Zápis ze zasedání OZ Biřkov

ZAPIS

ze zasedání 0Z Biřkov konaného dne 17.5.2018 od 18,00 hod.

ve společenské místnosti v Biřkově

Přítomni : Štěpánka Hofmannová, Radek Kramer, Alena Baumruková, Václava Tyrpeklová,

Romana Zoubková, Míchaela Votavová

Ověřovatelé : Václava Tyrpeklová, Romana Zoubková

Zapisovatel : Jana Vlčková

 

Program :

1. Zahájení.

2. Kontrola usneseníz minulého zasedání.

3. Rozpočtové opatření č. 1, č. 2 a č. 3/2018.

4. Darovací smlouva ASAVET a.s.

5. Pronájem obecní nádrže.

6. Prodej pozemku p.č. 46/6 v k.ú. Biřkov.

7. Schválení opravy návrhu obecního znaku.

8. Žádost o poskytnutí dotace na protidrogovou prevenci.

9. Žádost o podporu Linky bezpečí.

10. Schválení nabídky na vytvoření nových internetových stránek obce.

11. Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 1606/8 v k.ú. Biřkov.

12. Schválení nabídky na vánoční výzdobu.

13. Ostatní organizační záležitosti, došlá pošta.

14. Diskuse.

15. Souhrn usnesení a závěr.

 

1. Zahájení

Zasedání zahájila starostka obce v 18,05 hod., přivítala všechny přítomné,

zkonstatovala, ze jsou přítomni všichni členové zastupitelstva, takže jsou

usnášeníschopní. Ověřovateli zápisu určila p. Tyrpeklovou a p. Zoubkovou.

Zapisovatelku určila p. Vlčkovou. Přečetla program zasedání a požádala o úpravu

programu : za bod 12) se vkládá bod 13) - Schválení směrnice pro nakládání

s osobními údaji.

Hlasování: 6 pro

2018 - 02 - Ol

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje upravený program zasedání.

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Souhrn usnesení ze zasedání 02 ze dne 28.2.2018 přečetl místostarosta obce.

Jednotlivá usnesení jsou postupně plněna.

 

3. Rozpočtová opatření č. 1, č. 2 a č. 3/2018.

Rozpočtové opatření č. 1/2018 bylo sestaveno a schváleno starostkou obce

k 28.2.2018. Příjmy - rozpočet po úpravě - 3 408 135,- Kč

Výdaje - rozpočet po úpravě - 3 956 438,- Kč

Rozpočtové opatření č. 2/2018 bylo sestaveno a schváleno starostkou obce

k 31.3.2018. Příjmy - rozpočet po úpravě - 3 452 215,- Kč

Výdaje - rozpočet po úpravě - 4 000 518,- Kč

Rozpočtové opatření č. 3/2018 bylo swstaveno a schváleno starostkou obce

k 30.4.2018. Příjmy - rozpočet po úpravě - 3 453 215,- Kč

Výdaje - rozpočet po úpravě - 4 041 218,- Kč

2018 - 02 - 02

Zastupitelstvo obce Biřkov bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/2018, 2/2018 a

3/2018.

 

4. Darovací smlouva ASAVET a.s.

Firma ASAVET a.s. poskytne obci finanční příspěvek na sportovní a kulturní účely ve

výši 80 000,- Kč.

Hlasování: 6 pro

2018 - 02 - 03

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí příspěvku na

sportovní a kulturní akce od firmy ASAVET a.s. ve výši 80 000,- Kč.

 

5. Pronájem obecní nádrže.

Byl vyhlášen záměr na pronájem vodní nádrže v obci Biřkov. Jediným žadatelem je

p.Bosák. Biřkov 24. Účel pronájmu - chov ryb.

Hlasování: 6 pro

2018 - 02 - 04

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje pronájem ( pacht ) obecní nádrže v obci Biřkov

za účelem chovu ryb p. Bosákovi, Biřkov 24.

 

6. Prodej pozemku p.č. 46/6 v í«.ú. Biřkov.

Na pozemek byl vyhlášen záměr. Ale jelikož se obec s žadatelem nedomluvila na

podmínkách prodeje, pozemek se prodávat nebude.

Hlasování: 6 proneprodávatpozemek

2018 - 02 - 05

Zastupitelstvo obce Biřkov neschválilo prodej pozemku p.č. 46/6 v í«.ú. Biřkov

z důvodu nedohodnutí podmínek o prodeji s žadatelem.

 

7. Schválení opravy návrhu obecního znaku.

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny PČR neschválil původně

předložený návrh znaku a vlajky. P. Kasík, heraldik, opravil tento návrh dle

připomínek podvýboru.

Hlasování: 6 pro

2018 - 02 - 06

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje opravu návrhu obecního znaku a vlajky.

 

8. Žádost o poskytnutí dotace na protidrogovou prevenci.

Město Klatovy požádalo o dotaci na spolufinancování terénního programu spolku

Ulice pro osoby závislé na nelegálních návykových látkách na území města Klatovy

pro občany regionu Klatovska - protidrogová prevence - ve výši 390,-Kč.

Hlasování: 6 proti

2018 - 02 - 07

Zastupitelstvo obce Biřkov neschvaluje dotaci pro Město Klatovy na

spolufinancování protidrogové prevence na území města Klatovy.

 

9. Žádost o podporu Linky bezpečí.

Spolek Linka bezpečí, z.s., požádal o finanční podporu na provoz Linky bezpečí v roce

2018 ve výši 2 000,-Kč. Účel : pomáhat dětem a mladým lidem, kteří pomoc našich

odborníků potřebují, a to anonymně, zdarma a nonstop i pro obec Bířkov.

Hlasování: 5 pro, 1 sezdrželhlasování

2018 - 02 - 08

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje poskytnutí dotace Lince bezpečí z.s. ve výši

2 000,- Kč a zároveň sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 2/2018.

 

10. Schválení nabídky na vytvoření nových internetových stránek obce.

Firma Galileo Corporation s.r.o., zaslala nabídku na vytvoření nových internetových

stránek obce Biřkov. Stávající www stránky jsou nevyhovující.

Hlasování: 6 pro

2018 - 02 - 09

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje vytvoření nových internetových stránek obce

firmou Galileo Corporation s.r.o.

 

11. Vyhlášení záměru na prodei pozemku p.č. 1606/8 v k.ú. Biřkov.

p. Hochman, Biřkov 15 si požádal o odkoupení pozemku p.č. 1606/8. Obecní

zastupitelstvo nejprve vyhlásí záměr na prodej.

Hlasování: 6 pro

2018 - 02 - 10

Zastupitelstvo obce Biřkov vyhlašuje záměr na odprodej pozemku p.č. 1606/8 v k.ú.

Biřkov + náklady spojené s prodejem.

 

12. Schválení nabídky na vánoční výzdobu.

Atelíér Mauer, Plzeň vytvořil nabídku na vánoční výzdobu obce Biřkov a Zderaz. Jedná

se o neonové hvězdy, stromečky ... apod., které jsou napojeny na veřejné osvětlení

( cca 10 ks ).

Hlasování: 6 pro

2018 - 02-11

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje nabídku od firmy Ateliér Mauer, Plzeň na

vánoční výzdobu do obcí Biřkov a Zderaz.

 

13. Schválení směrnice pro nakládání s osobními údaji.

Jedná se směrnici k GDPR., která obsahuje pojmy kdo je správce a jeho úkoly, kdo je

pověřená osoba a její úkoly, kdo je pověřenec a jeho úkoly, úkoly účetní obce,

starosty atd. Tato směrnice nabyde účinnosti 25.5.2018.

Hlasování : 6 pro

2018 - 02 - 12

Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními údaji, která

nabývá účinnosti dne 75 S.7018.

 

14. Ostatní organizační záležitosti, došlá pošta.

a) Starostka - byl podán návrh na zapsání sportovního spolku SK Biřkov do .

spolkového rejstříku ke Krajskému soudu v Plzni.

b) Starostka - dne 20.4.2018 proběhla kontrola České inspekce Životního prostředí.

Předmětem kontroly bylo nakládání s povrchovými vodami,

vypouštění odpadních vod z volných kanalizačních výpustí do vod

povrchových v obci Biřkov. Kontrola proběhla v pořádku, nebyl

porušen vodní zákon.

c) Starostka - za období 02/2014 až 02/2018 byla provedena kontrola zdravotního

pojíštění pojišťovnou VZP Klatovy - bez nedostatků

d) Starostka - p. Frous, Biřkov 59 podal žádost o souhlas s umístěním stavby -

krytého parkovacího stání - na p.č. 49/2 a 50/2 v k.ú. Biřkov.

Hlasování: 6 pro

2018 - 02 - 13

Zastupitelstvo obce Biřkov souhlasí s umístěním stavby - krytého parkovacího

stání - na p.č. 49/2 a 50/2 v k.ú. Biřkov.

e) Starostka - p. Frous, Bířkov 59 podal žádost o zrušení parkovacích míst.

Obec dala povolení p. Moravcovi k parkování autobusu u hradby před

OÚ a p. Mertovi, který má vyhrazené parkování u rampy bývalé pro -

dejny u OÚ.

p. Frous - z důvodu omezování užívání mnou vlastněných nemovitostí požaduji

zrušení povolení přidělených parkovacích míst pro osobní vozidlo

firmy 33 spa Coffee s.r.o a pro autobus ČSAD.

Osobní automobil parkuje proti vratům do mé garáže a blokuje či

omezuje vjezd do ní, navrhuji výklenek mezi garáží a bývalou prodejnou

označit zákazem stání.

Autobus (:SAD parkuje proti vratům do mého dvora. V podstatě stejný

problém, omezuje přístup pro větší vozidla, např. s uhlím či dřívím.

Dalším důvodem mé stížnosti jsou úkapy PHM a provozních kapalin

( oleje ) a zápach z běžícího motoru autobusu.

Zatím nebylo vysvětleno, proč vozídla musí parkovat na těchto

místech a bránit pohodlnému přístupu k mému majetku jako mají

všichni v obci.

Chci jen dořešit, abych mohl zajet do garáže, do svého majetku.

p. Merta by mohl stát u rampy jen na vykládku a nakládku.

p. Kramer - zkoušel jsem zacouvat do garáže i když tam stál p. Merta s autem, šlo

tam normálně zacouvat. p. Merta v bývalé prodejně podníká a rampa

slouží k tomuto podnikání. Je možnost p. Mertovi vyznačit u rampy

parkovací místo blíže ke zdi prodejny. Zaparkovaný autobus nebrání

vjezdu ani výjezdu z tvých vrat, autobus přijíždí na stanoviště ve

večerních hodinách, a uhlí a dříví se vozí přes den.

p. Frous - když se stavěla prodejna a OÚ, museli jsme požadavkům ustoupít,

otec s tím nesouhlasil, papíry ke stavbě nejsou na OÚ dohledatelné

p. Hohelberger - papíry a povolení stavby jsou dohledatelné, když ne na OÚ, tak

na stavebním úřadu v Klatovech, matka se stavbou souhlasila.

proč já mám tolerovat autobus, který je v zimě hodinu nastartovaný

a kouří, teče z něho olej na trávu, autobus nemá parkovat ve vsi,

p.Frous -

může parkovat jinde, asi začnu také parkovat před cizím majetkem.

Pořád jste mi nevysvětlili, proč parkujou tam kde parkujou.

p. Kramer - nejsi schopen žádného kompromisu, nechceš se domluvit.

Starostka - stávající parkovací místa se zachovají, jen bude jednáno s p. Mertou

o poposunutí hranice stávajícího parkovacího místa blíže ke stěně

bývalé prodejny.

Hlasování : 6 pro zachování stávajících parkovacích míst pro autobus a automobil

2018 - 02 - 14

Zastupitelstvo obce Biřkov neodsouhlasilo žádost p. Frouse o zrušení parkovacích míst

v obci Biřkov.

f) p.Frous- stížnostnarušenínočníhokliduvobciBířkov-jižvloňskémroce

jsme s manželkou upozorňovali zastupitele na hlučné chování

nájemců společenského zařízení u hřiště v nočních hodinách.

Zjistili jsme, že pro nájemce nejsou nikterak upraveny podmínky

pronájmu a podle toho se také chovají. Zastupitelé přislíbili stanovení

nájemních podmínek, ale bohužel se situace vůbec nezměnila.

První akce v dubnu a do páté hodiny ranní zábava pod okny.

Doufáme, ze dojde k nápravě, budou stanoveny jasné podmínky

pronájmu a bude uvedena povinnost dodržovat noční klid po 22:00

hodině. Obecní akce mi nevadí, vadí mi soukromé akce, kdy hraje

nahlas muzika, jako např. při akci p. Křepela, kdy v 5,00 hod.ráno

byl velký rámus.

Starostka - děláme maximum, aby zde byly akce, aby místnost a přístřešek byly

vyuŽívány.

p. Votavová - jak se chce zabránit, aby lidé nekřičeli, měla by jít starostka v noci

je usměrňovat ?

p. Zoubková - když se pořádá např. pouťová zábava, tak je také velký hluk a to

Vám to nevadí ?

p. Kramer - na akci p. Křepela jsem prý byl nejvíce slyšet já, ale já jsem byl v

v práci, šíříte pomluvy, nebudu zabraňovat nikomu, aby si zde

pořádal soukromou akci. Dopředu Vám dáme vědět, ze zde bude

probíhat soukromá akce.

p. Frousová - zda by šlo od půlnoci nebo od jedné hodiny ztlumit rádio při soukromé

akci.

2018 - 02-15

Zastupitelstvo obce Biřkov bere na vědomí stížnost p. Frouse o rušení nočního klidu

v obci Biřkov.

15. Dískuse.

a) p. Ježková - kdy se budou stavět nové zastávky ?

Starostka - zatím je v řešení s Úřadem pro zastupování státu ve věcech

majetkových - má v majetku krajnice komunikace, na kterých by

měly být vybudovány chodníky.

1. zastávka -menší - místo vývěsky u č.p. 22

2. zastávka - větší - u bývalé prodejny

chodníky by měly být pouze po jedné straně.

16. Souhrn usnesení a závěr.

Souhrn usnesení přečetla zapisovatelka. Starostka ukončila zasedání v 20,15 hod.,

poděkovala všem za účast, popřála hodně zdraví a pohody.

Zapsala : Jana Vlčková

ověřovatelé                                                                                                                            Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                                                     starostka obce

VyvěŠeno :

Sejmuto :

Vyvěšeno na el.úřední desce :

 
Souhrn usnesení

ze zasedání 02 Biřkov konaného dne 17.5.2018 od 18,00 hod.

ve společenské místnosti v Biřkově

2018 - 02 - Ol - Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje upravený program zasedání.

2018 - 02 - 02 - Zastupitelstvo obce Biřkov bere na vědomí rozpočtová opatření

č. 1/2018, č. 2/2018 a č. 3/2018.

2018 - 02 - 03 - Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí

příspěvku na sportovní a kulturní akce od firmy ASAVET a.s. ve výši

80 000,-Kč.

2018 - 02 - 04 - Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje pronájem ( pacht ) obecní nádrže

v obci Biřkov za účelem chovu ryb p. Bosákovi, Biřkov 24.

2018 - 02 - 05 - Zastupitelstvo obce Biřkov neschválilo prodej pozemku p.č. 46/6 v k.ú.

Biřkov z důvodu nedohodnutí podmínek o prodeji s žadatelem.

2018 - 02 - 06 - Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje opravu návrhu obecního znaku

a vlajky.

2018 - 02 - 07 - Zastupitelstvo obce Biřkov neschvaluje dotaci pro Město Klatovy na

spolufinancování protidrogové prevence na území města Klatovy.

2018 - 02 - 08 - Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje poskytnutí dotace Lince bezpečí z.s.,

ve výši2 000,-Kč a zároveň sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 2/2018.

2018 - 02 - 09 - Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje vytvoření nových internetových

stránek obce firmou Galileo Corporation s.r.o.

2018 - 02 - 10 - Zastupitelstvo obce Biřkov vyhlašuje záměr na odprodej pozemku

p.č. 1606/8 v k.ú. Biřkov + náklady spojené s prodejem.

2018 - 02-11 - Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje nabídku od firmy Ateliér Mauer,

Plzeň na vánoční výzdobu do obcí Biřkov a Zderaz.

2018 - 02-12 - Zastupitelstvo obce Biřkov schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními

údaji, která nabývá účinnosti dne 25.5.2018.

2018 - 02-13 - Zastupitelstvo obce Biřkov souhlasí s umístěním stavby - krytého parkovacího

místa - na p.č. 49/2 a 50/2 v k.ú. Biřkov.

2018 - 02 - 14 - Zastupitelstvo obce Biřkov neodsouhlasilo žádost p. Frouse o zrušení

parkovacích míst v obci Biřkov.

2018 - 02-15 - Zastupitelstvo obce Biřkov bere na vědomí stížnost p. Frouse o rušení

nočního klidu v obci Biřkov.

                                                                                                                                                       Radek Kramer

                                                                                                                                                     místostarosta obce

                                   Štěpánka Hofmannová

                                         starostka obce

Vyvěšeno :

Sejmuto

Vyvěšeno na el.úřední desce :