Zápis z veřejného zasedání konané dne 17.6.2011

ZÁPIS

ze zasedání  OZ Biřkov  konaného dne  17.6.2011  od  19,00  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov

  

Přítomni        :     Roman Voplatek, Václav Bešta, Jana Jehlíková, Monika
                             Duchová, Radka Baumruková, Josef Šneberger.
Ověřovatelé zápisu: Bešta, Jehlíková
Návrhové komise: Duchková, Šneberger, Baumruková
Zapisovatelka: Baumruková                                                                                                
Program        :        1.  Kontrola  usnesení zasedání
  2. Závěrečný účet obce Biřkov za rok 2010
                                 3. Opatření k nápravě zjištěných chyb
                                 4. Hospodaření obce za rok 2010
                                 5. Žádost o přezkoumání hospodaření
                                 6. Schválení rozpočet na rok 2011
                                 7. Pověření starosty činit v průběhu roku rozpočtové
                                     opatření                    
                                 8. Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2011
                                 9. Poldr
                                 10. Oprava hasičské zbrojnice, kapličky, dětského hřiště
                                        a zahradnické práce
                                 11. Zprávy kontrolního a finančního výboru
                                 12. Diskuse
                                 13. Usnesení a závěr

1 .   Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájil starosta obce p. Roman Voplatek  v 19:00 hodin.
Veřejné zasedání bylo svoláno řádně, členové zastupitelstva se sešli v počtu 6 členů, tedy zastupitelstvo je usnášení schopné.
Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým programem.
2.   Místostarosta pan Bešta přečetl usnesení z minulého veřejného          zasedání ze dne 25. 03.2011
3.   Závěrečný účet obce Biřkov za rok 2010, vč. Zprávy Krajského úřadu   Plzeňského kraje.
Paní Pavla Štastná přečetla návrh Závěrečného účtu obce za rok 2010, vč. Závěru zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a závěru vůči osobám, které svým jednáním způsobily obci Biřkov škodu.
ZO projednalo závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 s výhradami, na základě nichž přijme Obec Biřkov opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:
-         zajistit soulad usnesení ze ZO se zápisem,
-         zajistit podání žádosti o přezkoumání hospodaření, resp. oznámení záměru zadat přezkoumání hospodaření auditorovi do 30.6.běžného roku,
-         zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu Obce Biřkov,
-         zajistit zveřejnění návrhu závěrečného účtu nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu Obce Biřkov.
Termín: ihned
Zodpovídá: starosta obce
Do 15 dnů ode dne schválení závěrečného účtu bude předloženo Krajskému úřadu Plzeňského kraje písemná informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
       Termín: do 15 dnů ode dne schválení závěrečného účtu
       Zodpovídá: starosta obce
Obec Biřkov zároveň předá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků.
       Termín: do 15 dnů ode dne schválení závěrečného účtu
 Zodpovídá: starosta obce
Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.
4.   Opatření k nápravě zjištěných chyb
     Paní P. Šťastná přečetla opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
ZO projednalo opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:
- Usnesení se neshodovalo se zápisem. Protože se jednalo o zápis ze dne 26.3.2010, nebylo již možné tento zápis opravit. Pověření nového starosty činit rozpočtová opatření v průběhu roku již bylo zaneseno jako v zápisu z jednání, tak v usnesení ZO.
- § 4 odst. 1 – K 30.6. nebylo požádáno o přezkoumání hospodaření, resp. nebyl oznámen záměr zadat přezkoumání hospodaření auditorovi. Žádost o přezkoumání hospodaření Krajským úřadem Plzeňského kraje za r. 2010 byla na základě upozornění Krajského úřadu Plzeňského kraje podána dodatečně v měsíci únor 2011. Žádost o přezkoumání hospodaření obce za r. 2011 již bude podána v termínu.
 -Návrh rozpočtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního samosprávného celku. Protože se jednalo o návrh rozpočtu na r. 2010, nebylo již možno po datu vyhotovení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2010 dodržet zásadu zveřejnění po dobu 15 dnů přede dnem projednání v ZO. Návrh rozpočtu na r. 2011 byl již zveřejněn v řádném termínu přede dnem projednání v ZO.
 - Návrh závěrečného účtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu. Protože se jednalo o návrh závěrečného účtu za r. 2009, nebylo již možno po datu vyhotovení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2010 dodrže zásadu zveřejnění po dobu 15 dnů přede dnem projednání v ZO. Návrh závěrečného účtu na r. 2010 byl již zveřejněn v řádném termínu přede dnem projedná v ZO.

Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.
 5 . Hospodaření obce za rok 2010
     ZO souhlasí s celoročním hospodařením Obce Biřkov za kalendářní rok 2010 s tím, že zlepšený výsledek hospodaření vykázaný dle účetní závěrky z hlavní činnosti ve výši 338.299,49 Kč bude převeden na účet 432 nerozdělený zisk minulých let a bude určen ke krytí ztrát let budoucích.
        Termín: ihned
         Zodpovídá: účetní obce
Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.
6.   Žádost o přezkoumání hospodaření
ZO navrhuje, aby prozkoumání hospodaření za r. 2011 provedl Krajský úřad Plzeňského kraje a pověřuje starostu obce písemně požádat Krajský úřad Plzeňského kraje o přezkoumání hospodaření za r. 2011.
        Termín: do 30.6.2011
         Zodpovídá: starosta obce
Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.
7.  Schválení rozpočet na rok 2011
ZO schválilo dne 16.12.2010 rozpočet na r. 2011 jako přebytkový s příjmy ve výši 1.298.977,-- Kč a výdaji ve výši 961.830,-- Kč vč. splátky úvěru ve výši 124.140,-- Kč.      
Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.
8.   Pověření starosty činit v průběhu roku rozpočtové opatření

ZO pověřuje starostu obce p. Voplatka Romana činit rozpočtové opatření do výše 50 tis. na jednu položku ve výdajové části a bez omezení v příjmové části.

Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.
9)   Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2011
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 a 4/2011 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2011
Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.
10)   Poldr – Karlovka
Dne 12.4.2011 proběhla na obecním úřadě schůzka za účelem výstavby poldru „Karlovka“. Zástupci za povodí Vltavy Ing. Pechar a p.Křen, za obecní úřad p.Voplatek.
Zástupci povodí Vltavy konstatovali, že akce protipovodňová ochrana poldru
„Karlovka“ nebyl ZVHS předán povodí Vltavy pro další administraci z dotačních titulů. Povodí Vltavy si vyžádá na základě informací zástupců obce veškeré zpracované podklady k to akci a bude obec informovat o dalším možném postupu realizace protipovodňové ochrany.

Na to přišel dopis z povodí Vltavy o protipovodňová opatření pro obec Biřkov
11. Oprava hasičské zbrojnice, kapličky, dětského hřiště a zahradnické práce
Proběhne oprava hasičské zbrojnice – obílení a
Kaplička – proběhne taky obílení
Dětské hřiště – koupě nové skluzavky a kreslící tabule
Zahradnické práce – proběhli na točně autobusu, došlo k dosypání mulčovací kůry, dosázení zeleně.
12)  Zpráva kontrolního a finančního výboru
Kontrolní výbor- projednával na poradě tyto body:
- činnost výboru při OÚ – bez závad
- dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných obcí – bez závad
- činnost organizací a podniků zajišťujících provoz a obslužnost obce – bez závad
Finanční výbor – Byla provedena finanční kontrola hospodaření obce, dokladů a pokladní knihy. Kontrola provedena bez závad.
13) DISKUSE
Byla otevřena diskuse. Nikdo neměl žádný dotaz.
14) Usnesení a Závěr
Předseda návrhové komise p. Beštu, přečetl usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo schvaluje:
  1. Závěrečný účet obce Biřkov za rok 2010
                                 2. Opatření k nápravě zjištěných chyb
                                 3. Hospodaření obce za rok 2010
                                 4. Žádost o přezkoumání hospodaření
                                 5. Schválení rozpočet na rok 2011
                                 6. Pověření starosty činit v průběhu roku rozpočtové
                                     opatření                    
                                 7. Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2011
                                 8. Poldr
                                 9. Oprava hasičské zbrojnice, kapličky, dětského hřiště
                                        a zahradnické práce
                                 10. Zprávy kontrolního a finančního výboru
                                 11. Diskuse
                                 12. Usnesení a závěr

Členové zastupitelstva veřejným hlasováním schválili navržené usnesení. Návrh byl přijat.

Starosta obce ukončil veřejné zasedání.

  

Ověřovatelé zápisu:
……………….                                          ………………………….
Jana Jehlíková                                                                 Václav Bešta

                        ………………………..                                          

Zapsala   :   Baumruková  Radka

                                                                                                         …………………………

                                                                                                                    Starosta obce       Vyvěšeno: 24.6.2011

Sejmuto: