ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 - NÁVRH

OBEC  BIŘKOV

 

ZÁVĚREČNÝ  ÚČET  ZA  ROK  2017 -  NÁVRH

 

Obec   Biřkov,  Biřkov   7,  334 01  Přeštice

Právní forma  :                                        územně samosprávný celek

Předmět činnosti :                                   stanoveno zák.č. 128/2000 Sb.

IČO :                                                       43313868

Rozvahový den :                                     31.12.2017

Starosta :                                                  Štěpánka Hofmannová

Místostarosta :                                         Radek Kramer

Kontrolní výbor :                                     počet členů  3

                                 předseda :               Alena Baumruková

Finanční výbor :                                      počet členů   3

                                 předseda :               Václava Tyrpeklová

Počet členů zastupitelstva :                     6

Odpisový plán :                                       účetní jednotka prováděla k 31.12.2017 odpisy

                                                                dle odpisového plánu

 

Vedení účetnictví obce jako ÚSC se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů a k němu vydanými prováděcími předpisy. Pro obec je to především vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě, zákon č. 250/2000 Sb.o rozpoč-

tových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní postupy jsou kromě prováděcí vyhlášky č. 505/2002 Sb.upraveny Českými účetními standardy.

 

Příjmy celkem v Kč

                                                                                 rozpočet po změnách        skutečnost

 

                     daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti              432 639,-                 432 638,73

                     daň z příjmu fyz.osob z samost.výděl.čin.               20 000,-                   10 312,45

                     daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů                   35 992,-                   35 992,00

                     daň z příjmu právnických osob                              383 641,-                 383 640,23

                     daň z příjmu práv.osob za obec                                44 650,-                   44 650,00

                     DPH                                                                        776 029,-                 776 028,32

                     poplatek za odnětí pozemku – funkce lesa                      23,-                          23,20

                     polatek – lividace komunál.odpadu                          50 100,-                   46 650,-

                     poplatek – ze psů                                                        2 120,-                     2 120,-

                     správní poplatky                                                            340,-                        340,-

                     odvod výtěžku a provozování loterií                        12 000,-                     9 647,39

                     daň z nemovitostí                                                    233 066,-                 233 065,53

                     neinv.přij.transf. ze SR – dotace na volby                18 307,-                   18 307,-

                     neinv.přij.transf.ze  SR – dotace na mzdy od ÚP      57 838,-                  57 838,-

                     neinv.přij.transf.ze SR – dotace na lesy-výchova       8 080,-                    8 080,-

                     neinv.přij.transf. ze SR – dotace na st.správu           57 800,-                   57 800,-

                     lesy – příjmy za prodej dřeva                                   24 406,-                    24 406,-

                     prodejna – nájem                                                        6 000,-                      6 000,-

                     ostatní kultura – vstupné do divadla                         30 057,-                   30 057,-

                     víceúčel.hřiště – pronájem                                          5 220,-                     5 220,-

                     víceúčel.hřiště – vstupné na fotbal.turnaje                  3 900,-                    3 900,-

                     příjem z pronájmu obecních pozemků                       23 470,-                  23 470,-

                     příjmy za tříděný odpad                                             12 256,-                  12 256,-

                     veřejná zeleň – příjem za dřevo                                   1 000,-                    1 000,-

                     příjmy z úroků na běžných účtech                               2 000,-                    1 839,85

                     neinvestiční dar od ASAVETU                                  80 000,-                  80 000,-        

                     převody mezi účty ČNB a ČS                               1 000 000,-             1 000 000,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------

            Příjmy  celkem                                                                            3 305 281,70

                                                                                                                 ==========

 

Výdaje celkem v Kč

                                                             rozpočet po změnách        skutečnost

 

-                      pěstební činnost – lesy – ostatní služby                       35 000,-                  29 892,-

-          lesy – za správu obecních lesů                                      3 600,-                    3 600,-

-                      prodejna –  el.energie                                                   40 000,-                  34 259,-

-                      silnice –  ost.služby- letní a zimní údržba                    10 763,-                  10 763,-

-                      příspěvek na územ.doprav.obslužnost                            4 960,-                    4 960,-

-                      rozbor vody                                                                   12 500,-                  12 500,-

-                      MŠ – neinv. dotace obcím na žáky                                  1 000,-                    1 000,-

-                      ZŠ – neinv.dotace obcím na žáky                                   17 218,-                  17 218,-

-                      knihovna – odměna, časopis                                             6 000,-                   5 852,-

-                      ost.záležit. kultury – ost.služby, pohoštění, věc.dary    169 576,-               157 400,50

                                             materiál, odměny

-                      místní rozhlas – odměny OSA, ost.služby,opravy           25 754,-                 25 754,-

-                      ost.záležitosti kultury – část platby za návrh obecního     7 000,-                   7 000,-

                                                 znaku a praporu

-                      ost.tělových.činnost – odměny,materiál,el.energie,        622 593,-               616 391,25

                                               ost.služby, věcné dary, opravy,     

                                               lékárnička

-                      dětské hřiště  – ost.služby,odměny, materiál                     28 449,-                 24 336,-

-                      veřejné osvětlení – el.energie, opravy                               42 000,-                 35 759,-

-                      místní hospod. – odměny, materiál,mzdy + SP               130 814,-                 95 818,-

                                       + ZP zaměstnanec, PHM, náhrady

                                       v době nemoci

-                      svoz nebezpečného odpadu                                                 8 000,-                   2 793,-

-                      svoz komunálního odpadu                                                 90 611,-                 90 611,-

-                      svoz velkoobjemového odpadu                                         10 000,-                   7 470,-

-                      poldr – odměny                                                                 10 000,-                   5 079,-

-                      veřejná zeleň – odměny, služby, poh.hmoty,materiál        30 005,-                 24 374,-            

-                      hasiči – materiál, el.energie, věcné dary, odměny               9 678,-                   9 038,-

-                      obecní zastupitelstvo – odměny, ZP, tel.poplatky,           283 068,-              281 801,36

                                      cestovné                                   

-                      volby do Parlamentu ČR – refundace mzdy, odměny,        18 230,-                18 230,-

                                                      tiskárna, materiál,cestovné,

                                                      pohoštění

-                      místní správa – odměny, el.energie, materiál,                   261 286,-           254 597,82

                         DHDM, poštovné, tel.popl., popl.banka,

                         ost.služby,pohoštění,servis programů,

                         neinv. transfery nezisk.organ.,nákup zboží,

                         poskytované zálohy vlastní pokladně, tiskoviny,

                         příspěvek do SMS, příspěvek na JSDH

                          Chudenice                                                                          

-                      pojištění majetku                                                               13 120,-                    13 117,-

-                      převod mezi účty ČNB a ČS                                        1 000 000,-               1 000 000,-

-                      daň z příjmu práv.osob za obec                                         44 650,-                   44 650,-

-                      vratka dotace z r. 2016                                                       11 125,-                   11 125,-

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Výdaje celkem                                                                                         2 845 391,93

                                                                                                             ============

 

            Celkem rozpočtové příjmy                               3 305 281,70      Kč

            Celkem rozpočtové  výdaje                              2 845 391,93       Kč

           ----------------------------------------------------------------------------------

            Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji       459 889,77      Kč

                                                                                      ===============

 

Stav běžného účtu u ČS k 31.12.2017                                                      3 276 389,82     Kč

                                                                                                                   ==============

Stav běžného účtu u ČNB k 31.12.2017                                                   1 995 984,82     Kč

                                                                                                                      =============                                                                                                                                                                    

Pokladní hotovost k 31.12.2017                                                                     42 599,-        Kč

                                                                                                                          ==========    

                                                                                                                                                                                                                                                 

Závazky k 31.12.2017 -       mzdy, ZP, daň za 12/2017,  odměny                 28 475,-      Kč

                                              nezaplacené faktury z 12/2017                         10 650,21    Kč

                                              zálohy – el.energie                                           101 640,-      Kč

                                              záloha na dotace volby                                             77,-      Kč

                                             -----------------------------------------------------------------------------

                                               Celkem                                                             140 842,21   Kč

                                                                                                                        ============

Hodnota majetku podle druhu k 31.12.2017:

                                             drobný dlouhod.nehmotný majetek               347 571,90    Kč

                                             budovy, stavby                                             20 908 083,60    Kč

                                             samostatné movité věci                                    599 099,80    Kč

                                             drobný hmotný majetek                                  783 573,23    Kč

                                             pozemky                                                         1 672 760,80    Kč

                                             předměty kulturní hodnoty – křížky                         3,-      Kč

                                            -----------------------------------------------------------------------------

                                            celkem                                                            24  311 092,33   Kč

                                                                                                                 ===============

Majetek obce byl fyzicky i dokladově překontrolován, Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

 

 

Rozbor výdajů   

                                                                  celkem

Lesy                                                                            33 492,-

-                      služby – těžba,vyžinování, sázení…                                                  29 892,-

-                      odměny – správa obecních lesů                                                           3 600,-

 

Vnitřní obchod – prodejna                                        34 259,-

-                      el.energie                                                                                             34 259,-

 

Silnice                                                                           10 763,-

-  letní a zimní údržba komunikací                                                               10 763,-

 

Dopravní obslužnost                                                     4 960,-

                     výdaje na územní dopr.obslužnost                                                        4 960,-

 

Rozbor vody                                                                 12 500,-

                     služby - rozbory                                                                                  12 500,-

 

Mateřská škola                                                              1 000,-

                     neinvestiční dotace obcím na žáky                                                         1 000,-

 

Základní škola                                                              17 218,-

                     neinvestiční dotace obcím na žáky                                                       17 218,-

 

Knihovna                                                                        5 852,-

                     odměna knihovnici                                                                                  4 500,-

                     časopisy                                                                                                   1 352,-

 

Ostatní záležitosti kultury                                         157 400,50

                     ostatní služby                                                                                         45 101,50

                     pohoštění                                                                                                29 456,-

                     věcné dary                                                                                              28267,-

                     materiál                                                                                                  44 576,-

                     odměny                                                                                                   10 000,-

 

Místní rozhlas                                                               25 754,-

-                      poplatky OSA                                                                                         1 620,-

-                      ostatní služby                                                                                        10 878,-

-                      opravy                                                                                                   13 256,-

 

Ostatní záležitosti kultury                                             7 000,-

-  odměna – část- za návrh obecního znaku                                                     7 000,-

                    a praporu

                                                                                                        

Víceúčelové hřiště – tělových.činnost                       616 391,25

                     odměny                                                                                                 15 555,-

                     lékárnička                                                                                                  313,-

                     materiál                                                                                                 17 597,20

                     el.energie                                                                                              32 836,-

                     ost.služby                                                                                               6 646,05

                     opravy – zasklení přístřešku u společ.místnosti                                543 444,-

 

Dětské hřiště                                                                  24 336,-

                     ostatní služby – revize                                                                           4 719,-

                     odměny                                                                                                 18 730,-

                     materiál                                                                                                      887,-

 

Veřejné osvětlení                                                            35 759,-

                     el.energie                                                                                             33 338,-

                     opravy                                                                                                   2 421,-

 

Místní hospodářství                                                       95 818,-

                     PHM                                                                                                          623,-

                     ostatní služby                                                                                        32 307,-

                     mzdy – zaměstnanec                                                                            42 000,-

                     odměny                                                                                                   5 020,-

                     SP + ZP za obec z mezd                                                                        14 280,-

                     náhrady mezd v době nemoci                                                                  1 588,-

 

