ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

 

OBEC  BIŘKOV

 

ZÁVĚREČNÝ  ÚČET  ZA  ROK  2016

 

Obec   Biřkov,  Biřkov   7,  334 01  Přeštice

Právní forma  :                                        územně samosprávný celek

Předmět činnosti :                                   stanoveno zák.č. 128/2000 Sb.

IČO :                                                       43313868

Rozvahový den :                                     31.12.2016

Starosta :                                                  Štěpánka Hofmannová

Místostarosta :                                         Radek Kramer

Kontrolní výbor :                                     počet členů  3

                                 předseda :               Alena Baumruková

Finanční výbor :                                      počet členů   3

                                 předseda :               Václava Tyrpeklová

Počet členů zastupitelstva :                     6

Odpisový plán :                                       účetní jednotka prováděla k 31.12.2016 odpisy

                                                                dle odpisového plánu

 

Vedení účetnictví obce jako ÚSC se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů a k němu vydanými prováděcími předpisy. Pro obec je to především vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě, zákon č. 250/2000 Sb.o rozpoč-

tových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní postupy jsou kromě prováděcí vyhlášky č. 505/2002 Sb.upraveny Českými účetními standardy.

 

Příjmy celkem v Kč

                                                                                 rozpočet po změnách        skutečnost

 

                    daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti              366 380,-                 366 379,80

                    daň z příjmu fyz.osob z samost.výděl.čin.               40 000,-                   32 412,40

                    daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů                   35 000,-                   33 709,19

                    daň z příjmu právnických osob                              349 201,-                 349 200,19

                    daň z příjmu práv.osob za obec                                51 110,-                   51 110,-

                    DPH                                                                        672 935,-                 672 934,72

                    poplatek za odnětí pozemku – funkce lesa                      23,-                          23,-

                    polatek – lividace komunál.odpadu                          46 900,-                   46 900,-

                    poplatek – ze psů                                                        2 080,-                     2 080,-

                    správní poplatky                                                            500,-                        410,-

                    odvod výtěžku a provozování loterií                          6 769,-                     6 778,53

                    daň z nemovitostí                                                    236 202,-                 236 201,-

                    neinv.přij.transf. ze SR – dotace na volby                29 150,-                   29 150,-

                    neinv.přij.transf.ze  SR – dotace na opr. křížků      110 943,-                 110 943,-

                    neinv.přij.transf. ze SR – dotace na st.správu           55 000,-                   55 000,-

                    převody mezi účty ČNB a ČS                             1 400 000,-               1 400 000,-

                    lesy – příjmy za prodej dřeva                                   28 984,-                    28 984,-

                    víceúčel.hřiště – pronájem                                          3 000,-                     2 640,-

                    víceúčel.hřiště – dar od ASAVETU                          80 000,-                   80 000,-

                    nebyt.hospodářství – příjmy z pronájmu                            1,-                            1,-

                    příjem z pronájmu obecních pozemků                       23 470,-                  23 470,-

                    příjmy z prodeje pozemků                                          30 700,-                  30 700,-

                    příjmy za tříděný odpad                                             10 919,-                   10 918,50

                    veřejná zeleň – příjem za dřevo                                    2 800,-                    2 800,-

                    příjmy z úroků na běžných účtech                                2 000,-                    1 569,-

                    příjmy od HS Ježovy – přerozdělení zisku                   3 501,-                    3 501,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------

            Příjmy  celkem                                                                            3 577 816,13

                                                                                                                 ==========

 

Výdaje celkem v Kč

                                                             rozpočet po změnách        skutečnost

 

-                      pěstební činnost – lesy – odměny, materiál,                   22 958,-                  19 660,-

                                          ostatní služby

-                      prodejna –  el.energie                                                     22 000,-                  22 000,-

-                      silnice –  ost.služby- letní a zimní údržba                        5 778,-                    5 778,-

-                      příspěvek na územ.doprav.obslužnost                              5 120,-                    5 120,-

-                      rozbor vody                                                                    12 500,-                  12 500,-

-                      MŠ – neinv. dotace obcím na žáky                                  2 000,-                    2 000,-

-                      ZŠ – neinv.dotace obcím na žáky                                   11 304,-                  11 304,-

-                      knihovna – odměna, časopis                                             6 057,-                   5 909,-

-                      ost.záležit. kultury – ost.služby, pohoštění, věc.dary      80 955,-                 78 417,-

                                             materiál

-                      obnova křížků – ost.služby, opravy                                198 425,-               198 425,-

-                      ost.tělových.činnost – odměny,materiál,el.energie,

-                                                          ost.služby, věcné dary, opravy      75 280,-                 70 989,26

-                      dětské hřiště  – ost.služby                                                   4 719,-                   4 719,-

-                      veřejné osvětlení – el.energie                                            37 000,-                 35 530,-

-                      místní hospod. – DHDM, materiál,platby daní                 12 480,-                 12 480,-

-                      svoz nebezpečného odpadu                                                 5 267,-                   5 267,-

-                      svoz komunálního odpadu                                                77 620,-                  77 620,-

-                      svoz velkoobjemového odpadu                                           6 520,-                   6 520,-

-                      poldr – odměny                                                                 10 000,-                   8 415,-

-                      veřejná zeleň – odměny, služby, poh.hmoty,materiál       45 858,-                  40 425,-            

-                      hasiči – materiál, el.energie, věcné dary, pohoštění            3 543,-                   3 013,-

-                      obecní zastupitelstvo – odměny, ZP, tel.poplatky,

                                      cestovné                                     285 048,-              284 947,84

-                      volby do zastupit.krrajů a do Senátu ČR                                  18 025,-                18 025,-

-                      místní správa – odměny, el.energie, materiál, oprav       497 961,-           493 473,37

                         DHDM, poštovné, tel.popl., cestovné,

                         popl.banka, služby,pohoštění,servis programů,

                         neinv. transfery nezisk.organ.,právnické služby,

                         poskytované zálohy vlastní pokladně, tiskoviny,

                          program na majetek, příspěvek na JSDH

                          Chudenice, sankce za poldr                                                                           

-                      pojištění majetku                                                               13 120,-                    13 117,-

-                      převod mezi účty ČNB a ČS                                        1 400 000,-               1 400 000,-

-                      daň z příjmu práv.osob za obec                                         51 110,-                    51 110,-

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Výdaje celkem                                                                                         2 886 764,77

                                                                                                             ============

 

            Celkem rozpočtové příjmy                               3 577 816,13      Kč

            Celkem rozpočtové  výdaje                              2 886 764,77       Kč

           ----------------------------------------------------------------------------------

            Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji       691 051,36      Kč

                                                                                      ===============

 

Stav běžného účtu u ČS k 31.12.2016                                                      3 732 445,30     Kč

                                                                                                                   ==============

Stav běžného účtu u ČNB k 31.12.2016                                                   1 030 851,57     Kč

                                                                                                                      =============                                                                                      

                                                                                          

Pokladní hotovost k 31.12.2016                                                                     49 509,-      Kč

                                                                                                                          ==========    

                                                                                                                       

                                                                                                                         

Závazky k 31.12.2016 -       mzdy, ZP, daň za 12/2016,  odměny                 28 475,-      Kč

                                              nezaplacené faktury z 12/2016                         10 526,80    Kč

                                              zálohy – el.energie                                            106 920,-     Kč

                                              záloha na dotace volby                                       11 125,-      Kč

                                             -----------------------------------------------------------------------------

                                               Celkem                                                             157 046,80   Kč

                                                                                                                       ============

 

Hodnota majetku podle druhu k 31.12.2016:

                                             drobný dlouhod.nehmotný majetek               347 571,90    Kč

                                             budovy, stavby                                             20 908 083,60    Kč

                                             samostatné movité věci                                    599 099,80    Kč

                                             drobný hmotný majetek                                  821 335,23    Kč

                                             pozemky                                                         1 672 760,80    Kč

                                             předměty kulturní hodnoty – křížky                         3,-      Kč

                                             nedokončené investice (PD k víceúčel.           179 850,-       Kč

                                                                                      budově )

                                            -----------------------------------------------------------------------------

                                            celkem                                                            24  528 704,33   Kč

                                                                                                                 ===============

Majetek obce byl fyzicky i dokladově překontrolován, Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

 

 

Rozbor výdajů   

                                                                  celkem

Lesy                                                                            19 660,-

-                      materiál                                                                                                1 702,-

-                      služby – těžba,vyžinování, sázení…                                                  10 580,-

-                      odměny                                                                                                 7 378,-

 

Vnitřní obchod – prodejna                                        22 000,-

-                      el.energie                                                                                             22 000,-

 

Dopravní obslužnost                                                     5 120,-

                    výdaje na územní dopr.obslužnost                                                        5 120,-

 

Rozbor vody                                                                 12 500,-

                    služby - rozbory                                                                                  12 500,-

 

Silnice                                                                             5 778,-

-                      ostatní služby                                                                                         5 778,-

 

Mateřská škola                                                              2 000,-

                    neinvestiční dotace obcím na žáky                                                         2 000,-

 

Základní škola                                                              11 304,-

                    neinvestiční dotace obcím na žáky                                                       11 304,-

 

Knihovna                                                                        5 909,-

                    odměna knihovnici                                                                                  4 557,-

                    časopisy                                                                                                   1 352,-

 

Ostatní záležitosti kultury                                           78 417,30

                    ostatní služby                                                                                         26 544,30

                    pohoštění                                                                                                  5 801,-

                    věcné dary                                                                                              11 463,-

                    materiál                                                                                                  34 609,-

