Návrh závěrečného účtu obce Biřkov za rok 2010

OBEC BIŘKOV
Biřkov 7, Přeštice, 334 01

 

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BIŘKOV
 ZA ROK 2010

 

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

I.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010  (údaje jsou v tis. Kč)

 

 
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2010
% plnění k upravenému                 k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy
962,4   
  1 367,19   
   1 303,98   
95,4
Třída 2 - Nedaňové příjmy
35,51   
     155,19   
    150,53   
97
Třída 3 - Kapitálové příjmy
            0  
       7,11
      7,11
100
Třída 4 - Přijaté dotace
       79,8   
    1 402,77  
 1 402,77  
100
Příjmy celkem
1 077,71
2 932,26
2 864,39   
97,7
Třída 5 - Běžné výdaje
  725,57   
 1 481,18   
1 275,43   
86,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje
    228  
  1 219,71  
  1 218,75  
99,9
Výdaje celkem
    953,57   
2 700,89   
2 494,18   
92,3
Saldo: Příjmy - výdaje
     124,14   
231,37
370,21
160
Třída 8 - financování
 
 
 
100
Přijaté úvěry a půjčky
0
0
0

 

Splátky úvěrů
-124,14
-124,14
-124,14
100
Fond rezerv
0
0
0

 

Fond sociální
0
0
0

 

Prostředky minulých let
0     
   -107,23
-256,65   
239,3
Operace nemající charakter příjmů a výdajů (proúčtování odměn 12/2010 přes pol. 8901)
0
0
10,53

 

Financování celkem
-124,14  
-231,37  
-370,26   
160
Přebytek ( - ), ztráta ( + )
 
              -   
                          -   

 

 

Rozpočet obce na rok 2010 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Biřkov dne 18.12.2009. V průběhu roku 2010 byl upraven rozpočet 8 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce.

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) dále pak na www.mfcr.cz (v sekci Veřejnost – informační zdroje, ARIS-RARIS, ARIS-výkazy, místně řízené, zvolit výkaz, zvolit okres, vyhledat obec, zobrazit výkaz).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.
Rozbor příjmů a výdajů za r. 2010

 

a) Daňové příjmy - skutečnost k 31.12.2010                                                                                               1 303 984,42
sdílené daně - podíl na 20,59% z celostátního hrubého výnosu

 

položka
text

1111
Sdílená daň ze závislé činnosti
263 577,91 Kč
1112
Sdílená daň z příjmu FO a 30% z výnosu záloh dle trvalého bydliště
29 774,01 Kč
1113
Sdílená daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
19 980,00 Kč
1121
Sdílená daň z příjmu právnických osob
237 320,76 Kč
1211
Daň z přidané hodnoty
502 264,60 Kč
1335
Poplatek za odnětí pozemku z funkce lesa
23,00 Kč
1337
Místní poplatek – provozování systému likvidace komunálního odpadu
48 260,00 Kč
1341
Poplatek ze psa (50,-Kč/psa; 90,-Kč/každého dalšího psa)
1 830,00 Kč
1361
Správní poplatky
180,00 Kč
1511
Daň z nemovitostí
200 775,46 Kč

 

 

b) Nedaňové příjmy - skutečnost k 31.12.2010                                                                                              150 521,13

 

paragraf
text

1031
Prodej dřevní hmoty z obecních lesů
500,00 Kč
3319
Přijaté neinvestiční dary od fi ASE s.r.o.
5 000,00 Kč
3419
Příjmy z pronájmu společenské místnosti
6 170,00 Kč
3639
Příjmy z poskytnutých služeb – odvoz ornice
2 400,00 Kč

 

Příjmy z pronájmu pozemků
15 971,00 Kč
3722
Příjmy z poskytnutých služeb – příspěvek od fi Eko-Kom za tříděný odpad
11 465,00 Kč
3769
Sankční platby přijaté (přepískáno od Celního úřadu Plzeň)
5 000,00 Kč
6171
Přijaté úroky na běžném účtu
4 015,13 Kč

 

Přijaté neinvestiční dary od fi ASAVET a.s.
100 000,00 Kč

 

c) Kapitálové příjmy - skutečnost k 31.12.2010                                                                                                7 110,00 Kč

 

paragraf
text

 

3639
Příjmy z prodeje pozemků
1 980,00 Kč
1 980,00 Kč

 

Příjmy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku - studna
5130,00 Kč
5 130,00 Kč

 

 

d) Přijaté dotace  - skutečnost k 31.12.2010                                                                                               1.402.770,93

 

položka
ÚZ
text
 
4111
98187
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – volby do Senátu a kraje                       
24 000,00 Kč

 

98071
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – volby do obecních zastupitelstev
18 300,00 Kč

 

98005
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Sčítání lidu, domů a bytů 2011
1 573,00 Kč
4112

 

Neinvestiční dotace na výkon státní správy
79 800,00 Kč
4213
90877
Investiční dotace od SFŽP – doplatek poldr „Zahrádka“
71 060,99 Kč
4216
15827
Investiční dotace od ERDF – doplatek poldr „Zahrádka“
1 208 036,94 Kč
 
e) Běžné výdaje  - skutečnost k 31.12.2010                                                                                                1 275 391,97 Kč

 

Běžné výdaje byly realizovány v r. 2010 na těchto paragrafech

 

§ 1036  odborná lesní správa                                                                                                                               7 200,00 Kč
    Odbornou lesní správu zajišťuje p. Ing. Zítek.

 

§ 2212   silnice                                                                                                                                                     52 554,00 Kč
    Na běžnou údržbu obecních komunikací (např. sečení příkopů) bylo vynaloženo 18.498,-- Kč. Za opravy obecních komunikací pak bylo zaplaceno 34 056,00 Kč.

 

§ 2212   ostatní záležitosti pozemních komunikací                                                                                                7 350,00 Kč
    Jedná se o zimní údržbu obecních komunikací.
                                                                                                                                                     
§ 2221   provoz veřejné silniční dopravy                                                                                                               5 520,00 Kč
     Obec Biřkov přispívá na zajištění autobusové dopravy u ztrátových spojů.

 

§ 2310   vodní hospodářství                                                                                                                      1 284,00 Kč     Jedná se o úhradu za rozbor vody z obecních studní.

 

§ 2321   kanalizace                                                                                                                                            155 225,20 Kč
     V r. 2010 proběhl monitoring a vyčištění kanalizace, dále rozbor odpadních vod v celkové částce 137 585,20 Kč. Dále proběhla úhrada 6 ks poklopů na kanály v hodnotě 17 640,00 Kč.

 

§ 2333 úprava drobných vodních toků                                                                                                                 64 800,00 Kč
     Jedná se o úhradu za vyčištění potoka v obci Biřkov.

 

§ 3113   základní školy                                                                                                                                         76 146,67 Kč
     Obec Biřkov, protože nemá vlastní základní školu, musí přispívat na provozní náklady Městu Švihov, s nímž je uzavřena dohoda o vytvoření školského obvodu a jehož základní školu navštěvující žáci z územního obvodu obce Biřkov.

 

§ 3119  ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání                                                                 22 120,32 Kč
     Obdobně jako ve výše uvedeném paragrafu, protože obec nemá vlastní mateřskou školu, musí přispívat na provozní náklady Městu Švihov a Obci Borovy, jejíž mateřskou školu navštěvující děti z územního obvodu obce Biřkov.

 

§ 3314   činnost knihoven                                                                                                                                      9 004,00 Kč
     Obec Biřkov je zřizovatelem jedné knihovny, umístěné v budově obecního úřadu. V r. 2010 bylo na odměny knihovnice vynaloženo 4 250,00 Kč, na předplatné 1 404,00 Kč a byl pořízen smaltovaný ovál ve výši doplatku 3 350,00 Kč (záloha uhrazena již v r. 2009 ve výši 1 000,00 Kč).

 

§ 3319     ostatní záležitosti kultury                                                                                                                     13 757,00 Kč
     Obec pořádala v r. 2010 Dětský den s celkovými náklady ve výši 8 453,00 Kč. Dále pořídila materiál ve výši 1 604,00 Kč a uhradila ozvučení akcí ve výši 3 700,00 Kč.

 

§ 3341  rozhlas  a televize                                                                                                                                     2 325,00 Kč
     Jedná se o úhradu televizního poplatku za 1 ks televizního přijímače ve výši 405,00 Kč a o úhradu plošiny ve výši 1 920,00 Kč.

 

§ 3419   ostatní tělovýchovná činnost                                                                                                                128 327,70 Kč
     V částce jsou zahrnuty především odměny správce víceúčelového hřiště ve výši 19 190,00 Kč, nákup drobného hmotného majetku (šipky, držák kol, police na míče a síť, čerpadlo, zabezpečovací zařízení) ve výši 47 702,60 Kč, nákup materiálu typu brusný papír, mop, vědro ve výši 5 048,00 Kč, úroky z úvěru ve výši 12 170,10 Kč, spotřeba elektrické energie ve výši 41 817,00 Kč a  nájem lahve na plyn na období od 8.1.2010 do 7.1.2012.

 

§ 3421   využití volného času dětí a mládeže                                                                                                      37 380,00 Kč
     V r. 2010 byla především na dětské hřiště zakoupena pružinová houpačka a krycí plachta v celkové hodnotě 6.882,00 Kč a byla provedena oprava dětského hřiště ve výši 23 448,00 Kč. 

 

§ 3631   veřejné osvětlení                                                                                                                                     41 876,00 Kč
     Na opravu a údržbu veřejného osvětlení bylo vynaloženo 6 687,00 Kč, na spotřebovanou elektrickou energii veřejného osvětlení 35 189,00 Kč.

 

§ 3639   komunální služby a územní rozvoj jinde nespecifikovaný                                                                        1 407,00 Kč
     Jedná se o úhradu daně z převodu nemovitostí za zakoupený pozemek v rámci poldru „Zahrádka“.

 

§ 3721   sběr a svoz nebezpečného odpadu                                                                                                            5 972,00 Kč
     Na tomto paragrafu jsou proúčtovány výdaje na sběr nebezpečného odpadu.

 

§ 3722   sběr a svoz komunálních odpadů                                                                                                           79 255,00 Kč      
     Obec v rámci svého systému zajišťuje pravidelný odvoz komunálního tříděného i netříděného odpadu.

 

§ 3723   sběr a svoz ostatních odpadů                                                                                                                   7 676,00 Kč                                                                                              
     Obec uhradila v lednu 2010 odvoz velkoobjemového odpadu z r. 2009.
§ 3744    protierozní, protilavinová a protipožární ochrana                                                                  26 074,00 Kč
     Na tomto paragrafu jsou proúčtovány odměny z dohod o provedení práce za údržbu poldru „Zahrádka“.

 

§ 3745   péče o vzhled obcí a veřejnou  zeleň                                                                                                      93 321,00 Kč
     Obec v r. 2010 vyplatila odměny z dohod o provedení práce ve výši 53 519,00 Kč, nakoupila materiál typu struny ve výši 2 302,00 Kč, pohonné hmoty ve výši 4 827,00 Kč, služby typu nakládka a rozhrnutí zeminy ve výši 29 004,00 Kč a provedla údržbu traktůrku ve výši 3 669,00 Kč.

 

§ 5512   požární ochrana - dobrovolná část                                                                                                        42 720,40 Kč
     Obec především vyplatila odměnu z dohody o provedení práce na opravu objektu hasičské zbrojnice ve výši 1 020,00 Kč, zakoupila zabezpečovací zařízení do objektu hasičské zbrojnice ve výši 26 396,40 Kč, uhradila spotřebu elektrické energie ve výši 1 007,00 Kč a  vyplatila příspěvky pro hasičské sbory ve výši 3 500,00 Kč.

 

§ 6112   zastupitelstvo obce                                                                                                                              161 398,41 Kč
     Na tomto paragrafu jsou proúčtovány výdaje týkající se zastupitelstva obce, a to odměny dle usnesení z jednání zastupitelstva obce ve výši 135 359,00 Kč, zákonné odvody na zdravotní pojištění ve výši 13 029,00 Kč, výdaje na provoz telefonů ve výši 8 416,41 Kč a cestovné ve výši 4 594,00 Kč.

 

§ 6114   volby do Parlamentu ČR                                                                                                                        18 300,00 Kč
     Jedná se o výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (odměna členů voleb.komise, povinné pojistné na zdravotní pojištění, materiál, oprava tiskárny, cestovné, pohoštění). Výdaje jsou pokryty z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 18 300,00 Kč.

 

§ 6114   volby do zastupitelstev územních samosprávných celků                                                                        24 000,00 Kč
     Jedná se o výdaje spojené s konáním společných voleb do zastupitelstev obce a Senátu Parlamentu ČR (odměna členů voleb.komise, povinné pojistné na zdravotní pojištění, materiál, cestovné, pohoštění). Výdaje jsou pokryty z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 24 000,00 Kč.

 

§ 6149  ostatní veřejná správa jinde nespecifikovaná                                                                                           1 573,00 Kč
     Na tomto paragrafu byly proúčtovány výdaje spojené s přípravou Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 (kancelářské potřeby). Výdaje jsou pokryty z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 1 573,00 Kč.

 

§ 6171  Činnost místní správy                                                                                                                           182 448,27 Kč
     Tento paragraf zahrnuje výdaje na odměny zaměstnanců obecního úřadu (51 181,00 Kč), výdaje na předplatné odborných časopisů, publikací a věstníku Plzeňského kraje (1 331,00 Kč), nákup drobného hmotného majetku (29 574,00 Kč – tiskárna a zabezpečovací zařízení pro budovu obecního úřadu), nákup běžných kancelářských a provozních potřeb (13 094,00 Kč), úhradu spotřeby elektrické energie (15 726,00 Kč), poštovného (1 821,00 Kč), telefon. hovorů  (18 157,65 Kč), bankovních poplatků (5 238,50 Kč), služeb typu připojení na internet, upgrade účetního programu (38 937,12 Kč),  běžných oprav a udržování (4 380,00 Kč), pohoštění (1 860,00 Kč), příspěvku do Sdružení Běleč (270,00 Kč) a úhradu Městu Klatovy na Průvodce sociálními službami (878,00 Kč).

 

§ 6320   pojištění funkčně nespecifikovaná                                                                                                          13 117,00 Kč
     Jedná se o pojištění obecního majetku.

 

 

f) Kapitálové výdaje                                                                                                                                      1 218 742,10 Kč

 

§ 3119    ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání                                                           11 970,00 Kč
     Jedná se o investiční příspěvek Městu Švihov na otevření nové třídy mateřské školy, kterou navštěvují i děti s trvalým bydlištěm v obci Biřkov.

 

§ 3341   rozhlas a televize                                                                                                                     140 700,00 Kč
     V r. 2010 obec pořídila nový bezdrátový obecní rozhlas.

 

§ 3419  ostatní tělovýchovná činnost                                                                                                                   98 958,00 Kč
     Obec pořídila dřevěné zástěny u venkovního sezení v částce 84 318,00 Kč a mříže do oken v částce 14 640,00 Kč.

 

§ 3421   využívání volného času a mládeže                                                                                                        108 970,00 Kč          
     Na tomto paragrafu jsou proúčtovány investiční výdaje na dětské hřiště.

 

 

§ 3744   protierozní, protilavinová a protipožární ochrana                                                                839 105,10
     V r. 2010 obec uhradila doplatek na investiční akci poldr „Zahrádka“ ve výši 792 288,10 Kč a cenu dle znaleckého posudku pozemku na poldru „Zahrádka“ ve výši 46 817,00 Kč.

