ROZPOČET obce Biřkov na rok 2018

     ROZPOČET

obce  Biřkov  na  rok  2018

 

 

 

PŘÍJMY 

                                     obsah                                                   položka                       Kč

 

         daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti                         1111                     400 000

         daň z příjmu fyz.osob z samost.výděl.činnosti                 1112                       20 000

         daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů                  1113                       35 000

         daň z příjmu právnických osob                                         1121                     350 000

         DPH                                                                                      1211                     700 000

         daň z nemovitostí                                                                 1511                     185 000

         poplatek – likvidace komunálního odpadu                       1340                       50 100

         poplatek ze psů                                                                     1341                        2 080

         daň z hazardu                                                                       1381                        6 000

         správní poplatek                                                                   1361                           200

         dotace od PK na státní správu                                            4112                       54 400

         převody z účtu ČNB na BÚ                                        6330 4134                  1 500 000

         lesy – za dřevo                                                             1031  2111                       30 000

         příjmy z pronájmu prodejny                                     2141  2132                       12 000                                                           

         příjmy z pronájmu pozemků                                     3639  2131                      20 125

         ost.tělových.činnost - pronájem                                 3419  2132                        3 000

         komunální odpad – za tříděný odpad                       3722  2111                      10 000

         setkání rodáků – příjmy z propagace                       3900  2112                        5 000

         příjmy z úroků na BÚ                                                6171  2141                        2 000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

        celkem                                                                                                           3 384 905

                                                                                                                           =========

 

 

 

VÝDAJE

                               obsah                                                               §                            Kč

 

         lesy           - materiál,služby, odměny                                    1031                    35 000

                       - správcovství                                                         1036                     5 000

 

         pitná voda - služby ( rozbory )                                              2310                    12 500          

 

         územní dopravní obslužnost                                                  2292                      5 720

 

         kanalizace     - ostatní služby                                                 2321                      5 000

 

-     silnice - ostatní služby ( údržba ), zastávky + chodníky     2212               1 010 000

 

         Základní škola – neinv.dotace obcím na žáky                       3113                   15 000

 

         knihovna – odměna knihovnici, knihy,časopisy,                   3314                     6 200

 

         ost.kultura – ostatní služby, pohoštění, materiál,                  3319                 117 000

                            (dětský den), věcné dary, odměna za

                             vedení kroniky za r. 2017

                                                               

         poplatky  za televizi + poplatky OSA                                     3341                    3 000

 

         ostatní záležitosti kultury – obecní prapor a znak,               3399                100 000

                                               vlajky

 

         víceúčelové hřiště - odměny, materiál, el.energie,                 3419                  91 000

                                       ostatní služby, opravy, věcné dary

 

         dětské hřiště  –  materiál, ostatní služby, odměny                  3421                 15 000

                                                               

         veř.osvětlení –     el.energie, opravy a udržování                    3631                 42 000

                            

         místní hospod. – materiál,pohonné hmoty,opravy                  3639                16 000

                                

-   nebezpečný odpad – odvozy                                                        3721                  6 000

 

-   komunální odpad – odvozy                                                          3722                80 000

 

-   velkoobjemový odpad – odvozy                                                  3723                 10 000

 

-   poldr    -   odměny                                                                        3744                 10 000

    

-   veřejná zeleň – odměny,materiál,pohonné hmoty,služby,        3745                 37 000

 

-   setkání rodáků – materiál, propagace, poštovné, služby,         3900                97 000

 

-   hasiči              - el.energie, poh.hmoty, věcné dary                   5512                    6 310

                                     

-   obecní zastupit. - odměny zastupitelům,cestovné

                                 ZP za obec z odměn, tel.poplatky                  6112                471 900

 

-    místní správa – odměna účetní,materiál, pohoštění,               6171               196 496

                              el.energie,poštovné,tel.poplatky + internet,

                              poplatky banka,ost.služby, servis programů,

                              příspěvek do sdružení Běleč a SMS, příspěvek

                              na společnou jednotku JSDH Chudenice, 

                              příspěvek neziskovým organizacím

 

-   pojištění majetku                                                                         6320                  13 120                          

 

-   převody z ČNB na BÚ                                                                 6330             1 500 000  

-   vratka dotace z voleb do PS PČR                                               6402                         77        

  

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      celkem                                                                                              3 908 323

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy     -     rozpočet                  -          3 384 905,-  Kč

                                                                 ==============

 

 

 

Výdaje     -     rozpočet                  -          3 906 323,-  Kč

                                                                 ==============

 

 

 

 

Rozpočet je schvalován jako schodkový.  Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky z let minulých.

 

Limitovaný příslib č. 1

 

 

 

 

Schváleno OZ  dne  :

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  …...................................

                                                                                                   Štěpánka Hofmannová

                                                                                                        starostka  obce

 

 

 

Vyvěšeno    :

 

Sejmuto     :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :

 

 

 

VÝDAJE   v  Kč

                         obsah                                                          položka                            Kč

 

         lesy    -      materiál                                                    1031 5139                        5 000,-

                 -      služby ( těžba,vyžinování...),                  1031 5169                      20 000,     

                 -      správcovství                                             1036 5169                        5 000,-

                 -      odměny                                                     1031 5021                      10 000,-

 

         silnice  -  služby ( letní a zimní údržba )                 2212 5169                      10 000,-

-           zastávky + chodníky                                    2212 6121                    1 000 000,-

 

         územní dopravní obslužnost                                     2292 5323                       5 720,-

 

-    pitná voda - služby (rozbory)                                    2310 5169                      12 500,-

 

         kanalizace  -   ostatní služby                                    2321 5169                         5 000,-

 

         Základní škola  -  neinv. dotace obcím na žáky      3113 5321                      15 000,-

 

         knihovna  -   odměna knihovnici                              3314 5021                        4 500,-

                  -   knihy, časopisy                                           3314 5136                        1 700,-

 

         ostatní kultura -  ostatní služby                                3319 5169                     45 000,-

                  -  pohoštění ( dětský den......)                         3319 5175                     30 000,-

                  -  věcné dary                                                    3319 5194                     30 000,-

                  -  materiál                                                        3319 5139                     10 000,-

                  -  odměna za vedení kroniky za r. 2017         3319 5021                       2 000,-

 

         poplatky za televizi + poplatky OSA                         3341 5041                      3 000,-

 

.     ostatní záležitosti kultury – obecní prapor               3399 6122                    60 000,-

-           obecní znak + vlajky                                       3399 5137                      40 000,-

 

-    víceúčelové hřiště - odměny ( správa )                       3419 5021                    15 000,-

                    - materiál                                                       3419 5139                     20 000,-

                    - el.energie                                                     3419 5154                     30 000,-

                    - služby                                                           3419 5169                     10 000,-

                    - opravy a udržování                                     3419 5171                     10 000,-

                    - věcné dary                                                    3419 5194                      6 000,-

 

         dětské hřiště – materiál                                               3421 5139                     5 000,-                                                                                                                                   

                    - ostatní služby                                                3421 5169                     5 000,-

                    - odměny                                                          3421 5021                     5 000,-

 

         veřejné osvětlení – opravy a udržování                     3631  5171                     5 000,-

                                    -  el.energie                                     3631  5154                   37 000,-

 

 

         místní hospodářství -  materiál                                  3639 5139                      5 000,-

-           pohonné hmoty                                              3639 5156                        1 000,-

-           opravy                                                               3639 5171                      10 000,-

 

         nebezpečný odpad – odvozy                                        3721 5169                     6 000,-

 

         komunální odpad -  odvozy                                         3722 5169                    80 000,-

 

         velkoobjemový odpad  - odvozy                                  3723 5169                   10 000,-

 

         poldr   -  odměny                                                          3744 5021                    10 000,-

 

         veřejná zeleň  - odměny                                                3745 5021                   20 000,-

                         -  materiál                                                    3745 5139                     5 000,-

                         -  pohonné hmoty                                        3745 5156                     7 000,-

                         -  služby                                                        3745 5169                     5 000,-

 

.     setkání rodáků  - materiál                                             3900 5139                     5 000,-

-                propagace                                                       3900 5138                     30 000,-

-                poštovné                                                         3900 5161                       2 000,-

-                služby                                                              3900 5169                     40 000,-  

-                občerstvení                                                   3900 5175                      15 000,-

-                věcné dary                                                     3900 5194                        5 000,-       

 

         hasiči         -  el.energie                                                  5512 5154                     5 000,-

-               pohonné hmoty                                            5512 5156                       1 000,-

-               věcné dary                                                      5512 5194                          310,-

