ZÁPIS ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 26.4.2017

Zápis

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  26.4.2017  od  18,00  hod.  na OÚ Biřkov

 

Přítomni :  Štěpánka Hofmannová, Alena Baumruková, Romana Zoubková, Václava

                     Tyrpeklová, Michaela Votavová

Omluven :   Radek Kramer

Ověřovatelé :  Romana Zoubková, Václava Tyrpeklová

Zapisovatel :    Jana Vlčková

 

Program :        1.   Zahájení.

                          2.   Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                          3.   Rozpočtové opatření č. 2/2017.

                          4.   Smlouva o dílo s firmou Okna – vrata Martínek.

                          5.   Diskuse.

                          6.   Závěr.

 

1.      Zahájení.

Starostka obce zahájila zasedání v 18,05 hod. Přivítala všechny přítomné, určila zapisovatelku p. Vlčkovou a navrhla ověřovatelkami zápisu p. Zoubkovou a p. Tyrpeklovou. Dále přečetla program zasedání a požádala o úpravu programu :

za bod 4) se vkládá bod 5) smlouva o pachtu s p. Votavovou na pozemky p.č. 223/6 a 1616/12 v k.ú. Biřkov.

Hlasování :   5   pro

Usnesení č. 2017–02-01

Obecní zastupitelstvo schvaluje upravený program zasedání.

 

2.      Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Usnesení z 16.3.2017 přečetla účetní obce. Jednotlivé body jsou průběžně plněny.

 

3.      Rozpočtové opatření č. 2/2017.

Účetní obce seznámila zastupitele s úpravou jednotlivých položek rozpočtu, které schválila starostka obce.

Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -   2 863 256,-

Výdaje v Kč  - rozpočet po úpravě  -   2 182 581,-

Usnesení č. 2017 – 02 – 02

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2017.

 

4.      Smlouva o dílo s firmou Okna-vrata Martínek.

Jedná se o smlouvu na dodávku a instalaci aluminiových oken a dveří včetně zasklení v přístřešku u víceúčelového hřiště. Celková částka včetně DPH bude činit 543 444,-Kč

Hlasování :   5   pro

Usnesení č. 2017 – 02 – 03

Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s firmou Okna-vrata Martínek s.r.o. na celkovou částku  543 444,- Kč.

 

5.      Smlouva o pachtu s p. Votavovou na pozemky p.č. 223/6 a 1616/12 v k.ú. Biřkov.

p. Votavové končí nájemní smlouva na tyto obecní pozemky dne 7.5.2017. Zastupitelstvo schvaluje prodloužení tohoto pachtu na pozemky p.č. 223/6 a 1616/12 o celkové výměře 5 478  m2  od  8.5.2017  do  7.5.2022  za pachtovné 600,- Kč ročně.

Hlasování :   5   pro

Usnesení č. 2017 – 02 – 04

Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o pachtu s p. Michaelou Votavovou, Biřkov 42, na pozemky p.č. 223/6  a  1616/12  v k.ú. Biřkov o celkové výměře 5 478  m2  na dobu  od  8.5.2017  do  7.5.2022 za pachtovné  600,- Kč ročně.

 

6.      Diskuse.

a)      Starostka informovala o akcích, které by se měli uskutečnit :

 

1.7.2017  -  zahájení prázdnin - pro děti posezení s občerstvením a hudbou na

                                                        víceúčelovém hřišti

2.9.2017  -  ukončení prázdnin – pro děti v přístřešku u víceúčelového hřiště – děti

                                                        v maskách + občerstvení

v září posezení s harmonikou pro občany

              Usnesení č. 2017 – 02 – 05

              Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.

 

7.      Závěr.

Starostka ukončila zasedání v 18,50 hod. Poděkovala všem za účast a popřála hodně zdraví a pohody.

 

 

 

Zapsala : Jana Vlčková

 

 

 

 

 

 

  ………………………………………………….                                           ………………………………………………….

              ověřovatelé                                                                             Štěpánka Hofmannová           

                                                                                                                      starostka obce                                               

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :

 

Sejmuto   :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :

 

 

Usnesení

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 26.4.2017 od  18,00 hod. na OÚ Biřkov

 

 

Usnesení č. 2017 – 02 – 01 – OZ schvaluje upravený program zasedání.

 

Usnesení č. 2017 – 02 – 02 -  OZ bere na vědomí rozpočtové opatření

                                                     Č. 2/2017.

 

Usnesení č. 2017 – 02 – 03 -   OZ schvaluje smlouvu o dílo s firmou Okna-vrata

                                                      Martínek s.r.o. na celkovou částku  543 444,-Kč.

 

Usnesení č. 2017 – 02 – 04 -    OZ schvaluje smlouvu o pachtu s p. Michaelou

                                                       Votavovou, Biřkov 42, na pozemky p.č. 223/6

                                                       a 1616/12 v k.ú. Biřkov o celkové výměře 5 478

                                                       m2 na dobu od  8.5.2017  do  7.5.2022 za pach-

                                                       tovné 600,- Kč ročně.

 

Usnesení č. 2017 – 02 – 05 -   OZ bere na vědomí informace starostky v diskusi

 

 

 

 

 

 

 

   ……………………………………………………..                                  ………………………………………………………

                Radek Kramer                                                                    Štěpánka Hofmannová

           místostarosta obce                                                                       starostka obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :

 

Sejmuto   :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :