Opatření

OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ
ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Biřkov za rok 2010


Jednorázové přezkoumání hospodaření obce za r. 2010 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 21.4.2011.


Zjištěné méně závažné chyby a nedostatky:

1.   Usnesení ZO se neshodovalo se zápisem
Opatření: Protože se jednalo o zápis ze dne 26.3.2010, nebylo již možné tento zápis opravit. Pověření nového starosty činit rozpočtová opatření v průběhu roku již bylo zaneseno jak v zápisu z jednání, tak v usnesení ZO.

Zodpovídá: starosta obce

2.  Nebylo požádáno o přezkoumání hospodaření, resp. nebyl oznámen záměr zadat přezkoumání hospodaření auditorovi.
Opatření: Žádost o přezkoumání hospodaření Krajským úřadem Plzeňského kraje za r. 2010 byla na základě upozornění Krajského úřadu Plzeňského kraje podána dodatečně v měsíci únor 2011. Žádost o přezkoumání hospodaření za r. 2011 již bude podána v termínu.

Zodpovídá: starosta obce

3. Návrh rozpočtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního samosprávného celku.
Opatření: Protože se jednalo o návrh rozpočtu na r. 2010, nebylo již možno po datu vyhotovení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2010 dodržet zásadu zveřejnění nejméně po dobu 15 dnů přede dnem projednání v ZO. Návrh rozpočtu na r. 2011 byl již zveřejněn v řádném termínu přede dnem projednání v ZO.

Zodpovídá: starosta obce

4. Návrh závěrečného účtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu.
Opatření: Protože se jednalo o návrh závěrečného účtu za r. 2009, nebylo již možno po datu vyhotovení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2010 dodržet zásadu zveřejnění po dobu 15 dnů přede dnem projednání v ZO. Návrh závěrečného účtu na r. 2010 byl již zveřejněn v řádném termínu přede dnem projednání v ZO.

                 Zodpovídá: starosta obce

                 Toto opatření je zároveň zprávou o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a
                                nedostatků dle §13 odst. 2 zák. 420/2004 Sb.Schváleno ZO dne:

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Vyvěšeno na el.úřední desce: 2.6.2011