Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň
NAŠE ZN.: PK-RR1662118 DATUM: 05. 02.2018
Veřejná vyhláška
o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
na udržitelný rozvoj území
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje jako pořizovatel Zásad územního rozvoje podle § 7 odst. 1, písm. a) zákona Č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
v souladu s § 42 odst. 6 a § 37 odst. 3 stavebního zákona pořízení návrhu Aktualizace Č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.
Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit písemné připomínky k aktualizovaným částem Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na adrese: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Skroupova 18, 306 13 Plzeň. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
V době vyvěšení bude projednávaná dokumentace k veřejnému nahlédnutí k dispozici v listinné podobě na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, nebo ke stažení na webových stránkách Plzeňského kraje v sekci Region a jeho rozvoj zde: http://www. plzenskykraj .cz/cs/cJanekJnavrhaktualizace-c4-zasaduzemniho-rozvoje-pIzenskeho4raie
KRAJSKÝ ÚŘAD
Plzeňského kraje
odbor regionálního rozvoje
OA
Ing. arch. Miloslav Michalec
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Tel.: 377 195 111, fax: 377 195 078 email: ostalzensky-kral.cz www.p!zensky-kraj.cz
Tento dokument je vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje a všech obecních a městských úřadů v Plzeňském kraji a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 45 dnů. Dle § 25 odst. 3 zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je rozhodující den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Datum vyvěšení: Datum sejmutí:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení veřejné vyhlášky a její zveřejněni umožňující dálkový přístup.