ZÁPIS ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 9.10.2017

Zápis

ze zasedání OZ  Biřkov  konaného dne  9.10.2017  od 19,00 hod

na OÚ Biřkov

Přítomni : Štěpánka Hofmannová, Radek Kramer, Alena Baumruková, Václava Tyrpeklová,Romana Zoubková

Omluvena :  Michaela Votavová

Ověřovatelé :  Romana Zoubková, Alena Baumruková

Zapisovatelka :  Jana Vlčková

Program :      1. Zahájení.

                    2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                    3. Rozpočtové opatření č. 5/2017 a 6/2017.

                    4. Diskuse.

                    5. Usnesení a závěr.

 

1.      Zahájení.

Zasedání zahájila starostka obce v 19,00 hod., přivítala všechny přítomné, určila ověřovatele zápisu p. Zoubkovou a p. Baumrukovou a určila zapisovatele p. Vlčkovou.

Zkonstatovala, že je přítomno 5 zastupitelů ze 6, takže zastupitelstvo je usnášení-

schopné. Dále přečetla program zasedání, který byl jednomyslně schválen všemi zastupiteli.

Hlasování :     5   pro

Usnesení č. 2017 – 06 - 01

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.

 

2.      Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Usnesení z minulého zasedání, které se konalo 7.7.2017 od 18,00 hod. na OÚ v Biřkově přečetl místostarosta obce.

 

3.      Rozpočtová opatření č. 5/2017 a 6/2017.

Jednotlivá opatření, která byla schválena starostkou obce přečetla účetní obce.

Rozpočtové opatření č. 5/2017  -  Příjmy  - rozpočet po úpravě  -  2 962 100,- Kč

                                                         Výdaje – rozpočet po úpravě -  2 929 365,- Kč

Rozpočtové opatření č. 6/2017 -   Příjmy  -  rozpočet po úpravě -  2 972 000,- Kč

                                                          Výdaje -  rozpočet po úpravě -  2 983 006,- Kč

Usnesení č. 2017 – 06 – 02

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/2017 a 6/2017.

 

4.      Diskuse.

a)      Starostka seznámila přítomné s časem konání voleb do Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR. Tyto volby se budou konat v pátek 20.10.2017 od 14,00 hod. do 22,00 hod. a v sobotu 21.10.2017 od 8,00 hod. do 14,00 hod.

b)      Starostka informovala, že lampa VO, která nesvítila je už opravená

c)      p. Zoubková, p. Tyrpeklová – bylo by potřeba opravit rozhlas na konci obce směrem na Křenice, není rozumět hlášení.

 Starostka – firma by měla opravovat ve středu 11.10. nebo čtvrtek 12.10.

d)      Starostka informovala o konání Halloweenu a pouštění draků, které by se mělo konat v sobotu 28.10. v odpoledních hodinách u víceúčelového hřiště a ve společenské místnosti tamtéž.

 

5.      Usnesení a závěr.

Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení z dnešního zasedání.

Starostka ukončila zasedání v 19,45  hod. poděkovala všem za účast a popřála hodně zdraví .

 

 

Zapsala :  Jana Vlčková

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ……………………………………………..                                 -------------------------------

                    ověřovatelé                                           Štěpánka Hofmannová

                                                                                       starostka obce

 

 

 

 

Vyvěšeno :

 

Sejmuto :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :

 

 

 

 

 

 

Souhrn usnesení

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 9.10.2017 od 19,00 hod.

na OÚ Biřkov

 

 

Usnesení č. 2017 – 06 – 01 -  Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.

 

Usnesení č. 2017 – 06 – 02 -  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová  opatření č. 5/2017 a 6/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
           -----------------------                        ----------------------------

                  Radek Kramer                              Štěpánka Hofmannová

             místostarosta obce                                starostka obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :

 

Sejmuto :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :