Městský úřad Přeštice

M

ěstský úřad Přeštice

odbor výstavby a územního plánování

334 01 P

řeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

SPIS. ZN.:

VÚP/2297/2011/Pe V Přešticích dne : 1.11.2011

NAŠE

ČÍSLO JEDNACÍ: OVÚP-PEP/22118/2011

OPRÁVN

ĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA:

TELEFON:

E-MAIL:

Petr Pelech

377 332 549

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

OZNÁMENÍ

O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PTENÍN

M

ěstský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad

územního plánování p

říslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základ

ě rozhodnutí zastupitelstva obce Ptenín zpracoval

v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s ur

čeným zastupitelem návrh zadání územního

plánu a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání.

Ve lh

ůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání na úřední desce může každý uplatnit své

p

řipomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit

u po

řizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a

požadavek na vyhodnocení vliv

ů územního plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu

podle zvláštního právního p

ředpisu; ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední

obce.

K požadavk

ům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám

uplatn

ěným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Vzhledem k rozsahu písemnosti není zve

řejněna celá písemnost. K nahlédnutí je v budově Městského

ú

řadu Přeštice, Husova 465, Přeštice, v kanceláři odboru výstavby a ÚP v přízemí č. dveří 114.

K nahlédnutí doporu

čujeme využít úřední dny Po 7.30 – 12.00 a 13.00 – 17:30, St 7.30 hod.– 12.00 hod.

a 13.00 hod.– 17.00 hod. Návrh zadání bude ve výše stanovené lh

ůtě též vystaven na internetových

stránkách M

ěsta Přeštice (prestice-mesto.cz, úřední deska, doručování veřejnou vyhláškou).

Požadavky, podn

ěty a připomínky zasílejte písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Přeštice,

odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 107, 334 01 P

řeštice

Bc. Petr Pelech v.r.

referent odboru výstavby a ÚP

Za správnost vyhotovení:

Č

.j. OVÚP-PEP/22118/2011 str. 2

Tato písemnost musí být vyv

ěšena po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Přeštice a

Obecního ú

řadu Ptenín. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Patnáctým dnem po vyv

ěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyv

ěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Po tuto dobu byla písemnost zve

řejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

………………………………………………………………………………………………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv

ěšení a sejmutí písemnosti a zveřejnění způsobem

umož

ňujícím dálkový přístup.

P

říloha:

návrh zadání územního plánu Ptenín

Doru

čí se doporučeně s dodejkou:

obec

Obec Ptenín, IDDS: bzaa4ds

dot

čené orgány

Hasi

čský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

Krajská hygienická stanice Plze

ňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Krajská veterinární správa pro Plze

ňský kraj, IDDS: ghwaipy

Krajský ú

řad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p

Krajský ú

řad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p

M

ěstský úřad Přeštice, odbor školství,kultury a památkové péče, Masarykovo náměstí č.p. 107, 334 01

P

řeštice

M

ěstský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Masarykovo náměstí č.p. 107, 334 01 Přeštice

M

ěstský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 107, 334 01 Přeštice

Ministerstvo zem

ědělství, Pozemkový úřad Plzeň - jih, IDDS: yphaax8

Obvodní bá

ňský úřad Plzeň, IDDS: m4eadvu

sousední obce

Obec Buková, IDDS: jvna5ue

Obec Ot

ěšice, IDDS: gsybh6b

Obec Merklín, IDDS: 8e8brch

Obec Bi

řkov, IDDS: n6sbzcq

Obec K

řenice, IDDS: fbnajqi

Obec Srbice, IDDS: m8ea9ct

krajský ú

řad

Krajský ú

řad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

zhotovitel

SLADKÝ & PARTNERS, s.r.o., IDDS: ewr2srf

ostatní (k vyv

ěšení oznámení na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí)

Obecní ú

řad Ptenín, IDDS: bzaa4ds

M

ěstský úřad Přeštice, Masarykovo náměstí č.p. 107, 334 01 Přeštice