ZÁPIS ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 8.6.2017

Zápis

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 8.6.2017  od  18,00 hod.

ve společenské místnosti u hřiště

 

Přítomni :  Štěpánka Hofmannová,  Radek Kramer, Alena Baumruková, Václava Tyrpeklová,

                    Romana Zoubková, Michaela Votavová

Ověřovatelé :  Alena Baumruková, Michaela Votavová

Zapisovatelka :   Jana Vlčková

Program :   1.  Zahájení.

                2.  Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                3.  Rozpočtové opatření č. 3/2017.

                4.  Záznam o změně rozpočtové položky.

                5.  Schválení obecního znaku a vlajky.

                6.  Diskuse.

                7.  Usnesení a závěr.

1.        Zahájení

Zasedání zahájila starostka obce v 18,10  hod. Přivítala všechny přítomné, určila zapisovatelku p. Vlčkovou a navrhla ověřovatele zápisu p. Baumrukovou a p. Votavovou. Přečetla program zasedání a požádala o úpravu programu :  za bod 4) se vkládají body :

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Biřkov za rok 2016.

6) Návrh závěrečného účtu obce Biřkov za rok 2016.

7) Schválení účetní závěrky obce Biřkov za rok 2016.

Původní bod programu č.5) se přesouvá na bod 8).

Hlasování :  6  pro

Usnesení č. 2017 – 03 – 01

Obecní zastupitelstvo schvaluje upravený program zasedání.

2.       Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Usnesení ze zasedání ze dne 26.4.2017 přečetl místostarosta obce. Jednotlivé body jsou splněny.

3.       Rozpočtové opatření č. 3/2017.

Účetní obce seznámila zastupitele s úpravou jednotlivých položek rozpočtu k 31.3.2017, které schválila starostka obce.

Příjmy v Kč – rozpočet po úpravě  -    2 956 100,-

Výdaje v Kč – rozpočet po úpravě  -   2 523 298,-

Usnesení č. 2017 – 03 – 02

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2017.

4.       Záznam o změně rozpočtové položky.

Novela vyhlášky Ministerstva financí, z důvodu změny zákona o hazardu, přinesla změnu čísla příjmové položky rozpočtové skladby. Ruší se položka 1351 – odvod z loterií a podobných her a nahrazuje se položkou 1381 – daň z hazardu. Obec objem finančních prostředků ve schváleném rozpočtu na rok 2017 na položce 1351 ve výši 6 000,- Kč zrušila a převedla na položku 1381.

Usnesení č. 2017 – 03 – 03

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zrušení rozpočtové položky 1351 ve  schváleném  rozpočtu na rok 2017 a nahrazení položkou 1381.

5.       Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Biřkov za rok 2016.

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo 14.3.2017 na OÚ Biřkov.

Závěr : a) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby

                  a nedostatky

             b) při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby

                  a nedostatky

             c) při přezkoumání hospodaření za rok 2016 se neuvádějí zjištěná rizika dle

                 § 10 odst.4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.

Usnesení č. 2017 – 03 – 04

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Biřkov za rok 2016.

6.       Návrh závěrečného účtu obce Biřkov za rok 2016.

Návrh přečetla účetní obce. Seznámila přítomné s jednotlivými položkami.

Celkem rozpočtové příjmy  -   3 577 816,13 

Celkem rozpočtové výdaje  -   2 886 764,77 

Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji  -  691 051,36 

Stav finančních prostředků na běžných účtech u České spořitelny, České národní banky a v pokladně činil k 31.12.2016 -   4 812 805,87  Kč.

Závazky obce k 31.12.2016  -  157 046,80 

Hodnota majetku k 31.12.2016 ( dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, budovy, stavby, samostatné movité věci, drobný hmotný majetek, pozemky, nedokončené investice, předměty kulturní hodnoty – křížky )  -   24 528  704, 33  

Majetek obce byl řádně fyzicky a dokladově překontrolován.

Obec v roce 2016 obdržela dotace od Plzeňského kraje a od Ministerstva zemědělství ve výši  -  195 093,-  Kč.

Hlasování  :   6   pro

Usnesení č. 2017 – 03 – 05

Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh závěrečného účtu obce Biřkov za rok 2016.

7.       Schválení účetní závěrky obce Biřkov za rok 2016.

Účetní obce podala návrh na schválení účetní závěrky za rok 2016.

Výnosy celkem  -   2 230 055,93 

Náklady celkem -  1 956 137,08 

Výsledek hospodaření obce Biřkov za rok 2016 před zdaněním činí -  325 028,85  

Při schvalování účetní závěrky se vycházelo z těchto dokumentů k 31.12.2016 :

Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát, Závěrečného účtu, Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce, Výkazu o plnění rozpočtu, Inventarizační zprávy.

Hlasování :    6   pro

Usnesení č.  2017 – 03 – 06

Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Biřkov za rok 2016.

 

 

8.       Schválení obecního znaku a vlajky.

Starostkou byly předloženy 2 návrhy obecního znaku a vlajky vytvořeného heraldikem. Návrh znaku č. 1 – polcený štít. Vpravo polcený,pravé pole červené, levé

                                                        pětkrát červeno-stříbrně dělené. V levém modrém

                                                        poli stříbro-červeně polcená orlice se zlatou zbrojí

                                                        a červeným jazykem, se zlatou korunou navlečenou na

                                                        krk a na hrudi se zlatým perizoniem, v křídlech jetelo-

                                                        vitě zakončeným.

                      Návrh znaku č. 4 - Sníženě cimbuřově dělený štít. Nahoře polcený, vpravo

                                                        červený, vlevo pětkrát stříbro-červeně dělený. Dole

                                                        dvě zelené odkloněné smrkové větvičky.  

K těmto znakům předložila dvě varianty vlajek : č. 1/2 a  č. 4/2.

Ještě před schválením jednoho ze znaků a vlajky přečetla odpověď – námitky - heraldika k dotazu na již z dřívější doby vytvořený údajný znak obce ( celé znění námitky si můžete přečíst na OÚ ).

p. Hohelberger -  souhlasí s námitkami od heraldika

Hlasování od občanů obcí :   Znak č. 1 a k tomu vlajka č. 1/2   -   6  hlasů

                                                   Znak č. 4 a k tomu vlajka č. 4/2   -   3  hlasy

Hlasování zastupitelstva :

Znak č. 1 a k tomu vlajka č. 1/2 -  6  pro

Usnesení č. 2017 – 03 – 07

Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh znaku č. 1 a návrh vlajky č. 1/2  a tím dává souhlas heraldikovi k vypracování konečné fáze podoby znaku a vlajky obce Biřkov.

9.       Diskuse.

Informace starostky :

a)       u bytovek nehraje rozhlas – byla zde firma, bude se opravovat a měnit baterky

                                                   ( nebylo měněno 7 let )

b)       28.6.2017 proběhne očkování psů

c)       V sobotu 10.6.2017 od 14,00 hod. se koná u víceúčelového hřiště dětský den

d)       24.6.2017 – pouť - ráno se budou konat rybářské závody, navečer jste zváni na

                                  pouťovou zábavu

e)       10.6.2017 proběhne od 9,00  do  9,30  hod. sběr nebezpečného odpadu.

Usnesení č. 2017 – 03 – 08 – OZ bere na vědomí informace starostky v diskusi.

10.    Usnesení a závěr.

Usnesení z dnešního zasedání přečetla zapisovatelka. Starostka ukončila zasedání v 19,00  hod. Poděkovala všem za přítomnost, popřála příjemné prožití letních měsíců a hlavně hodně zdraví.

Zapsala :  Jana Vlčková

 

…………………………………………………..                                            …………………………………………

                ověřovatelé                                                                     Štěpánka Hofmannová

Vyvěšeno :                                                                                                          starostka obce

Sejmuto   :

Vyvěšeno na el.úřední desce :

 

Usnesení

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 8.6.2017 od 18,00 hod.

ve společenské místnosti u hřiště

 

Usnesení č. 2017 – 03 – 01  - OZ schvaluje upravený program zasedání.

Usnesení č. 2017 – 03 – 02  - OZ bere na vědomí rozpočtové opatření

                                                     č. 3/2017.

Usnesení č. 2017 – 03 – 03  - OZ bere na vědomí zrušení rozpočtové položky

                                                     1351 ve schváleném rozpočtu na rok 2017 a

                                                      nahrazení položkou 1381.

Usnesení č. 2017 – 03 – 04  -  OZ bere na vědomí zprávu o výsledku přezkou-

                                                      mání hospodaření obce Biřkov za rok 2016.

Usnesení č. 2017 – 03 – 05  -  OZ schvaluje návrh závěrečného účtu obce

                                                     Biřkov za rok 2016.

Usnesení č. 2017 – 03 – 06  -  OZ schvaluje účetní závěrku obce Biřkov za rok

                                                      2016.

Usnesení č. 2017 – 03 – 07  -  OZ schvaluje návrh znaku č.1 a návrh vlajky č.1/2

                                                      a tím dává souhlas heraldikovi k vypracování

                                                      konečné fáze podoby znaku a vlajky obce Biřkov

Usnesení č. 2017 – 03 – 08  -  OZ bere na vědomí informace starostky v diskusi

 

 

 

                                                                                            ……………………………………………………         ………………………………………………

                  Radek Kramer                                                                        Štěpánka Hofmannová

             místostarosta obce                                                                          starostka obce

 

 

Vyvěšeno  :

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úřední desce :