Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USCBiřkov,ICO:43313868 za rok 2016

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR EKONOMICKÝ

.ODDĚLENI PŘEZKOUMAVANI HOSPODAŘENI OBCI A KONTROLY %1roupova 18, 306 13 Plzeň

/ I

/1                   Výtisk Č. 1

-

9

Čj: EK/1831116

•1

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

USCBiřkov,ICO:43313868

za rok 2016

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

14.3.2017

na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření územních

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: Biřkov Biřkov 7, 334 01 Přeštice

Přezkoumané období: 1. 1. 2016-31. 12. 2016

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Zoja Šťastná - kontrolorka:

- Jitka Voldřichová

Při přezkoumání byli přítomni:

- Štěpánka Hofmännová - starostka obce - Jana Vlčková - účetní obce

 

 

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. I a 2 zákone o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovýrr způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětL a obsahu přezkoumáni. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vycházi ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Druh písemnosti         Popis písemnosti

Návrh rozpočtu            na rok 2016 byl zveřejněn v době od 25.11. - 25.12.2015

Rozpočtová opatření                       v roce 2016 provedeno celkem 10 rozpočtových opatření

Rozpočtový výhled    předložen na roky 2016 - 2018

Schválený rozpočet  na rok 2016 byl projednán a schválen na zasedání ZO

                        dne 14.12.2015 jako přebytkový

Závěrečný účet            za rok 2015 byl zveřejněn v době Od 11.5. - 27.5.2016,

                        byl projednán a schválen na zasedání ZO dne 26.5.2016

                        s vyjádřením bez výhrad

Bankovní výpis             za měsíc červenec - prosinec 2016

Faktura       za měsíc červenec - prosinec 2016

Hlavní kniha                   za rok 2016

Inventurní soupis majetku          k datu 31.12.2016

                        a závazků

Pokladní doklad          za rok 2016

Pokladní kniha (deník)                   za rok 2016

Příloha rozvahy            předložena k datu 31.12.2016

Rozvaha     předložena ke dni 31.12.2016

Výkaz pro hodnocení                      byl předložen za měsíc únor     prosinec 2016

                        pinění rozpočtu

Výkaz zisku a ztráty    předložen k datu 31.12.2016

Smlouvy a další materiály            Smlouva č. 112016 ze dne 2.11.2016

k poskytnutým účelovým            

                        dotacím

Smlouvy o převodu  prodej pozemku p.č. 201412 v k.ú. Biřkov

majetku (koupě, prodej,             

                        směna, převod)

Smlouvy o vkladu majetku          ze dne 16.12.2015 na katastrální úřad

Zveřejněné záměry o                      ze dne 28.11.2015

                        nakládání s majetkem

Zápisy zjednání            ze                   dne:             14.12.2015,                   3.3.2016, 26.5.2016,                      17.8.2016,

zastupitelstva včetně                      17.11.2016 a 20.12.2016

                        usnesení

                        Kontrolní výbor - zápisy ze dne: 6.4.2016,                     13.7.2016,

Kontrolní a finanční výbor          21.9.2016, 21.12.2016. a 28.12.2016

                        Finanční výbor - zápisy ze dne: 17.2.2016, 8.6,2016,

                        229.2016 a 28.12.2016

 

B. Zjištění z jednorázového) přezkoumání

•                     Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

1

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2016

dílČí přezkoumání nebylo, provedeno.

IL Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2016

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky & 10 odst. 3 písm, a) zákona Č. 42012004 Sb.)

M. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2016

Neuvádí se zjištěná rizika die § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2016 Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku    0,00%

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku              1,79%

c) podĺt zastaveného majetku na celkovém majetku územního                    0%

celku

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 14.3.2017

 

Podpisy kontrolorek:                     

Jitka Voldřichová       

‚yF                

Zoja Šťastná                   

kontrolorka pověřená řízením

přezkoumání                

Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úpiné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona Č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodařeni územních samosprávných celků a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhŮty stanovené v § 6 odst. I písm. d) zákona č. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, odděleni přezkoumáváni hospodařeni obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření ÚSC Biřkov o počtu 4 stran byla seznámena a jeho výtisk číslo I obdržela

OBEC BIŘKOV

I /2                Biřkov 7,33401 Přeštice

tč: 433 13S6                  Dne: 14. března 2017

Štěpánka Hofmannová

starostka obce

Rozdělovník

Výtisk č.     Počet          Předáno    Převzala

                                                                       výtisků

I                      1                     ÚSC Biřkov                      Štěpánka Hofmannová

2                     I                      Krajský úřad                   Zoja Sťastna

                                               .                     

                                               Ptzenskeho kraje