Zápis ze zasedání OZ Biřkov konaného 28.2.2018

Zápis

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 28.2.2018  od  18,00 hod.        na obecním úřadu v Biřkově

Přítomni :  Štěpánka Hofmannová, Radek Kramer, Václava Tyrpeklová, Alena Baumruková,      

                    Michaela Votavová

Omluveni :  Romana Zoubková

Ověřovatelé :  Alena Baumruková, Radek Kramer

Zapisovatelka :  Jana Vlčková

Program :   1. Zahájení.

                    2.  Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                    3.  Rozpočtové opatření č. 9/2017 a č. 10/2017.

                    4.  Vyhlášení záměru na prodej nářezového stroje.

                    5.  Vyhlášení záměru na prodej pozemku 46/6 v obci Biřkov.

                    6.  Vyhlášení záměru na pronájem obecní nádrže.

                    7.  Žádost o dotaci – Charita Klatovy.

                    8.  Návrh na zapsání sídla sportovního klubu na OÚ Biřkov.

                    9.  Žádost o dotaci na dopravní obslužnost.

                  10.  Ostatní organizační záležitosti.

                   11.  Diskuse.

                   12.  Shrnutí usnesení a závěr.

 

1.        Zahájení.

Zasedání zahájila starostka obce v 18,00 hod. Přivítala všechny přítomné, zkonstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva ze 6, takže je zastupitelstvo usnášeníschopné. Určila ověřovatele zápisu p. Baumrukovou a p. Kramera, a zapisovatelku p. Vlčkovou. Přečetla program zasedání, který byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Hlasování :   5  pro

2018 – 01 – 01

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje program zasedání.

2.        Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Minulé zasedání zastupitelstva se konalo 20.12.2017 na obecním úřadu v Biřkově. Jednotlivá usnesení jsou průběžně plněna.

3.        Rozpočtové opatření č. 9/2017 a č. 10/2017.

Jednotlivá opatření přečetla účetní obce.

Rozpočtové opatření č. 9/2017 -  příjmy – rozpočet po úpravě -  3 196 838,- Kč

                                                           výdaje – rozpočet po úpravě -  3 098 621,- Kč

 

Rozpočtové opatření č. 10/2017 – příjmy – rozpočet po úpravě –  3 320 934,- Kč

                                                              výdaje – rozpočet po úpravě -  2 947 000,- Kč

2018 – 01 – 02

Zastupitelstvo obce Biřkov bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9/2017 a 10/2017.

4.        Vyhlášení záměru na prodej nářezového stroje.

Jedná se o nářezový stroj z prodejny smíšeného zboží. Tento stroj je nepotřebný, protože  prodejna smíšeného zboží se zrušila a prostory má pronajatý jiný nájemník, který tento stroj nepotřebuje. Obec proto vyhlašuje záměr na prodej.

Hlasování :  5  pro

2018 – 01 – 03

Zastupitelstvo obce Biřkov vyhlašuje záměr na prodej nářezového stroje z prodejny smíšeného zboží.

5.        Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 46/6 v obci Biřkov.

Jedná se o pozemek – zahrada -  u potoka u č.p. 3 v k.ú. Biřkov, obci Biřkov, o výměře 33 m2. V případě prodeje bude ošetřeno věcným břemenem právem vstupu na pozemek z důvodu údržby potoka. Pozemek a potok nebude oplocen.

Hlasování :  4  pro,  1 se zdržel hlasování

2018 – 01 – 04

Zastupitelstvo obce Biřkov vyhlašuje záměr na prodej pozemku – zahrady – p.č. 46/6 o výměře 33 m2 v k.ú. Biřkov, obci Biřkov + náklady spojené s jeho prodejem.

6.        Vyhlášení záměru na pronájem obecní nádrže.

Jedná se o vodní nádrž v obci Biřkov.

Hlasování :  5  pro

2018 – 01 – 05

Zastupitelstvo obce Biřkov vyhlašuje záměr na pronájem vodní nádrže v majetku obce.

7.        Žádost o dotaci – Charita Klatovy.

Oblastní Charita Klatovy požádala na rok 2018 o dotaci ve výši 6 000,- Kč  na chod organizace a péči o občany. V obci Biřkov Charita pečuje o 3 občany. Zároveň bude sepsána veřejnoprávní smlouva č. 1/2018.

Hlasování :   5  pro

2018 – 01 - 06

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje poskytnutí dotace Oblastní Charitě Klatovy ve výši 6 000,- Kč na rok 2018 a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 1/2018.

8.        Návrh na zapsání sídla sportovního klubu na OÚ Biřkov.

Mládež obce zakládá spolek - sportovní klub. Požádali o zapsání sídla spolku na adresu obecního úřadu. Název spolku bude Sportovní klub Biřkov.

Hlasování :   5  pro

2018 – 01 – 07

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje zapsání sídla spolku Sportovního klubu Biřkov na adresu obecního úřadu Biřkov 7.

9.        Žádost o dotaci na dopravní obslužnost.

Plzeňský kraj požádal o dotaci na  územní dopravní obslužnost na rok 2018 ve výši 5 720,- Kč.

Hlasování :   5  pro

2018 – 01 – 08

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje poskytnutí dotace Plzeňskému kraji na územní dopravní obslužnost na rok 2018 ve výši 5 720,- Kč.

10.     Ostatní organizační záležitosti.

a)       starostka – zájezd na výstavu Hobby do Českých Budějovic se v případě zájmu

                     uskuteční v sobotu 12.5.2018. Případní zájemci by se měli přihlásit do

                      konce měsíce března.

b)       starostka  - zájezd na muzikál „ Čas růží „ se uskuteční 11.3.2018. Odjezd z Biřkova

                     je v 11,00 hod.

c)        starostka -  napsala dopis na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

                     ohledně povolení stavby nových zastávek. Tyto zastávky by měly stát 

                     na pozemku úřadu, který se po několika urgencích zatím nevyjádřil.

11.     Diskuse.

a)       starostka - bude se muset opravit propadlý kanál u zastávky.

b)       starostka – občerstvení na dětský den, který se bude konat 2.6.2018 bude zajišťo-

                     vat p. Moravec.

c)        starostka -  na pouť, která se bude konat 23. – 24.6.2018 budou zajištěny nové

                     atrakce od p. Duchoně, Srbice. Občerstvení bude zajišťovat p. Stodo-

                     lovský.

d)       účetní obce – pokud bude obec pořádat nějaké hudební vystoupení ( dětský den,

                     pouťová zábava, rodáci, hudba při posezení atd. ), musí obec předem

                     oznámit na Ochranný svaz autorský tuto akci a zaplatit poplatek.

                     OSA si vše hlídá ( na stránkách obce, plakáty, vývěsky, zúčastňuje se

                      akcí…) a následně doměřuje poplatky.

e)       starostka -  majetek máme pojištěn duplicitně u pojišťovny Generali a u České

                     pojišťovny. Tento problém se řeší, makléř by nám mohl pomoci s

                     vyhlášením nabídek pojišťoven na pojištění majetku.

12.     Souhrn usnesení a závěr.

Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání v 19,10 hod.,

poděkovala všem za účast.

 

Zapsala :  Jana Vlčková

 

 

 

……………………………………………………..                                                ………………………………………………

                ověřovatelé                                                                               Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                            starostka obce

 

Vyvěšeno :

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úřední desce :

Souhrn  usnesení

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 28.2.2018 od 18,00 hod.

na obecním úřadu v Biřkově

 

2018 – 01 – 01 – Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje program zasedání.

2018 – 01 – 02 – Zastupitelstvo obce Biřkov bere na vědomí rozpočtová

                              opatření č. 9/2017 a  10/2017.

2018 – 01 - 03 – Zastupitelstvo obce Biřkov vyhlašuje záměr na prodej

                              nářezového stroje z prodejny smíšeného zboží.

2018 – 01 – 04 – Zastupitelstvo obce Biřkov vyhlašuje záměr na prodej

                               pozemku – zahrady – p.č. 46/6 o výměře 33 m2 v k.ú.

                               Biřkov, obci Biřkov + náklady spojené s jeho prodejem.

2018 – 01 – 05 – Zastupitelstvo obce Biřkov vyhlašuje záměr na pronájem

                               vodní nádrže v majetku obce.

2018 – 01 – 06 – Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje poskytnutí dotace

                              Oblastní Charitě Klatovy ve výši 6 000,-Kč na rok 2018 a

                              zároveň sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 1/2018.

2018 – 01 – 07 – Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje zapsání sídla spolku

                              Sportovní klub Biřkov na adresu obecního úřadu Biřkov 7.

2018 – 01 – 08 – Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje poskytnutí dotace

                               Plzeňskému kraji na územní dopravní obslužnost na rok

                               2018 ve výši 5 720,-Kč.

 

 

  ……………………………………………..                                       ………………………………………..

                 Radek Kramer                                                        Štěpánka Hofmannová

            místostarosta obce                                                         starostka obce

Vyvěšeno :

Sejmuto  :

Vyvěšeno na el.úřední desce :