OZNÁMENÍ o době a místě konání volby prezidenta ČR

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání volby prezidenta ČR

 

Starostka obce Biřkov podle § 34 odst.1 písm a) a § 34 odst.3 zákona č. 275/2012 Sb.o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje :

1.       Volba prezidenta ČR se uskuteční

 

         v  pátek  dne      12. ledna 2018           od   14,00        do      22,00  hod.

         v  sobotu dne     13. ledna 2018          od      8,00        do      14,00 hod.

 

2.       Místem konání volby prezidenta ČR

 

Ve volebním okrsku č.1

je volební místnost ( adresa )                               Obecní úřad Biřkov,  Biřkov  7

 

Pro voliče podle místa, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci

Biřkov,  Zderaz                                                                                                                                                                                                           

 

3.   Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.  

 

4.     Voliči budou dodány hlasovací lístky 3 dny přede dnem volby prezidenta ČR.

Ve dnech voleb  může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

     V Biřkově  dne  28.12.2017

                                                                                                                                                                                                                                           …………………………………………………

                                                                                                Štěpánka Hofmannová

                                                                                                      starostka obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce :  28.12.2017

Sejmuto z úřední desky :