 

§ 6171   činnost místní správy                                                                                                                              19 040,00 Kč
     Obec zakoupila program Mysis, což je komplexní geografický informační systém pro potřeby územně samosprávných celků.

 

Celkem příjmy                                   2 864 386,48 Kč
Celkem výdaje                                   2 494 134,07 Kč
------------------------------------------------------------------
Rozdíl příjmů a výdajů                       370 252,41 Kč
                                               ==========

 

III.
FINANCOVÁNÍ
     Financování v r. 2010 představovalo změnu stavu na bankovním účtu 256 646,41 Kč, splátky investičního úvěru ve výši 124 140,00 Kč a operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů  ve výši 10 534,00 Kč (proúčtování odměn do 12/2010).

 

IV.
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
     Obec Biřkov neprovozuje žádnou hospodářskou činnost.          

 

 

V.
PŘÍSPĚVKOVÁ A DALŠÍ ORGANIZACE
     Obec Biřkov nezřídila žádnou příspěvkovou, obchodní ani žádnou jinou další organizaci.

 

VI.
STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV
     Obec Biřkov nemá žádný účelový fond ani finanční aktiva.

 

 

 

 

VII.
VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OSTATNÍM ROZPOČTŮM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ.
Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily celkem 1.402.770,93 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány v rámci finančního vypořádání za r. 2010 – vyjma dotace na výkon státní správy, kde se vypořádání neprovádí.
 
poskyt.
účel
ÚZ
položka
rozpočet
čerpání
%
Všeobecná  pokladní správa
Volby do Senátu Parlamentu ČR a obecních zastupitelstev
98187
4111
24 00,00
24 00,00
100

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
98071
4111
18 300,00
18 300,00
100

 

Sčítání lidu, domů a bytů r. 2011
98005
4111
1 570,00
1 573,00
100
SFŽP
dopl. Dotace poldr „Zahrádka“
90877
4213
71 060,00
71 060,99
100
Státní rozpočet ERDF
Dopl. Dotace poldr „Zahrádka“
15827
4216
1 208 040,00
1 208 036,94
100

 

 


Poskyt.
Vyčerpáno
Převedeno do následujícího roku
SDH Biřkov
3 000,000
1 095,00
1905,00
SDH Chudenice
500,00
0,00
500,00

 

VIII.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Obec Biřkov ukončila své hospodaření za r. 2010 se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 338.299,49 Kč. Obec Biřkov rozhodla tento zlepšený výsledek hospodaření v r. 2011 převést na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

 

IX.
PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

 

 Přírůstky v r. 2010
Text
Hodnota
Doklad – datum souhlasu příkazce operace

018 Program Fysis

19 040,--

Banka 21.1.2010

021 Dětské hřiště stavba

108 969,--

Banka 21.7.2010

       Inform.tabule Poldr

4 560,--

Banka 7.7.2010

       Dřevěné obložení venkovní sezení

84 318,--

Banka 3.11.2010

       Mříže u vydávacího okna

3 120,--

Banka 8.11.2010

       Mříže oken u vchodu

11 520,--

Banka 8.11.2010

       Poldr „Zahrádka“ z nedokončených

       investic

4 309 710,5

Zařazení do užívání

       Manipulační řád Poldr

47 600,--

Banka 20.1.2010

       IČ stavby Poldr

35 000,--

Banka 11.1.2010

022 Bezdrátový rozhlas

140 700,--

Banka 10.8.2010

028 Smalt.ovál SDH

4 480,--

Banka 11.1.2010

       Smalt.ovál Knihovna

3 350,--

Banka 11.1.2010

       Šipky společenská místnost

2 505,--

Pokladna 20.1.2010

       Čerpadlo víceúčel.hřiště

5 665,--

Pokladna 20.1.2010

       Houpací kůň dětské hřiště

3 762,--

Banka 2.6.2010

       Plachta dětské hřiště

3 120,--

Banka 18.8.2010

       Tiskárna místní správa

2 939,--

Banka 6.10.2010

        Zabezpečovací zařízení místní správa

26 635,--

Banka 3.11.2010

        Zabezpečovací zařízení společenská místnost

34 252,60

Banka 3.11.2010

        Zabezpečovací zařízení SDH

26 396,40

Banka 3.11.2010

        Držák kol víceúčel.hřiště

2 520,--

Banka 8.11.2010

        Police na míče a síť víceúč.hřiště

2 760,--

Banka 8.11.2010

        Počítač + monitor + tiskárna pro knihovnu

29 233,54

Smlouva o bezúplatném převodu z 20.12.2010

031 Pozemek p.č. 1857/2 a 1858

46 817,--

Banka 25.6.2010

CELKEM
4 958 973,04

 

 

Úbytky v r. 2010

 

Text
Hodnota v Kč
Způsob likvidace - vyřazení

021 Studna na p.č. 5/1

10 160,--

Prodej

031 p.č. 48/4

151,30

Prodej

CELKEM
10 311,30

 

 

X.
PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2010
    Jednorázové přezkoumání hospodaření obce za r. 2010 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 21.4.2011 na základě upozornění Krajského úřadu a dodatečné žádosti obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou tohoto závěrečného účtu. Zpráva obsahuje tento závěr:
I.                    Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a)      při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b)      při dílčím přezkoumání za rok 2010 – dílčí přezkoumání nebylo provedeno.
II.                 Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2010
Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu vč. peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení se neshodovalo se zápisem. Nedostatek: Kontrolou zápisu ze zasedání ZO, konaného dne 26.3.2010, bylo zjištěno, že zápis z jednání se neshoduje s usnesením ZO. V usnesení pod bodem 5 je uvedeno „Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření během roku s limitem na jednotlivou položku do 50 tis. Kč“. Toto usnesení se neprojednalo v zápise ze zasedání ZO ze dne 26.3.2010.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 písm a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
Právní předpis: Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
§ 4 odst. 1 – K 30.6. nebylo požádáno o přezkoumání hospodaření, resp. nebyl oznámen záměr zadat přezkoumání hospodaření auditorovi.
Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm c) zák. č. 420/2004 Sb.):
c) porušení povinnosti
    Návrh rozpočtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního samosprávného celku.
  Návrh závěrečného účtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu.

 

III.               Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2010
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004Sb.
IV.              Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2010
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                                                1,82%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                                                     5,07%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku                  0%

 

     Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Výše uvedené účetní výkazy jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě Biřkov a dále pak na www.mfcr.cz (v sekci Veřejnost – informační zdroje, ARIS-RARIS, ARIS-výkazy, místně řízené, zvolit výkaz, zvolit okres, vyhledat obec, zobrazit výkaz).

 

 

     Závěrečný účet obce zpracovala Pavla Šťastná dne 12.5.2011

 

 

Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce schvaluje  závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku  přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a souhlasí s celoročním hospodařením obce s výhradami, na základě nichž přijme Obec Biřkov opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:  
-          zajistit soulad usnesení ze ZO se zápisem,
-          zajistit podání žádosti o přezkoumání hospodaření, resp. oznámení záměru zadat přezkoumání hospodaření auditorovi do 30.6.běžného roku,
-          zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu Obce Biřkov,
-          zajistit zveřejnění návrhu závěrečného účtu nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu Obce Biřkov.
Termín: ihned
Zodpovídá: starosta obce
Do 15 dnů ode dne schválení závěrečného účtu bude předloženo Krajskému úřadu Plzeňského kraje písemná informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
       Termín: do 15 dnů ode dne schválení závěrečného účtu
       Zodpovídá: starosta obce
Obec Biřkov zároveň předá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků.
       Termín: do 15 dnů ode dne schválení závěrečného účtu
       Zodpovídá: starosta obce
Závěrečný účet byl:
vyvěšen dne:   ………………………………………………………………..
sejmut dne  :    ……………………………………………………………….
Elektronicky vyvěšen dne: …2.6.2011………………………………………………..

 

 

     Závěrečný účet obce Biřkov byl schválen usnesením zastupitelstva obce na veřejném zasedání dne …………………………...