Zápis ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 9.11.2010

ZÁPIS

ze zasedání  OZ Biřkov  konaného dne  9.11.2010  od  19,00  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov

  

Přítomni        :     Roman Voplatek, Václav Bešta, Jana Jehlíková, Monika

                             Duchová, Radka Baumruková Josef Šneberger.   

                                                                                                  

Zapisovatel   :    Radka Baumruková

Ověřovatelé  :    Jana Jehlíková, Josef Šneberger

 

Program        :        1.  Zahájení

 2. Schválení programu

3. Volba starosty a místostarosty – určení způsobu volby

4. Zřízení finančního a kontrolního úřadu

     a) určení počtu členů

     b) volba předsedy finančního úřadu

     c) volba předsedy kontrolního úřadu

     d) volba členů do obou výboru.

5. Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

6. Určení podpisového práva za obec Biřkov

7. Jmenování účetní obecního úřadu Biřkov

8. Diskuse

9. Usnesení, závěr

 

 

1.     Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájil p. Josef Šneberger v 19:00 hodin,

přivítal všechny přítomné a přečetl program zasedání.  Dle prezenční listiny je zastupitelstvo usnášeníschopné a složí slib.

Slib: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Členové složily slib svým souhlasem.

 

 

2. Schválení programu

         Členové zastupitelstva schválily navržení programu.

 

3. Volba Starosty

Volba starosty proběhla podle dohody zastupitelů na veřejném zasedání.

Na funkci neuvolněného starosty byl navržen p. Roman Voplatek.

Všichni členové zastupitelstva byli pro.

Pan Roman Voplatek byl schválen starostou obce Biřkov.

Volba místostarosty – navržen byl p.Václav Bešta.

Všichni členové byli pro.

Pan Václav Bešta byl schválen místostarostou obce Biřkov.

 

 

 

 4 . Zřízení kontrolního a finančního úřadu

Zastupitelé se dohodli na počtu tří členů v každém výboru.

Napředsedu finančního úřadu byla navržena Monika Duchková a členové Radka Baumruková a Jana Jehlíková.

Členové obecního zastupitelstva schválili návrh.

Finanční výbor bude pracovat v tomto složení, jak byl navržen.

Na předsedu kontrolního výboru byla navržena Jana Jehlíková a členové Radka Baumruková a Josef Šneberger.

Členové obecního zastupitelstva schválili návrh.

Kontrolní výbor bude pracovat v tomto složení, jak byl navržen.

 

5. Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Členové zastupitelstva se dohodli, že výše odměn zůstává na stejné výši  jako v minulém volebním období.

-         Starosta obce – 3000 Kč

-         Místostarosta – 1600 Kč

-         Předsedové výboru – 700 Kč

-         Členové – 500 Kč

 

Navržené částky byly schváleny členy zastupitelstva.

 

6 . Určení podpisového práva za obec Biřkov

Podpisové právo za obec Biřkov bude mít starosta obce Roman Voplatek a místostarosta Václav Bešta.

 

 

7.Jmenování účetní obecního úřadu Biřkov

         Účetní obecního úřadu se stává paní Pavla Šťastná z Malechova.

 

8.Diskuse

Diskuse byla otevřena.

9.Usnesení, závěr 

Zasedání ukončil starosta obce p. Voplatek v  19,30  hod.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

……………….                                          ………………………….

Jana Jehlíková                                                     Josef Šneberger

 

 

 

 

                       ………………………..                                          

Zapsala   :   Baumruková  Radka

 

 

                                                                                               ...........................                               

                                                                                                Starosta obce

 

 

USNESENÍ

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  9.11.2010  od  19,00  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

 

1)    Volbu starosty a místostarosty

2)    Volbu předsedů výboru

3)    Výši členů zastupitelstva

4)    Určení podpisového práva pro starostu Romana Voplatka a          místostarostu Václava Beštu.

5)    Jmenování účetní obecního úřadu paní Pavlu Šťastnou

6)    Zastupitelstvo připraví na příští veřejné zasedání, v měsíci prosinci 2010 návrh jednacího řádu.

 

Po přečtení členové zastupitelstva hlasovali o schválení návrhu usnesení.

Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým usnesením.