytnuté dotace.

 

 

 

Program byl schválen zastupitelstvem obce dne :

 

 

 

 

                                                                      Štěpánka Hofmannová

                                                                               starostka obce

 

 

Příloha :

1.        Žádost o dotaci

2.        Veřejnoprávní smlouva o přidělení dotace

3.        Žádost o proplacení dotace

 

 

ŽÁDOST  O  DOTACI

Program podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2017

                                          ( příloha č. 1 )

 

Žadatel ( název a adresa spolku, neziskové organizace :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IČO :    …………………………………………..                    č. účtu :  ………………………………………………………..

Statutární zástupce žadatele ( jméno, příjmení, funkce ) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Název akce :  ………………………………………………………………………………………………………………………….

Termín konání akce :  …………………………………………………………………………………………………………….

Popis akce ( odůvodnění žádosti ) :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Výše požadované dotace ( maximální dotace obce 10 000,- Kč ) :

                                                                                                                      ……………………………………

Žadatel prohlašuje, že se seznámil se zněním „ Programu podpory akcí spolků  a neziskových organizací na rok 2017 „.

 

V Biřkově dne ……………………………………

 

 

                                                                                …………………………………………………………………..

                                                                                             Podpis a razítko žadatele

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ  SMLOUVA

Č. ………………

o poskytnutí dotace z programu podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2017

                                                                     ( příloha č. 2 )

Obec Biřkov

Biřkov  7,  334 01  Přeštice

IČO   43313868

č.ú.  0822868319/0800

zastoupená Štěpánkou Hofmannovou, starostkou

( dále jen obec )

a

spolek( nezisková organizace ) ………………………………………………………………………….

IČO                                                 …………………………………………………………………………..

č.ú.                                                …………………………………………………………………………..

zastoupený/á                              ……………………………………………………………………………

( dále jen příjemce )

uzavřely následující smlouvu

                                                                     I.

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce na akci příjemce

Název akce …………………………………………………………………………………………………………

a to v souladu s programem podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2017

                                                                   II.

Příjemce se zavazuje realizovat akci do 31.12.2017 v souladu s Programem podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2017 a doručit nejpozději do 30-ti dnů od podepsání této smlouvy žádost o proplacení dotace.

                                                                   III.

Obec převede na účet příjemce č.ú. ………………………………………….. dotaci ve výši  ……………………………………… Kč , slovy ……………………………………………………… korun českých do 30-ti dnů od doručení žádosti o proplacení dotace.

                                                                   IV.

Dotace je určena na proplacení nákladů akce příjemce. Nelze ji použít na úhradu odměn členům spolků a neziskových organizací, alkoholické nápoje, zboží určené k dalšímu prodeji a další výdaje, které nejsou nezbytné pro realizaci akce. Účelové použití dotace příjemce doloží při vyúčtování akce kopiemi účetních dokladů.

                                                                    V.

Příjemce souhlasí s kontrolou účetnictví ze strany obce ve věci účelovosti čerpání poskytnuté dotace.

                                                                    VI.

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma stranami.

                                                                    VII.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom  vyhotovení.

V Biřkově dne …………………………………..

 

………………………………………………….                           …………………………………………….

  Štěpánka Hofmannová, starostka                                            příjemce

 

 

 

 

 

 

 

Žádost  o  proplacení  dotace

Program podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2017

                                                            ( příloha č. 3 )

 

Příjemce :

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Název akce : ……………………………………………………………………………………………………..

 

Požadujeme proplatit dotaci ve výši   ……………………………………………………….    

 

 

 

Datum :   ……………………………………………..

 

 

 

                                                                                    ………………………………………………..

                                                                                                podpis příjemce