 

         obecní zastupitelstvo – odměny                                    6112 5023                 410 000,-

                         -  ZP za obec z odměn                                 6112 5032                   36 900,-

                         -  telef.poplatky                                           6112 5162                   10 000,-

                         -  cestovné                                                    6112 5173                   15 000,-

 

         místní správa  - odměna účetní                                     6171 5021                  70 596,-

                    -   knihy                                                        6171 5136                      400,-

                          -  materiál                                                    6171 5139                  10 000,-

                          -  el.energie                                                  6171 5154                  40 000,-

                          -  poštovné                                                   6171 5161                    1 000,-

                          -  telef.poplatky + internet                          6171 5162                   7 000,-

                          -  poplatky z účtu                                        6171 5163                    5 000,-

                          -  ostatní služby                                           6171 5169                  10 000,-

                          -  příspěvky neziskovým organizacím,

                              Sdružení Běleč a SMS                            6171 5229                   22 500,-

                          -  servis programů                                       6171 5168                  20 000,-

                           - pohoštění                                                  6171 5175                     2 000,-

                          -  příspěvek na společnou jednotku           6171 5321                    8 000,-

                              JSDH Chudenice

 

-     pojištění majetku                                                           6320 5163                  13 120,-

 

-     převody z ČNB na BÚ                                                   6330 5345             1 500 000,-

 

-     vratka dotace z voleb do PS PČR                                6402  5364                         77,-

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                              celkem                                                                                  3 904 323,-

                                                                                                                          =========

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ROZPOČET

obce  Biřkov  na  rok  2018

 

 

 

PŘÍJMY 

                                     obsah                                                   položka                       Kč

 

         daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti                         1111                     400 000

         daň z příjmu fyz.osob z samost.výděl.činnosti                 1112                       20 000

         daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů                  1113                       35 000

         daň z příjmu právnických osob                                         1121                     350 000

         DPH                                                                                      1211                     700 000

         daň z nemovitostí                                                                 1511                     185 000

         poplatek – likvidace komunálního odpadu                       1340                       50 100

         poplatek ze psů                                                                     1341                        2 080

         daň z hazardu                                                                       1381                        6 000

         správní poplatek                                                                   1361                           200

         dotace od PK na státní správu                                            4112                       54 400

         převody z účtu ČNB na BÚ                                        6330 4134                  1 500 000

         lesy – za dřevo                                                             1031  2111                       30 000

         příjmy z pronájmu prodejny                                     2141  2132                       12 000                                                           

         příjmy z pronájmu pozemků                                     3639  2131                      20 125

         ost.tělových.činnost - pronájem                                 3419  2132                        3 000

         komunální odpad – za tříděný odpad                       3722  2111                      10 000

         setkání rodáků – příjmy z propagace                       3900  2112                        5 000

         příjmy z úroků na BÚ                                                6171  2141                        2 000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

        celkem                                                                                                           3 384 905

                                                                                                                           =========

 

 

 

VÝDAJE

                               obsah                                                               §                            Kč

 

         lesy           - materiál,služby, odměny                                    1031                    35 000

                       - správcovství                                                         1036                     5 000

 

         pitná voda - služby ( rozbory )                                              2310                    12 500          

 

         územní dopravní obslužnost                                                  2292                      5 720

 

         kanalizace     - ostatní služby                                                 2321                      5 000

 

-     silnice - ostatní služby ( údržba ), zastávky + chodníky     2212               1 010 000

 

         Základní škola – neinv.dotace obcím na žáky                       3113                   15 000

 

         knihovna – odměna knihovnici, knihy,časopisy,                   3314                     6 200

 

         ost.kultura – ostatní služby, pohoštění, materiál,                  3319                 117 000

                            (dětský den), věcné dary, odměna za

                             vedení kroniky za r. 2017

                                                               

         poplatky  za televizi + poplatky OSA                                     3341                    3 000

 

         ostatní záležitosti kultury – obecní prapor a znak,               3399                100 000

                                               vlajky

 

         víceúčelové hřiště - odměny, materiál, el.energie,                 3419                  91 000

                                       ostatní služby, opravy, věcné dary

 

         dětské hřiště  –  materiál, ostatní služby, odměny                  3421                 15 000

                                                               

         veř.osvětlení –     el.energie, opravy a udržování                    3631                 42 000

                            

         místní hospod. – materiál,pohonné hmoty,opravy                  3639                16 000

                                

-   nebezpečný odpad – odvozy                                                        3721                  6 000

 

-   komunální odpad – odvozy                                                          3722                80 000

 

-   velkoobjemový odpad – odvozy                                                  3723                 10 000

 

-   poldr    -   odměny                                                                        3744                 10 000

    

-   veřejná zeleň – odměny,materiál,pohonné hmoty,služby,        3745                 37 000

 

-   setkání rodáků – materiál, propagace, poštovné, služby,         3900                97 000

 

-   hasiči              - el.energie, poh.hmoty, věcné dary                   5512                    6 310

                                     

-   obecní zastupit. - odměny zastupitelům,cestovné

                                 ZP za obec z odměn, tel.poplatky                  6112                471 900

 

-    místní správa – odměna účetní,materiál, pohoštění,               6171               196 496

                              el.energie,poštovné,tel.poplatky + internet,

                              poplatky banka,ost.služby, servis programů,

                              příspěvek do sdružení Běleč a SMS, příspěvek

                              na společnou jednotku JSDH Chudenice, 

                              příspěvek neziskovým organizacím

 

-   pojištění majetku                                                                         6320                  13 120                          

 

-   převody z ČNB na BÚ                                                                 6330             1 500 000  

-   vratka dotace z voleb do PS PČR                                               6402                         77        

  

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      celkem                                                                                              3 908 323

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy     -     rozpočet                  -          3 384 905,-  Kč

                                                                 ==============

 

 

 

Výdaje     -     rozpočet                  -          3 906 323,-  Kč

                                                                 ==============

 

 

 

 

Rozpočet je schvalován jako schodkový.  Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky z let minulých.

 

Limitovaný příslib č. 1

 

 

 

 

Schváleno OZ  dne  :

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  …...................................

                                                                                                   Štěpánka Hofmannová

                                                                                                        starostka  obce

 

 

 

Vyvěšeno    :

 

Sejmuto     :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :

 

 

 

VÝDAJE   v  Kč

                         obsah                                                          položka                            Kč

 

         lesy    -      materiál                                                    1031 5139                        5 000,-

                 -      služby ( těžba,vyžinování...),                  1031 5169                      20 000,     

                 -      správcovství                                             1036 5169                        5 000,-

                 -      odměny                                                     1031 5021                      10 000,-

 

         silnice  -  služby ( letní a zimní údržba )                 2212 5169                      10 000,-

-           zastávky + chodníky                                    2212 6121                    1 000 000,-

 

         územní dopravní obslužnost                                     2292 5323                       5 720,-

 

-    pitná voda - služby (rozbory)                                    2310 5169                      12 500,-

 

         kanalizace  -   ostatní služby                                    2321 5169                         5 000,-

 

         Základní škola  -  neinv. dotace obcím na žáky      3113 5321                      15 000,-

 

         knihovna  -   odměna knihovnici                              3314 5021                        4 500,-

                  -   knihy, časopisy                                           3314 5136                        1 700,-

 

         ostatní kultura -  ostatní služby                                3319 5169                     45 000,-

                  -  pohoštění ( dětský den......)                         3319 5175                     30 000,-

                  -  věcné dary                                                    3319 5194                     30 000,-

                  -  materiál                                                        3319 5139                     10 000,-

                  -  odměna za vedení kroniky za r. 2017         3319 5021                       2 000,-

 

         poplatky za televizi + poplatky OSA                         3341 5041                      3 000,-

 

.     ostatní záležitosti kultury – obecní prapor               3399 6122                    60 000,-

-           obecní znak + vlajky                                       3399 5137                      40 000,-

 

-    víceúčelové hřiště - odměny ( správa )                       3419 5021                    15 000,-

                    - materiál                                                       3419 5139                     20 000,-

                    - el.energie                                                     3419 5154                     30 000,-

                    - služby                                                           3419 5169                     10 000,-

                    - opravy a udržování                                     3419 5171                     10 000,-

                    - věcné dary                                                    3419 5194                      6 000,-

 

         dětské hřiště – materiál                                               3421 5139                     5 000,-                                                                                                                                   

                    - ostatní služby                                                3421 5169                     5 000,-

                    - odměny                                                          3421 5021                     5 000,-

 

         veřejné osvětlení – opravy a udržování                     3631  5171                     5 000,-

                                    -  el.energie                                     3631  5154                   37 000,-

 

 

         místní hospodářství -  materiál                                  3639 5139                      5 000,-

-           pohonné hmoty                                              3639 5156                        1 000,-

-           opravy                                                               3639 5171                      10 000,-

 

         nebezpečný odpad – odvozy                                        3721 5169                     6 000,-

 

         komunální odpad -  odvozy                                         3722 5169                    80 000,-

 

         velkoobjemový odpad  - odvozy                                  3723 5169                   10 000,-

 

         poldr   -  odměny                                                          3744 5021                    10 000,-

 

         veřejná zeleň  - odměny                                                3745 5021                   20 000,-

                         -  materiál                                                    3745 5139                     5 000,-

                         -  pohonné hmoty                                        3745 5156                     7 000,-

                         -  služby                                                        3745 5169                     5 000,-

 

.     setkání rodáků  - materiál                                             3900 5139                     5 000,-

-                propagace                                                       3900 5138                     30 000,-

-                poštovné                                                         3900 5161                       2 000,-

-                služby                                                              3900 5169                     40 000,-  

-                občerstvení                                                   3900 5175                      15 000,-

-                věcné dary                                                     3900 5194                        5 000,-       

 

         hasiči         -  el.energie                                                  5512 5154                     5 000,-

-               pohonné hmoty                                            5512 5156                       1 000,-

-               věcné dary                                                      5512 5194                          310,-

 

         obecní zastupitelstvo – odměny                                    6112 5023                 410 000,-

                         -  ZP za obec z odměn                                 6112 5032                   36 900,-

                         -  telef.poplatky                                           6112 5162                   10 000,-

                         -  cestovné                                                    6112 5173                   15 000,-

 

         místní správa  - odměna účetní                                     6171 5021                  70 596,-

                    -   knihy                                                        6171 5136                      400,-

                          -  materiál                                                    6171 5139                  10 000,-

                          -  el.energie                                                  6171 5154                  40 000,-

                          -  poštovné                                                   6171 5161                    1 000,-

                          -  telef.poplatky + internet                          6171 5162                   7 000,-

                          -  poplatky z účtu                                        6171 5163                    5 000,-

                          -  ostatní služby                                           6171 5169                  10 000,-

                          -  příspěvky neziskovým organizacím,

                              Sdružení Běleč a SMS                            6171 5229                   22 500,-

                          -  servis programů                                       6171 5168                  20 000,-

                           - pohoštění                                                  6171 5175                     2 000,-

                          -  příspěvek na společnou jednotku           6171 5321                    8 000,-

                              JSDH Chudenice

 

-     pojištění majetku                                                           6320 5163                  13 120,-

 

-     převody z ČNB na BÚ                                                   6330 5345             1 500 000,-

 

-     vratka dotace z voleb do PS PČR                                6402  5364                         77,-

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                              celkem                                                                                  3 904 323,-

                                                                                                                          =========

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ROZPOČET

obce  Biřkov  na  rok  2018

 

 

 

PŘÍJMY 

                                     obsah                                                   položka                       Kč

 

         daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti                         1111                     400 000

         daň z příjmu fyz.osob z samost.výděl.činnosti                 1112                       20 000

         daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů                  1113                       35 000

         daň z příjmu právnických osob                                         1121                     350 000

         DPH                                                                                      1211                     700 000

         daň z nemovitostí                                                                 1511                     185 000

         poplatek – likvidace komunálního odpadu                       1340                       50 100

         poplatek ze psů                                                                     1341                        2 080

         daň z hazardu                                                                       1381                        6 000

         správní poplatek                                                                   1361                           200

         dotace od PK na státní správu                                            4112                       54 400

         převody z účtu ČNB na BÚ                                        6330 4134                  1 500 000

         lesy – za dřevo                                                             1031  2111                       30 000

         příjmy z pronájmu prodejny                                     2141  2132                       12 000                                                           

         příjmy z pronájmu pozemků                                     3639  2131                      20 125

         ost.tělových.činnost - pronájem                                 3419  2132                        3 000

         komunální odpad – za tříděný odpad                       3722  2111                      10 000

         setkání rodáků – příjmy z propagace                       3900  2112                        5 000

         příjmy z úroků na BÚ                                                6171  2141                        2 000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

        celkem                                                                                                           3 384 905

                                                                                                                           =========

 

 

 

VÝDAJE

                               obsah                                                               §                            Kč

 

         lesy           - materiál,služby, odměny                                    1031                    35 000

                       - správcovství                                                         1036                     5 000

 

         pitná voda - služby ( rozbory )                                              2310                    12 500          

 

         územní dopravní obslužnost                                                  2292                      5 720

 

         kanalizace     - ostatní služby                                                 2321                      5 000

 

-     silnice - ostatní služby ( údržba ), zastávky + chodníky     2212               1 010 000

 

         Základní škola – neinv.dotace obcím na žáky                       3113                   15 000

 

         knihovna – odměna knihovnici, knihy,časopisy,                   3314                     6 200

 

         ost.kultura – ostatní služby, pohoštění, materiál,                  3319                 117 000

                            (dětský den), věcné dary, odměna za

                             vedení kroniky za r. 2017

                                                               

         poplatky  za televizi + poplatky OSA                                     3341                    3 000

 

         ostatní záležitosti kultury – obecní prapor a znak,               3399                100 000

                                               vlajky

 

         víceúčelové hřiště - odměny, materiál, el.energie,                 3419                  91 000

                                       ostatní služby, opravy, věcné dary

 

         dětské hřiště  –  materiál, ostatní služby, odměny                  3421                 15 000

                                                               

         veř.osvětlení –     el.energie, opravy a udržování                    3631                 42 000

                            

         místní hospod. – materiál,pohonné hmoty,opravy                  3639                16 000

                                

-   nebezpečný odpad – odvozy                                                        3721                  6 000

 

-   komunální odpad – odvozy                                                          3722                80 000

 

-   velkoobjemový odpad – odvozy                                                  3723                 10 000

 

-   poldr    -   odměny                                                                        3744                 10 000

    

-   veřejná zeleň – odměny,materiál,pohonné hmoty,služby,        3745                 37 000

 

-   setkání rodáků – materiál, propagace, poštovné, služby,         3900                97 000

 

-   hasiči              - el.energie, poh.hmoty, věcné dary                   5512                    6 310

                                     

-   obecní zastupit. - odměny zastupitelům,cestovné

                                 ZP za obec z odměn, tel.poplatky                  6112                471 900

 

-    místní správa – odměna účetní,materiál, pohoštění,               6171               196 496

                              el.energie,poštovné,tel.poplatky + internet,

                              poplatky banka,ost.služby, servis programů,

                              příspěvek do sdružení Běleč a SMS, příspěvek

                              na společnou jednotku JSDH Chudenice, 

                              příspěvek neziskovým organizacím

 

-   pojištění majetku                                                                         6320                  13 120                          

 

-   převody z ČNB na BÚ                                                                 6330             1 500 000  

-   vratka dotace z voleb do PS PČR                                               6402                         77        

  

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      celkem                                                                                              3 908 323

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy     -     rozpočet                  -          3 384 905,-  Kč

                                                                 ==============

 

 

 

Výdaje     -     rozpočet                  -          3 906 323,-  Kč

                                                                 ==============

 

 

 

 

Rozpočet je schvalován jako schodkový.  Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky z let minulých.

 

Limitovaný příslib č. 1

 

 

 

 

Schváleno OZ  dne  :

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  …...................................

                                                                                                   Štěpánka Hofmannová

                                                                                                        starostka  obce

 

 

 

Vyvěšeno    :

 

Sejmuto     :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :

 

 

 

VÝDAJE   v  Kč

                         obsah                                                          položka                            Kč

 

         lesy    -      materiál                                                    1031 5139                        5 000,-

                 -      služby ( těžba,vyžinování...),                  1031 5169                      20 000,     

                 -      správcovství                                             1036 5169                        5 000,-

                 -      odměny                                                     1031 5021                      10 000,-

 

         silnice  -  služby ( letní a zimní údržba )                 2212 5169                      10 000,-

-           zastávky + chodníky                                    2212 6121                    1 000 000,-

 

         územní dopravní obslužnost                                     2292 5323                       5 720,-

 

-    pitná voda - služby (rozbory)                                    2310 5169                      12 500,-

 

         kanalizace  -   ostatní služby                                    2321 5169                         5 000,-

 

         Základní škola  -  neinv. dotace obcím na žáky      3113 5321                      15 000,-

 

         knihovna  -   odměna knihovnici                              3314 5021                        4 500,-