Svoz nebezpečných odpadů                                           2 793,-

                     služby – odvozy                                                                                      2 793,-

 

Svoz komunálního odpadu                                          90 611,-

                     služby – odvozy                                                                                    90 611,-

                                                                                 

Svoz velkoobjemového odpadu                                     7 470,-

                     služby – odvozy                                                                                      7 470,-

 

Poldr                                                                                 5 079,-

-                      odměny                                                                                                    5 079,-

 

Veřejná zeleň                                                                  24 374,-

                     odměny                                                                                                14 369,-

                     materiál                                                                                                     405,-

                     ostatní služby                                                                                         4 500,-

                     pohonné hmoty a maziva                                                                       5 100,-

 

Hasiči                                                                                9 038,-

                     el.energie                                                                                                7 371,-

                     materiál                                                                                                     348,-

                     věcné dary                                                                                                 299,-

                     odměny                                                                                                   1 020,-

 

Zastupitelstvo obce                                                      281 804,36

                     odměny                                                                                                 244 560,-

                     ZP                                                                                                           22 044,-                                        

                     telefonní poplatky                                                                                    8 702,36

                     cestovné                                                                                                   6 498,-

 

Volby do Parlamentu PS ČR                                        18 230,-

-                      odměny volební komisi                                                                           7 368,-

-                      refundace mzdy a SP+ZP                                                                        1 222,-

-                      materiál                                                                                                    1 185,-

-                      cestovné                                                                                                      596,-

-                      pohoštění                                                                                                     530,-

-                      tiskárna                                                                                                     7 329,-

 

Místní správa                                                            254 597,82

                     odměna účetní + práce na OÚ                                                               83 186,-

                     tiskoviny                                                                                                     400,-

                     DHDM                                                                                                   14 809,-

                     nákup zboží                                                                                              2 650,-

                     materiál                                                                                                  12 572,42

                     el.energie                                                                                               48 131,-

                     poštovné                                                                                                  1 338,-

                     telefonní poplatky                                                                                   5 400,-

                     poplatky banka                                                                                        5 183,40

                     servis programů na PC                                                                          14 205,-

                     ost.služby                                                                                               12 717,-

                     pohoštění                                                                                                     999,-

                     neinv.příspěvky nezisk.organizacím – SMS, Běleč                                 2 408,-

                     neinv.příspěvek JSDH Chudenice                                                           8 000,-

                     poskytnuté zálohy vlastní pokladně                                                       42 599,-

 

Pojištění                                                                       13 117,-

                     pojištění majetku – budov                                                                     13 117,-

 

Převody mezi účty                                                 1 000 000,-

                     převody mezi účty u ČNB a ČS                                                       1 000 000,-

 

Daň z příj.práv.osob za obec                                      44 650,-

                     odvod                                                                                                    44 650,-

 

Finanční vypořádání minulých let                             11 125,-

-  vratka dotace                                                                                               11 125,-

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

        Celkem výdaje                                                                                 2 845 391,93

                                                                                                               ===========

 

                                    Finanční vypořádání dotací za rok 2017

 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 142 025,- Kč.

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

 

Poskytovatel             účel                                  ÚZ         položka     rozpočet          čerpání            %

 

KÚPK                  výkon státní správy                             4112         57 800              57 800          100

 

KÚPK                 na volby do Parlamentu ČR  98 071    4111         18 307              18 230         99,58

 

Úřad práce          na mzdy zaměstnanců            13101    4116          65 918             65 918          100

 

Mze                    lesy – na výchovu porostů      29 014   4116            8 080               8 080           100

 

 

 

Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov, IČO : 43313868, za rok 2017.

 

 

Schváleno OZ dne :    

 

 

  ....................................                                                                           .....................................

         Radek Kramer                                                                                 Štěpánka Hofmannová

      místostarosta obce                                                                                   starostka  obce

 

Vyvěšeno  :    

Sejmuto    :     

Vyvěšeno na el.úřední desce :