 

Hodnotné kult.památky – křížky                              198 425,-

-                      služby                                                                                                      6 050,-

-                      obnova křížků                                                                                      192 375,-

                                                                                                       

Víceúčelové hřiště – tělových.činnost                         70 989,26

                    odměny                                                                                                 12 553,-

                    materiál                                                                                                 11 615,-

                    el.energie                                                                                            25 672,-

                    ost.služby                                                                                           12 156,26

                    opravy a udržování                                                                              2 080,-

                    věcné dary                                                                                            6 913,-

 

Dětské hřiště                                                                    4 719,-

                    ostatní služby                                                                                        4 719,-

 

Veřejné osvětlení                                                            35 530,-

                    el.energie                                                                                             35 530,-

 

Místní hospodářství                                                       12 480,-

                    materiál                                                                                                   2 695,-

                    DHDM                                                                                                    8 557,-

                    platby daní a poplatků                                                                             1 228,-

 

Svoz nebezpečných odpadů                                           5 267,-

                    služby – odvozy                                                                                      5 267,-

 

Svoz komunálního odpadu                                          77 620,-

                    služby – odvozy                                                                                   77 620,-

                                                                                 

Svoz velkoobjemového odpadu                                     6 520,-

                    služby – odvozy                                                                                      6 520,-

 

Poldr                                                                                 8 415,-

-                      odměny                                                                                                    8 415,-

 

Veřejná zeleň                                                                  40 425,-

                    odměny                                                                                                22 683,-

                    materiál                                                                                                     858,-

                    ost.služby                                                                                               9 317,-

                    pohonné hmoty a maziva                                                                       7 567,-

 

Hasiči                                                                                3 013,-

                    el.energie                                                                                                1 470,-

                    pohoštění                                                                                                1 239,-

                    věcné dary                                                                                                 304,-

 

Zastupitelstvo obce                                                      284 947,84

                    odměny                                                                                                 243 630,-

                    ZP                                                                                                           21 960,-                                        

                    telefonní poplatky                                                                                    9 639,84

                    cestovné                                                                                                   9 718,-

 

Volby do zastup.krajů a do Senátu ČR                       18 025,-

-                      odměny volební komisi                                                                           8 100,-

-                      odměny                                                                                                    5 162,-

-                      materiál                                                                                                    2 380,-

-                      cestovné                                                                                                   1 440,-

-                      pohoštění                                                                                                     943,-

 

Místní správa                                                         493 473,37

                    odměna účetní + práce na OÚ                                                             101 927,50

                    tiskoviny                                                                                                  1 350,-

                    DHDM                                                                                                     7 116,-

                    materiál                                                                                                  15 678,42

                    el.energie                                                                                               12 236,-

                    poštovné                                                                                                  1 130,-

                    telefonní poplatky                                                                                   5 176,45

                    poplatky banka                                                                                        5 146,-

                    právnické služby                                                                                   18 150,-

                    servis programů na PC                                                                          30 181,-

                    ost.služby                                                                                               17 624,-

                    opravy OÚ                                                                                           159 132,-

                    program na majetek                                                                                 8 470,-

                    pohoštění                                                                                                  1 114,-

                    neinv.příspěvky nezisk. Organizacím – Diakonie                                  10 000,-

                    neinv.příspěvky nezisk.organizacím – SMS, Běleč                                 2 407,-

                    neinv.příspěvek JSDH Chudenice                                                           8 000,-

                    poskytnuté zálohy vlastní pokladně                                                     -20 479,-

                    sankce poldr                                                                                         109 114,-

 

Pojištění                                                                       13 117,-

                    pojištění majetku – budov                                                                     13 117,-

 

Převody mezi účty                                                 1 400 000,-

                    převody mezi účty u ČNB a ČS                                                       1 400 000,-

 

Daň z příj.práv.osob za obec                                      51 110,-

                    odvod                                                                                                    51 110,-

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

        Celkem výdaje                                                                                 2 886 764,77

                                                                                                               ===========

  

 

 

 

 

 

 

                                    Finanční vypořádání dotací za rok 2016

 

 

 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 195 093,- Kč.

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

 

 

Poskytovatel             účel                                  ÚZ         položka     rozpočet          čerpání            %

 

KÚPK                  výkon státní správy                             4112         55 000              55 000          100

 

KÚPK                 na volby do zast.krajů        98 193       4111         29 150              18 025         61,84

 

MZe                     na obnovu křížků               29 331       4116       110 943            110 943          100

 

 

   

 

Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov, IČO : 43313868, za rok 2016.

 

 

Schváleno OZ dne :    

 

 

 

 

 

  ....................................                                                                           .....................................

         Radek Kramer                                                                                 Štěpánka Hofmannová

      místostarosta obce                                                                                   starostka  obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno  :  

  

Sejmuto    :     

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :