Nápravné opatření

                                      NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2017

Přezkoumání proběhlo na obecním úřadu Biřkov dne 27.4.2018.

Zjištěné méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):

1 Právní předpis :Vyhláška č. 270/2010 Sb o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů - 7 odst. 2— skutečny stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidenci

Nedostatek: K datu 31.12.2017 byl vykázán v hlavní účetní knize účtu
231 10 ve výši 3 276 710,82 Kč Bankovní výpis u České spořitelny ke stejnému datu vykázal zůstatek v částce 3 276 389,82 Kč Skutečny stav učtu 23110 v účetnictví nebyl ověřen bankovním výpisem

Opatřeni Bankovní výpis k datu 3112 2017 byl doložen do inventarizačních evidencí Rozdíl učtu 231 10 mezi hlavni účetní knihou a bankovním výpisem ve výši 321,- Kč byl opraven v 04/2018 Jednalo se o chybné zaúčtování bankovních poplatků v 09/2017.
Odpovídá: učetní

Tato nápravná opatření byla schválena na zasedání obecního zastupitelstva Biřkov dne:
Štěpánka Hofmannová  starostka obce

Vyvěšeno:                                                                  OBEC BIŘKOV
Sejmuto                                                                         Biřkov 7, 334 01 Přeštice
Vyvěšeno na el.úřední desce:                                         IČ: 43313 868