ZÁPIS ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 21.6.2017

ZÁPIS

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 21.6.2017  od  18,00 hod.

na OÚ Biřkov

 

Přítomni :  Štěpánka Hofmannová, Radek Kramer, Václava Tyrpeklová,

                    Alena Baumruková, Michaela Votavová

Omluveni :  Romana Zoubková

Ověřovatelé :  Radek Kramer, Václava Tyrpeklová

Zapisovatel :   Jana Vlčková

 

Program :  1.  Zahájení.

                 2.  Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                 3.  Rozpočtové opatření č. 4/2017.

                 4.  Záměr pronájmu části budovy č.p. 7 – prodejna.

                  5.  Diskuse.

                  6.  Usnesení a závěr.

 

1.     Zahájení.

Zasedání zahájila starostka obce v 18,10  hod., přivítala všechny přítomné, navrhla ověřovatele zápisu p. Kramera a p. Tyrpeklovou a zapisovatelku p. Vlčkovou. Je přítomno 5 zastupitelů ze 6, takže je zastupitelstvo usnášeníschopné. Starostka přečetla program zasedání.

Hlasování :  5  pro

Usnesení č. 2017 – 04 – 01

Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo program zasedání.

 

2.     Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Minulé zasedání se konalo 8.6.2017 ve společenské místnosti u hřiště.

Jednotlivé body programu byly splněny.

 

3.     Rozpočtové opatření č. 4/2017.

Účetní obce přečetla upravený rozpočet k 31.5.2017 :

Příjmy v Kč -  rozpočet po úpravě – 2 962 100,-

Výdaje v Kč – rozpočet po úpravě – 2 636 976,-

Usnesení č. 2017 – 04 – 02

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2017.

 

4.     Záměr pronájmu části budovy č.p. 7 – prodejna.

Jedná se o pronájem části budovy č.p. 7, kde dříve bývala prodejna smíšeného zboží. Zastupitelé vyhlašují záměr na pronájem tohoto prostoru.

Hlasování :  5  pro

Usnesení č. 2017 – 04 – 03

Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově č.p. 7 v Biřkově.

 

5.     Diskuse.

a)     Starostka informovala o tom, že přístřešek u víceúčelového hřiště je již zasklen.

b)    V sobotu 24.6.2017 od 9,00 hod se konají v Biřkově rybářské závody a od 20,00 hod. proběhne pod přístřeškem u víceúčelového hřiště pouťová zábava.

 

6.     Usnesení a závěr.

Zapisovatelka přečetla jednotlivá usnesení. Starostka ukončila zasedání v 19,00 hod., poděkovala všem za účast a oznámila, že příští zasedání proběhne dne 7.7.2017.

 

 

 

Zapsala :  Jana Vlčková

 

 

 

 

 

   ……………………………………………..                       ……………………………………….

               Ověřovatelé                                      Štěpánka Hofmannová

                                                                            starostka obce

 

 

 

Vyvěšeno :

 

Sejmuto :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :

 

USNESENÍ

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  21.6.2017  od  18,00  hod.

na OÚ Biřkov

 

 

Usnesení č. 2017 – 04 – 01 -  Zastupitelstvo obce jednomyslně        schválilo program zasedání.

 

Usnesení č. 2017 – 04 – 02 -  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2017.

 

Usnesení č. 2017 – 04 – 03 -  Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání v č.p. 7 v Biřkově.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     …………………………                         ………………………………

               Radek Kramer                               Štěpánka Hofmannová

         místostarosta obce                                   starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :

 

Sejmuto :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :