ZÁPIS ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 16.3.2017 od 18,00 hod. na obecním úřadu v Biřkově

ZÁPIS

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 16.3.2017  od  18,00  hod.

na obecním úřadu v Biřkově

 

Přítomni :     Štěpánka Hofmannová, Radek Kramer,  Alena Baumruková, Romana Zoubková,

                       Václava Tyrpeklová, Michaela Votavová

Ověřovatelé :  Alena Baumruková, Michaela Votavová

Zapisovatel :    Jana Vlčková

 

Program :  1. Zahájení.

                    2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                    3. Zrušit nedokončenou investici – PD víceúčelová budova.

                    4. Rozpočtové opatření č. 10/2016, č. 1/2017.

                    5. Střednědobý výhled rozpočtu.

                    6. Územní dopravní obslužnost.

                    7. Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací.

                    8. Program podpory akcí spolků a neziskových organizací.

                    9. Darovací smlouva s firmou ASAVET.

                  10. Smlouva o správě obecních lesů.

                  11. Smlouva o dílo s heraldickou kanceláří „ DAUPHIN“.

                  12. Smlouva s firmou AMIDO.

                  13. Prodej části pozemku p.č. 1606/2.

                  14. Schválení žádosti o pokácení stromu – dub – na p.č. 1738.

                  15. Schválení žádosti o parkování na p.č. 1611/1.

                  16. Diskuse.

                  17. Usnesení a závěr.

 

1.        Zahájení.

Zasedání zahájila starostka obce v 18,10  hod., přivítala všechny přítomné. Je přítomno všech 6 členů zastupitelstva, takže zasedání je usnášeníschopné. Starostka přečetla návrh programu dnešního zasedání, který byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. Navrhla ověřovatele zápisu p. Alenu Baumrukovou a p. Michaelu Votavovou, obě byly schváleny jednomyslně. Určila zapisovatelku p. Janu Vlčkovou.

2.        Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Usnesení ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 22.12.2016 přečetl místostarosta obce. Je plněno.

3.        Zrušit nedokončenou investici – PD víceúčelová budova.

Jedná se o projektovou dokumentaci, velmi starou, k výstavbě nových prostor u víceúčelového hřiště ( nová společenská místnost s bytem apod. ). Tuto investici podle takto navržené projektové dokumentace již nelze provést. Na základě toho se PD na víceúčelovou budovu v částce 179 850,- Kč vyřazuje z majetku – nedokončené investice – jako zmařená investice.

Hlasování :   6   pro

4.        Rozpočtové opatření č. 10/2016, č. 1/2017.

Rozpočtové opatření č. 10/2016 sestavené k 31.12.2016 přečetla účetní obce.

Příjmy v Kč – rozpočet po úpravě – 3 587 568,- Kč

Výdaje v Kč – rozpočet po úpravě – 2 912 268,- Kč

Rozpočtové opatření č. 1/2017 sestavené k 28.2.2017 přečetla účetní obce.

Příjmy v Kč – rozpočet po úpravě – 2 738 606,- Kč

Výdaje v Kč – rozpočet po úpravě – 2 077 269,- Kč.

             OZ bere na vědomí.

5.        Střednědobý výhled rozpočtu.

Účetní obce přečetla návrh. Jedná se o plán financování obce na léta 2017 – 2019, daňové a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace, přijaté úvěry oproti běžným a kapitálovým výdajům, splátkám úvěrů.

Hlasování :   6  pro

6.        Územní dopravní obslužnost.

Plzeňský kraj zaslal žádost a zároveň smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní územní obslužnosti na rok 2017 ve výši 4 960,- Kč.

Hlasování :   6   pro

7.        Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací.

Jedná se o program na rok 2017. Případní zájemci se mohou s tímto programem seznámit na stránkách naší obce. Žádost o poskytnutí dotace je možno vyzvednout na OÚ Biřkov.

Hlasování :   6   pro

8.        Program podpory akcí spolků a neziskových organizací.

Jedná se o program na rok 2017. Případní zájemci se mohou s tímto programem seznámit na stránkách naší obce. Žádost o poskytnutí dotace je možno vyzvednout na OÚ Biřkov.

Hlasování :   6   pro

9.        Darovací smlouva s firmou ASAVET.

Firma ASAVET poskytne v roce 2017 obci Biřkov sponzorský dar ve výši 80 000,- Kč na sportovní a kulturní účely obce.

Hlasování :   6   pro

10.     Smlouva o správě obecních lesů.

Správu obecních lesů bude vykonávat p. Konůpek, Horušany za částku 3 600,- Kč za rok.

Hlasování :  6   pro

11.     Smlouva o dílo s heraldickou kanceláří „ DAUPHIN“.

Jedná se o smlouvu o dílo s p. Stanislavem Kasíkem, heraldikem, na vypracování návrhů obecního znaku , vlajky a dokumentace potřebné k podání žádosti o jejich udělení obci předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 15 000,- Kč.

Hlasování :    6   pro

12.     Smlouva s firmou AMIDO.

Jedná se o zhotovení leteckých snímkům obcí Biřkov a Zderaz a prezentace těchto snímků na našich internetových stránkách.

Hlasování :   6   pro

13.     Prodej části pozemku p.č. 1606/2.

p. Markéta Hochmannová si podala žádost o odkup části pozemku z p.č. 1606/2 v k.ú. Biřkov. P. Hochmannová si nejprve nechá udělat na své náklady geometrický oddělovací plán, a poté podá opětovnou žádost o odkup.

OZ bere na vědomí.

14.     Schválení žádosti o pokácení stromu – dub – na p.č. 1738.

Strom se v důsledku udeření blesku rozlomil a začíná trouchnivět. Je nebezpečí úrazu a poškození majetku.

Hlasování :  6   pro

15.     Schválení žádosti o parkování na p.č. 1611/1.

p. Moravec podal žádost o povolení parkování autobusu na komunikaci před OÚ Biřkov. U parkovacího místa bude umístěna informační tabule a pod autobus se bude dávat vana na únik oleje.

Hlasování :    6   pro

16.     Diskuse.

a)        starostka - septiky od občanů bude nadále vyvážet firma ASAVET.

b)        p. Zoubková, p. Votavová – veřejný rozhlas je špatně slyšitelný

          starostka – rozhlas se nechá přeměřit a potom se budeme domlouvat na

                               na dalším postupu

c)        starostka – zažádala Úřad práce o pracovníka na veřejně prospěšné práce. Jedná

                    se o p. Slámu z Chlumské. Denně by pracoval pro obec 4 hodiny od

                    dubna 2017 do října 2017. Tohoto pracovníka nám Úřad práce zaplatí.

d)        starostka – svoz nebezpečného odpadu proběhne 10.6.2017.

e)        starostka – přečetla rozpis akcí obce na jaro – léto 2017:

                    30.4.2017 – stavění máje

                    10.6.2017 – dětský den

                    24.6.2017 – rybářské závody a pouťové posezení

                    červenec 2017 – turnaje v minikopané pro muže a ženy

17.     Usnesení a závěr.

Návrh na usnesení přečetla zapisovatelka .

Hlasování :   6   pro

Starostka ukončila zasedání v 19,45  hod. Poděkovala všem za účast, popřála hodně zdraví a pohody.

 

 

Zapsala :  Jana Vlčková

 

 

   …………………………………………………                                        ………………………………………………..

              Ověřovatelé                                                                       Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                starostka obce

 

 

 

Vyvěšeno:

Sejmuto :

Vyvěšeno na el.úřední desce:USNESENÍ

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 16.3.2017  od  18,00 hod.

na OÚ Biřkov

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

1.        Ověřovatele zápisu p. Baumrukovou a p. Votavovou.

2.        Zrušení nedokončené investice – projektová dokumentace na víceúčelovou budovu ve výši 179 850,- Kč jako zmařenou investici.

3.        Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2017 – 2019.

4.        Žádost o poskytnutí dotace a zároveň smlouvu s Plzeňským krajem na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2017 ve výši  4 960,- Kč.

5.        Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2017.

6.        Program podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2017.

7.        Smlouvu o sponzorském daru s firmou ASAVET na částku 80 000,- Kč na sportovní a kulturní účely obce.

8.        Smlouvu o správě obecních lesů s p. Konůpkem, Horušany.

9.        Smlouvu o dílo s heraldickou kanceláří „DAUPHIN“ s p. Kasíkem na vypracování návrhů obecního znaku, vlajky a dokumentace potřebné k podání žádosti o jejich udělení obci předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na částku 15 000,-Kč.

10.     Smlouvu s firmou AMIDO na zhotovení leteckých snímků obcí Biřkov a Zderaz a prezentace těchto snímků na našich internetových stránkách.

11.     Pokácení stromu – dubu – na p.č. 1738 v k.ú. Biřkov z důvodu rozlomení a trouchnivění.

12.     Žádost p. Moravce o parkování autobusu na p.č. 1611/1  v Biřkově.

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

1.        Rozpočtová opatření č. 10/2016 a č. 1/2017.

2.        Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1606/2 v k.ú. Biřkov.

3.        Připomínky, návrhy a sdělení občanů v diskusi.

 

 

    ……………………………………………………….                                   ……………………………………………………

                 Radek Kramer                                                                     Štěpánka Hofmannová

            místostarosta obce                                                                       starostka obce

 

 

Vyvěšeno :

Sejmuto :

Vyvěšeno na el.úřední desce: