ZÁPIS ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 7.7.2017

Zápis

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 7.7.2017                  od  18,00 hod.

na OÚ Biřkov

Přítomni :  Štěpánka Hofmannová, Alena Baumruková, Václava Tyrpeklová,    
                 Michaela Votavová     

                                                                                                                      

Omluveni :  Radek Kramer, Romana Zoubková

Ověřovatelé :  Alena Baumruková, Václava Tyrpeklová

Zapisovatel :    Jana Vlčková

Program :    1. Zahájení.

                   2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                    3. Schválení pronájmu části budovy č.p. 7 – prodejny.

                    4. Diskuse.

                    5. Usnesení a závěr.

1. Zahájení.

     Starostka zahájila zasedání v 18,00 hod., přivítala všechny přítomné. Jsou přítomni 4 zastupitelé ze 6, takže je zastupitelstvo usnášeníschopné. Starostka určila ověřovatele zápisu p. Baumrukovou a p. Tyrpeklovou, a dále zapisovatelku p. Vlčkovou. Poté přečetla program zasedání, který byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy.

     Hlasování :   4   pro

     Usnesení č. 2017 – 05 – 01 - Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

     Usnesení ze zasedání, které se konalo dne 21.6.2017 přečetla účetní obce. Jednotlivé body jsou splněny.

3. Schválení pronájmu části budovy č.p. 7 – prodejny.

     Na část nebytových prostorů sloužících k podnikání  - prodejny – v č.p. 7 byl vyvěšen záměr na pronájem. Přihlásila se firma 33 spa Coffee s.r.o., Nová Kyselka, zastoupená p. Vincentem Mertou, prokurou. Tato firma by zde vyráběla kávu a kávové výrobky.

     Zastupitelé navrhli výši nájmu 1 000,- Kč měsíčně a dobu pronájmu na 10 let, tj od

     8.7.2017  do  8.7.2027. Poplatky za elektřinu si bude nájemce hradit sám přímo dodavateli energie. Zastupitelstvo dále pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi obcí a touto firmou.

     Hlasování :  4  pro

     Usnesení č. 2017 – 05 02 - Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části prostor sloužících k podnikání v č.p. 7 firmě 33 spa Coffee s.r.o., za nájem 1 000,-Kč měsíčně, na dobu od 8.7.2017 do 8.7.2027  a zároveň pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o pronájmu prostor sloužících k podnikání s touto firmou.

5. Diskuse.

      Starostka seznámila se stížností a odpovědí na firmu O2. Starostka podala stížnost na častou nedostupnost sítě. Bylo jí oznámeno, že služba je podmíněna výskytem radiového signálu. O2 neodpovídá za zhoršení kvality služby fyzikálními vlivy nebo charakterem použitých technologií.

6. Usnesení a závěr.

     Zapisovatelka přečetla jednotlivé body usnesení. Starostka ukončila zasedání v 18,45 hod., poděkovala všem za účast a popřála příjemné prožití letních měsíců.

 

Zapsala :  Jana Vlčková

 

 

                                                                         ……………………………………             …………………………………………………

                  ověřovatelé                                      Štěpánka Hofmannová

                                                                               starostka obce                                                

 

Vyvěšeno :

Sejmuto   :

Vyvěšeno na el.úřední desce :

Usnesení

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 7.7.2017 od 18,00 hod.

na OÚ Biřkov

 

Usnesení č. 2017 – 05 – 01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.

Usnesení č. 2017 – 05 – 02 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části prostor sloužících k podnikání v č.p. 7 firmě

 33 spa Coffee s.r.o., za nájem 1 000,- Kč měsíčně, na dobu od  8.7.2017   do  8.7.2027 a zároveň pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o pronájmu prostor sloužících k podnikání s touto firmou.

 

 

 

                                                                      ……………………                         ………………………

              Radek Kramer                            Štěpánka Hofmannová

          místostarosta obce                               starostka obce

 

 

 

Vyvěšeno :

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úřední desce :