ZÁPIS ze zasedání OZ Biřkov 6.2.2009

ZÁPIS

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  6.2.2009  od  19,00  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov


 

 

Přítomni :  Petra Zechová,  Václava Tyrpeklová,  Václav Frous,  Radek Kramer,

                  Radek Císař,  Jiří Ježek

 

Zapisovatelka :  Jana Vlčková

Ověřovatelé    :  Václava Tyrpeklová,  Václav Frous

 

Program          :      1.  Zahájení

2.     Usnesení z minulého zasedání

3.     Pronájem prodejny v obci Biřkov

4.     Nákup mechanizace na údržbu zeleně

5.     Navýšení pokladní hotovosti

6.     Výpověď z nájmu pozemků

7.     Diskuze

8.     Usnesení, závěr

 

1.     Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájila starostka obce p. Zechová v  19,05  hod.,

přivítala všechny přítomné občany.

Program zasedání byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy

zastupitelstva.

Zapisovatelem byla určena p. Vlčková.

Ověřovateli zápisu byli určeni p. Tyrpeklová a p. Frous.

 

2.     Usnesení z minulého zasedání

Usnesení z minulého zasedání OZ, které se konalo dne 19.12.2008 přečetla

účetní obce p. Vlčková.

 

3.     Pronájem prodejny v obci Biřkov

Prodejna bude od měsíce března 2009 pronajata občanům vietnamské národ-

nosti, kteří provozují prodejnu z potravinami ve Švihově. Smlouva bude sepsána na dobu určitou, na 1 rok. Nájem bude sjednán za 1,- Kč/rok.

Elektrickou energii bude hradit nájemce.

Hlasování  :  6  pro

 

4.     Nákup mechanizace na údržbu zeleně v obci

Nákup zahradního traktůrku XT 200 HD, výrobce GGP Italy + přívěsného

vozíku + ostatního drobného příslušenství v ceně cca  110 000,- Kč.

Hlasování  :  6  pro

 

5.     Navýšení pokladní hotovosti

Navýšení pokladní hotovosti na  80 000,- Kč od  1.1.2009.

Hlasování  :   6  pro

 

6.     Výpověď z nájmu pozemků

Z důvodu neplacení nájmu z pozemků družstvem Žďár Chudenice  2 roky,

vypoví se s tímto nájemcem smlouva.

Na nový pronájem těchto pozemků bude vyhlášeno výběrové řízení.

Hlasování  :  6  pro

 

7.     Diskuze

p. Zechová -  návrh na změnu termínu konání poutě – stávající termín se kryje

                      s poutí ve Vřeskovicích – pouťové atrakce by nebyly k dispozici.

                      Termín poutě je stanoven na  21. 6. 2009.

Hlasování  :   6  pro

 

8.     Usnesení, závěr

Usnesení ze zasedání OZ Biřkov bylo schváleno  :   6  pro

Starostka obce p. Zechová ukončila zasedání  v  19,25  hod.

 

 

 

 

 

 

Zapsala   :  Vlčková

 

 

 

 

 

 

 

      …..........................................                                     …......................................

                 ověřovatelé                                                               Petra Zechová

                                                                                                  starostka  obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno   :

 

Sejmuto     :

 

USNESENÍ

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  6.2.2009  od  19,00  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

 

 

1.     Pronájem prodejny v obci Biřkov od měsíce března 2009 občanům vietnamské

národnosti za  1,-Kč/rok.

2.     Zakoupení mechanizace na údržbu zeleně v obci v částce cca  110 000,- Kč.

3.     Navýšení pokladní hotovosti od  1.1.2009 na  80 000,- Kč.

4.     Výpověď z nájmu pozemků nájemci Žďár Chudenice.

 

 

 

Obecní zastupitelstvo se dohodlo a zároveň schválilo termín konání poutě v obci

Biřkov  na den   21.6.2009.