Zápis ze zasedání OZ Biřkov konaného 20.10.2017

Zápis

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 20.12.2017 od 18,00 hod.

na OÚ Biřkov

 

Přítomni :   Štěpánka Hofmannová, Radek Kramer, Alena Baumruková, Václava Tyrpeklová,

                     Romana Zoubková, Michaela Votavová

Ověřovatelé :  Václava Tyrpeklová, Michaela Votavová

Zapisovatel :     Jana Vlčková

 

Program :      1.  Zahájení.

                       2.  Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                       3.  Rozpočtové opatření č. 7/2017 a 8/2017.

                       4.  Návrh rozpočtu obce Biřkov na rok 2018.

                       5.  Směrnice pro provedení inventarizace.

                       6.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o odvozu a zneškodnění komunálního odpadu.

                       7.  Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2018.

                       8.  Program podpory akcí spolků na rok 2018.

                       9.  Zrušení dodatku č.1 – školský obvod – dodatkem č. 2.

                      10. Ostatní organizační záležitosti.

                      11. Diskuse.

                      12. Souhrn usnesení a závěr.

 

1.        Zahájení.

Zasedání zahájila starostka obce v 18,00 hod., přivítala všechny přítomné, konsta- tovala, že jsou přítomní všichni zastupitelé, takže jsou usnášeníschopní. Určila ověřovatele zápisu p. Tyrpeklovou a p. Votavovou, a zapisovatelku p. Vlčkovou.

Požádala o úpravu programu. Za bod 9) se vkládá bod 10) Úprava odměn neuvolně-

                                                                        ným zastupitelům od 1.1.2018.

                                                      Za bod 10) se vkládá bod 11) Dodatek č. 3 k pojistné

                                                                        smlouvě.

Ostatní body programu se číselně posouvají.

Hlasování :  6  pro

Usnesení č. 2017 – 07 – 01

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje upravený program zasedání.

 

2.        Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Místostarosta obce přečetl souhrn usnesení z minulého zasedání, které se konalo dne 9.10.2017.  Jednotlivá usnesení jsou průběžně plněny.

 

3.        Rozpočtové opatření č. 7/2017 a 8/2017.

Rozpočtové opatření č. 7/2017 bylo sestaveno k 30.9.2017 a schváleno starostkou obce.

Příjmy  :  rozpočet po úpravě   -  3 040 307,- Kč

Výdaje :  rozpočet po úpravě   -  3 039 032,- Kč

Rozpočtové opatření č. 8/2017 bylo sestaveno k 31.10.2017 a schváleno starostkou obce.

Příjmy :   rozpočet po úpravě   -   3 112 493,- Kč

Výdaje :  rozpočet po úpravě  -    3 067 628,- Kč

Usnesení č. 2017 – 07 – 02

Zastupitelstvo obce Biřkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2017 a 8/2017.

 

4.        Návrh rozpočtu obce Biřkov na rok 2018.

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 přečetla účetní obce.

Příjmy :   3 384 905,- Kč

Výdaje :  3 906 323,- Kč

Rozpočet je schvalován jako schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky z let minulých.

Hlasování :    6   pro

Usnesení č. 2017 – 07 – 03

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje rozpočet obce Biřkov na rok 2018.

 

5.        Směrnice pro provedení inventarizace.

Směrnici přečetla účetní obce. Předsedou inventarizační komise je p. A. Baumruková.

Inventarizace veškerého majetku, závazků a pohledávek a inventarizace účtů bude provedena do 28.1.2018. Inventarizační komise na základě inventurních soupisů vyhotoví závěrečnou zprávu.

Hlasování :  6   pro

Usnesení č. 2017 – 07 – 04

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje směrnici pro provedení inventarizace za rok 2017.

 

6.        Dodatek č.2 ke smlouvě o odvozu a zneškodnění komunálního odpadu.

Starostka přečetla navýšení plateb za odvoz komunálního odpadu od firmy Západočeské komunální služby a.s. od 1.1.2018.

Hlasování :   6   pro

Usnesení č. 2017 – 07 – 05

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o odvozu a zneškodnění komunálního odpadu od 1.1.2018 s firmou Západočeské komunální služby a.s.

 

7.        Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2018.

Účetní obce přečetla program. Maximální výše dotace je 10 000,- Kč pro jednu organizaci na rok.  K programu je připojen vzor veřejnoprávní smlouvy, vzor žádosti o dotaci a vzor žádosti o proplacení dotace.

Hlasování :  6   pro

Usnesení č. 2017 – 07 – 06

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2018.

 

8.        Program podpory akcí spolků na rok 2018.

Účetní obce přečetla program. Maximální výše dotace je 10 000,- Kč na jednu akci na rok. K programu je připojen vzor veřejnoprávní smlouvy, vzor žádosti o dotaci a vzor žádosti o proplacení dotace.

Hlasování :   6   pro

Usnesení č. 2017 – 07 – 07

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje program podpory akcí spolků na rok 2018.

 

9.        Zrušení dodatku č. 1 – školský obvod – dodatkem č.2.

Obec Biřkov má vytvořen školský obvod s Městem Švihov. Děti z obce Biřkov navštěvují ZŠ Švihov. Obec přispívala na chod školy částkou 1 000,-Kč ročně na

1 žáka. Z důvodu velké administrativy se Město Švihov rozhodlo příspěvky od obcí zrušit. Ostatní ujednání smlouvy o školském obvodu zůstávají nezměněny.

Hlasování:   6   pro

Usnesení č. 2017 – 07 – 08

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o školském obvodu s Městem Švihov, kde se ruší dodatek č. 1 smlouvy o školském obvodu.

 

10.     Úprava odměn neuvolněným zastupitelům od 1.1.2018.

Nařízení vlády č. 37/2003 sb. se v celém rozsahu zrušuje a nahrazuje se nařízením vlády č.318/2017 Sb., kde je uveden nový systém odměňování členů zastupitelstva.

V souladu s nařízením vlády podle § 153 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků se stanovují tyto měsíční odměny od 1.1.2018 :

Starosta                                                           -    18 000,- Kč

Místostarosta                                                -     11 000,- Kč

Předseda finančního výboru                      -        2 190,- Kč

Předseda kontrolního výboru                    -        2 190,- Kč

Předseda kulturní a soc.komise                 -        2 190,- Kč

Člen finančního výboru                               -         1 825,- Kč

Hlasování :   6    pro

Usnesení č. 2017 – 07 – 09

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje novou výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce Biřkov dle nového Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. od 1.1.2018.

 

11.     Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě

Jedná se o připojištění majetku odpovědnosti za škodu s pojišťovnou Generali. Pojištění se rozšiřuje o pojištění na zasklení přístřešku u společenské budovy u víceúčelového hřiště.

Hlasování :    6   pro

Usnesení č. 2017 – 07 – 10

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje dodatek č.3 ke smlouvě o pojištění majetku odpovědnosti za škodu s pojišťovnou Generali.

 

12.     Ostatní organizační záležitosti.

a)        Starostka – obec obdržela finanční příspěvek ve výši 8 080,- Kč ( 100 % ) od

                     Krajského úřadu pro Plzeňský kraj na obnovu lesních porostů

                     do 40-ti let.

b)        Starostka – u poldru je zatravněná louka, která je křivá. JZD Merklín ji zoře,

                     srovná a znovu zaseje trávou.

 

13.     Diskuse.

a)        Starostka – kominík bude chodit 19.1.2018.

b)        Starostka – je možno zakoupit vstupenky na muzikál „ Čas růží „ do divadla Karlín

                     v Praze dne 11.3.2018 od 15,00 hod. Cena vstupenky je 890,-Kč.

c)        Starostka – informace ohledně voleb – volba prezidenta ČR.

 

14.     Souhrn usnesení a závěr.

Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení z dnešního zasedání.

Starostka ukončila zasedání v 19,30 hod. Poděkovala všem za účast, popřála hodně zdraví a štěstí v novém roce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala :  Jana Vlčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     …………………………………………………..                                              ………………………………………………

                        ověřovatelé                                                                       Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                         starostka obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :

Sejmuto :

Vyvěšeno na el.úřední desce :

 

 

 

Souhrn  usnesení

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 20.12.2017 od  18,00 hod.

na OÚ Biřkov

 

Usnesení č. 2017 – 07 – 01 – Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje upravený

                                                    program zasedání.

Usnesení č. 2017 – 07 – 02 – Zastupitelstvo obce Biřkov bere na vědomí

                                                    rozpočtové opatření č. 7/2017 a 8/2017.

Usnesení č. 2017 – 07 – 03 – Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje rozpočet

                                                    obce Biřkov na rok 2018.

Usnesení č. 2017 – 07 – 04 – Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje směrnici

                                                    pro provedení inventarizace za rok 2017.

Usnesení č. 2017 – 07 – 05 – Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje dodatek č. 2

                                                    o odvozu a zneškodnění komunálního odpadu

                                                    od 1.1.2018 s firmou Západočeské komunální

                                                    služby a.s.

Usnesení č. 2017 – 07 – 06 – Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje Program

                                                    podpory sportu, hasičů a neziskových organizací

                                                    na rok 2018.

Usnesení č. 2017 – 07 – 07 – Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje Program

                                                    podpory akcí spolků na rok 2018.

Usnesení č. 2017 – 07 – 08 – Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje dodatek č.2

                                                    smlouvy o školském obvodu s Městem Švihov,

                                                    kde se ruší dodatek č. 1 smlouvy o školském

                                                    obvodu.

Usnesení č. 2017 – 07 – 09 – Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje novou výši

                                                    odměn neuvolněným členům zastupitelstva

                                                    obce Biřkov dle nového Nařízení vlády

                                                    č. 318/2017 Sb. od 1.1.2018.

Usnesení č. 2017 – 07 – 10 – Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje dodatek č. 3

                                                    ke smlouvě o pojištění majetku odpovědnosti

                                                    za škodu s pojišťovnou Generali.

                                                   

 

 

      …………………………………………………                                          ………………………………………………….

                  Radek Kramer                                                                     Štěpánka Hofmannová

            místostarosta obce                                                                        starostka obce

 

 

Vyvěšeno :

Sejmuto  :

Vyvěšeno na el.úřední desce :