rozpočet obce Biřkov na rok 2009

ROZPOČET

obce Biřkov na rok 2009


Příjmy

obsah položka Kč


-daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 1111 270 000

-daň z příjmu fyz.osob z samostatné výděl.činnosti 1112 70 000

-daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů 1113 20 000

-daň z příjmu právnických osob 1121 330 000

-DPH 1211 550 000

-daň z nemovitostí 1511 150 000

-poplatek – likvidace komunálního odpadu 1337 37 000

- ze psů 1341 2 000

-správní poplatek 1361 1 000

-neinv.dotace od PK na státní správu 4112 7 400

-nájem z honitby 1032 2139 180

-prodej propagačních předmětů 3319 2112 1 000

-víceúčelové hřiště – za pronájem 3419 2132 5 000

-za pronájem zemědělských pozemků 3639 2131 14 330

-komunální odpad – za tříděný odpad 3722 2111 10 000

-příjmy z úroků na BÚ 6171 2141 8 000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem 1 475 910

=========Výdaje

obsah položka Kč


-lesy - služby ( oprava oplocenek, vyžinování …) 1031 5169 10 000


-prodejna - el.energie 2141 5154 4 000


-územní dopravní obslužnost 2221 5193 5 160


-Zákl.škola - neinv.příspěvek obcím na žáky 3113 5321 40 000


-Mateř.škola - neinv.příspěvek obcím na žáky 3119 5321 8 000


-knihovna - odměna knihovnici 3314 5021 2 400

- knihy, časopisy, tisk 3314 5136 1 500


-rozhlas - opravy a udržování 3341 5171 20 000

- poplatky OSA 3341 5192 1 480


-víceúčelové hřiště - odměny 3419 5021 15 000

- materiál 3419 5139 10 000

- úroky z úvěru 3419 5141 20 000

- opravy a udržování 3419 5171 10 000

- věcné dary 3419 5194 4 000


-dětské hřiště - odměna – správce 3421 5021 2 000

- materiál 3421 5139 5 000

- opravy a udržování 3421 5171 15 000


-veřejné osvětlení - el.energie 3631 5154 50 000

- opravy a udržování 3631 5171 10 000


-nebezpečný odpad - odvozy 3721 5169 6 000


-komunální odpad - odvozy 3722 5169 75 000


-velkoobjem.odpad - odvozy 3723 5169 6 000


-poldr - stavby 3744 6121 460 000

- výkup pozemků 3744 6130 207 890


-veřejná zeleň - odměny 3745 5021 20 000

- materiál 3745 5139 5 000

- pohonné hmoty 3745 5156 1 000

- údržba ( prořezávka, kácení …) 3745 5171 35 000


-hasiči - el.energie 5512 5154 1 000

- pohonné hmoty 5512 5156 1 000

- pohoštění 5512 5175 1 000


-Obecní zastupitel. - odměny – zastupitelé 6112 5023 84 000

- ZP za obec z odměn 6112 5032 6 720

- telefonní poplatky 6112 5162 10 000

- cestovné 6112 5173 10 000


-Místní správa - odměna účetní + uklízečka 6171 5021 45 000

- knihy,tisk 6171 5136 1 500

- materiál 6171 5139 7 000

- el.energie 6171 5154 50 000

- poštovné 6171 5161 3 000

- telefonní poplatky 6171 5162 15 000

- poplatky banka 6171 5163 10 000

- ostatní služby 6171 5169 5 000

- opravy a udržování 6171 5171 10 000

- pohoštění 6171 5175 1 000

- příspěvek do Sdružení Běleč 6171 5229 250

- software 6171 6111 25 000


-pojištění majetku 6320 5163 15 870

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem 1 351 770

=========

-splátka dlouhodobého úvěru 8124 -124 140

=======

PŘÍJEM - ROZPOČET - 1 475 910,- KČ

=============
VÝDEJ - ROZPOČET - 1 351 770,- KČ

- SPLÁTKA DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU - 124 140,- KČ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 1 475 910,- KČ

=============

Limitovaný příslib č. 1
Schváleno OZ dne :.....................................

Petra Zechová

starostka obce

Vyvěšeno :


Sejmuto :