Zápis ze zasedání OZ dne 26.9.2011

ZÁPIS

ze zasedání  ZO Biřkov  konaného dne  26.9.2011  od  19,00  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov

  

Přítomni        :     Roman Voplatek, Václav Bešta, Jana Jehlíková, Monika

                             Duchová, Radka Baumruková.

Ověřovatelé zápisu: Bešta, Jehlíková

Návrhové komise: Duchková, Jehlíková, Baumruková

Zapisovatelka: Baumruková                                                                                                

Program        :             

                                            1) Kontrola z usnesení zasedání

                                      2) Zpráva starosty

3) Rozpočtové opatření č. 5,6, a 7 a z nich

    vyplývající upravený rozpočet na r. 2011

4) Zpráva návrhové komise

5) Zpráva finančního a kontrolního výboru.

6) Diskuse

7) Usnesení a Závěr

 

1 .   Zahájení

Zasedání ZO Biřkov zahájil starosta obce p. Roman Voplatek  v 19:00 hodin.

Veřejné zasedání bylo svoláno řádně, členové zastupitelstva se sešli v počtu 5 členů, tedy zastupitelstvo je usnášení schopné.

Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým programem.

2.   Místostarosta pan Bešta přečetl usnesení z minulého veřejného          zasedání ze dne 17. 06.2011

3.   Zpráva starosty

            Zastupitelstvo obce dále pokračovalo v projednávání výstavby polní cesty VPC 15. Dne 23.8.2011 se od 18:00 hodin konala na obecním úřadě informativní schůzka o výstavbě této cesty. Na této schůzce byli přítomni: Ing. Kovařík z pozemkového úřadu v Klatovech, za obec – p. Voplatek, p. Bešta, paní Jehlíková a pozvaní občané Obce Biřkov.

Zastupitelstvo obce pokračuje ve věci úpravy stávajícího opevnění a čištění Biřkovského potoka v lokalitě „Plátenka“, z této schůzky byl udělán zápis. Za povodí Vltavy byl přítomen p. Opat, p. Marval, za obec p.Voplatek, p. Bešta.

Po provedené prohlídce místa bylo rozhodnuto následně:

Povodí Vltavy navrhne akci „Vyčištění Biřkovského potoka v úseku most (pod drátokoši) – silniční most (Biřkov – Vřeskovice).“ Součásti této údržby bude i úprava nátoku – náběhu na rozdělovací objekt do rybníka. Obec Biřkov zajistí po dohodě s vlastníkem pozemku skládku vytěženého materiálu.

Zastupitelstvo obce podalo žádost o zalesnění pozemku parcelního čísla 1998. Dále zastupitelstvo obce pokračovalo v zahradnických pracích – okolo dětského hřiště, točny autobusu a prodejny.

Zastupitelstvo obce také schválilo smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů – tato smlouva se týkala – ZŠ v Přešticích.

4.   Rozpočtové opatření č. 5,6, a 7.

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5,6 a 7/2011 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2011

Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

5 .  Zpráva návrhová komise

Zastupitelé obce projednaly návrhy Návrhové komise a rozhodlo:

-          Nepředepisovat škodu ve výši 6 500,-Kč, dle příkazů Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 27.6. 2011 k náhradě,

-          zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu a závěrečného účtu v zákonných lhůtách,

-          nepředepisovat škodu ve výši 608,-Kč úrok z prodlení firmy ČEZ Prodej, s.r.o. k náhradě,

-          zajistit zvýšení inkasních limitů u peněžního ústavu,

-          dodržovat splatnosti došlých účetních dokladů.

ZO vzalo na vědomí zprávu z jednání Návrhové komise. Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

6.   Zpráva finančního a kontrolního výboru

 Kontrolní výbor- projednával na poradě tyto body:

- činnost výboru při OÚ – bez závad

- dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných obcí – bez závad

- činnost organizací a podniků zajišťujících provoz a obslužnost obce – bez závad

Finanční výbor – Byla provedena finanční kontrola hospodaření obce, dokladů a pokladní knihy k 21.9.2011. Kontrola provedena bez závad.

7) DISKUSE

Byla otevřena diskuse.

P. Ježková – Kdy přijde kominík

R. Voplatek – Kominík přijde 14 a 15 října

P. Ježková – Zda obec opět projednávala zastávky v obci

R. Voplatek – Zastávky se neprojednávali – za našeho volebního období se realizovat

                        nebudou.

R. Kramer – Proč nemůže být na dětském hřišti sedátko na lanovce

R. Voplatek – Tohle nám revize neschválila, nesmí to tak být

R. Kramer – Kdo dělá správce hřiště a jaké má povinnosti

R. Voplatek – Správce hřiště dělá Michaela Jehlíková. Její práce je: odemykání a zamykání hřiště, pletí, úklid buňky a hřiště.

R. Kramer – Která firma dělá zeleň v této obci a jestli to není moc drahé, přijde mi to jako plýtvání obecních peněz.

R. Voplatek – Zahradnické práce dělala firmy pana Brunáta. Je to věc obce, jaké firmě toto zadáme.

R. Kramer – Obec zakoupila lístky na divadelní představení.

V. Tyrpeklová – Viděli jsme fakturu s kulatým razítkem, kdy jste jí koupili

R. Baumruková – Ano obec zakoupila lístky na představení, přiznávám, že si přesně nepamatuji kdy a kolik.

R. Kramer – Byli tyto divadelní lístky zaevidovány v účetnictví

P. Šťastná – k 31.8.2011 toto neeviduji, Samozřejmě to prověřím.

R. Baumruková – Samozřejmě, že to prošlo účetnictvím obce, vše je v pořádku.

R. Kramer – Vaše paní účetní tvrdí, že o ničem neví. Prosím o zapsání do zápisu, že k 31.8.2011 paní účetní toto neeviduje.

 

Byla ukončena diskuse

 

8) Usnesení a Závěr

Předseda návrhové komise p. Beštu, přečetl usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo schvaluje:

                                      1) Zpráva starosty

2) Rozpočtové opatření č. 5,6, a 7 a z nich

    vyplývající upravený rozpočet na r. 2011

3) Zpráva návrhová komise

4) Zpráva finančního a kontrolního výboru

5) Diskuse

6) Usnesení a závěr

 

 

Členové zastupitelstva veřejným hlasováním schválili navržené usnesení. Návrh byl přijat.

Starosta obce ukončil veřejné zasedání.

  

 

 

Ověřovatelé zápisu:

……………….                                          ………………………….

Jana Jehlíková                                                                 Václav Bešta

                        ………………………..                                          

Zapsala   :   Baumruková  Radka

 

                                                                                                         …………………………

                                                                                                                    Starosta obce       Vyvěšeno: 3.10.2011

 

Elektronicky vyvěšeno: 3.10.2011

Sejmuto: 26.10.2011