                  -   knihy, časopisy                                           3314 5136                        1 700,-

 

         ostatní kultura -  ostatní služby                                3319 5169                     45 000,-

                  -  pohoštění ( dětský den......)                         3319 5175                     30 000,-

                  -  věcné dary                                                    3319 5194                     30 000,-

                  -  materiál                                                        3319 5139                     10 000,-

                  -  odměna za vedení kroniky za r. 2017         3319 5021                       2 000,-

 

         poplatky za televizi + poplatky OSA                         3341 5041                      3 000,-

 

.     ostatní záležitosti kultury – obecní prapor               3399 6122                    60 000,-

-           obecní znak + vlajky                                       3399 5137                      40 000,-

 

-    víceúčelové hřiště - odměny ( správa )                       3419 5021                    15 000,-

                    - materiál                                                       3419 5139                     20 000,-

                    - el.energie                                                     3419 5154                     30 000,-

                    - služby                                                           3419 5169                     10 000,-

                    - opravy a udržování                                     3419 5171                     10 000,-

                    - věcné dary                                                    3419 5194                      6 000,-

 

         dětské hřiště – materiál                                               3421 5139                     5 000,-                                                                                                                                   

                    - ostatní služby                                                3421 5169                     5 000,-

                    - odměny                                                          3421 5021                     5 000,-

 

         veřejné osvětlení – opravy a udržování                     3631  5171                     5 000,-

                                    -  el.energie                                     3631  5154                   37 000,-

 

 

         místní hospodářství -  materiál                                  3639 5139                      5 000,-

-           pohonné hmoty                                              3639 5156                        1 000,-

-           opravy                                                               3639 5171                      10 000,-

 

         nebezpečný odpad – odvozy                                        3721 5169                     6 000,-

 

         komunální odpad -  odvozy                                         3722 5169                    80 000,-

 

         velkoobjemový odpad  - odvozy                                  3723 5169                   10 000,-

 

         poldr   -  odměny                                                          3744 5021                    10 000,-

 

         veřejná zeleň  - odměny                                                3745 5021                   20 000,-

                         -  materiál                                                    3745 5139                     5 000,-

                         -  pohonné hmoty                                        3745 5156                     7 000,-

                         -  služby                                                        3745 5169                     5 000,-

 

.     setkání rodáků  - materiál                                             3900 5139                     5 000,-

-                propagace                                                       3900 5138                     30 000,-

-                poštovné                                                         3900 5161                       2 000,-

-                služby                                                              3900 5169                     40 000,-  

-                občerstvení                                                   3900 5175                      15 000,-

-                věcné dary                                                     3900 5194                        5 000,-       

 

         hasiči         -  el.energie                                                  5512 5154                     5 000,-

-               pohonné hmoty                                            5512 5156                       1 000,-

-               věcné dary                                                      5512 5194                          310,-

 

         obecní zastupitelstvo – odměny                                    6112 5023                 410 000,-

                         -  ZP za obec z odměn                                 6112 5032                   36 900,-

                         -  telef.poplatky                                           6112 5162                   10 000,-

                         -  cestovné                                                    6112 5173                   15 000,-

 

         místní správa  - odměna účetní                                     6171 5021                  70 596,-

                    -   knihy                                                        6171 5136                      400,-

                          -  materiál                                                    6171 5139                  10 000,-

                          -  el.energie                                                  6171 5154                  40 000,-

                          -  poštovné                                                   6171 5161                    1 000,-

                          -  telef.poplatky + internet                          6171 5162                   7 000,-

                          -  poplatky z účtu                                        6171 5163                    5 000,-

                          -  ostatní služby                                           6171 5169                  10 000,-

                          -  příspěvky neziskovým organizacím,

                              Sdružení Běleč a SMS                            6171 5229                   22 500,-

                          -  servis programů                                       6171 5168                  20 000,-

                           - pohoštění                                                  6171 5175                     2 000,-

                          -  příspěvek na společnou jednotku           6171 5321                    8 000,-

                              JSDH Chudenice

 

-     pojištění majetku                                                           6320 5163                  13 120,-

 

-     převody z ČNB na BÚ                                                   6330 5345             1 500 000,-

 

-     vratka dotace z voleb do PS PČR                                6402  5364                         77,-

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                              celkem                                                                                  3 904 323,-

                                                                                                                          =========