Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Starostka obce Biřkov podle § 15 odst.1  zákona č. 247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu ČR         a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje :

1.       Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

 

       v  pátek  dne      20. října 2017           od   14,00        do      22,00  hod.

       v  sobotu dne    21. října  2017          od      8,00        do      14,00 hod.

 

2.       Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Ve volebním okrsku č.1

je volební místnost ( adresa )                               Obecní úřad Biřkov,  Biřkov  7

 

Pro voliče podle místa, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci

Biřkov,  Zderaz                                                                                                                                                                                                           

 

3.       Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství

České republiky ( platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky ), pokud má trvalý pobyt v obci. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.  

 

4.       Voliči budou dodány hlasovací lístky 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR může volič obdržet hlasovací lístky   i ve volební místnosti.

 

V Biřkově  dne  4.10.2017

                                                                                                                                                                                                                                   …………………………………………………

                                                                                          Štěpánka Hofmannová

                                                                                                 starostka obce