NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Biřkov za rok 2008

 

Přezkoumání proběhlo na obecním úřadu Biřkov dne 30.4.2009.

 

Zjištěné chyby :

Nebyly dodrženy postupy účtování zúčtovacích vztahů

Opatření : Nevyčerpané částky z přidělených dotací, které budou přecházet

do příštího roku budou zaúčtovány na účet 347 – vypořádání

přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem.

Odpovídá : účetní

 

2. Není zřejmé, zda byl rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo

schodkový.

Schválený rozpočet byl přenesen do výkazu FIN 2-12 M v odlišné podobě

s dopadem na závazné ukazatele.

Opatření : Rozpočet na rok 2008 byl schválen 18.12.2007, byl přidán k zápisu

a celý svazek ověřen. Jelikož audit v roce 2008 proběhl 27.5.2008,

kdy nám byly vytknuty chyby, nebylo již možné tyto chyby napravit

Rozpočet na další léta již bude schvalován jako vyrovnaný, přebyt-

kový nebo schodkový.

Schvalovaný rozpočet bude do výkazu FIN 2-12 M přenášen v té

podobě, v jaké byl schválen zastupitelstvem.

Odpovídá : zastupitelstvo obce, starosta, účetní

 

Účetní případy nebyly doloženy účetními doklady

Opatření : Jedná se o doklady ze srazu rodáků na částku 900,-Kč(ukázka staré

stříkačky), na částku 2 000,-Kč(zapůjčení páru koní), na částku

6 977,-Kč(kopie stvrzenek od hasičů v Klatovech na diplomy,

vyznamenání...).

U VPDč. 174 na částku 900,-Kč a VPDč. 170 na částku 2 000,-Kč

budou účetní doklady doloženy.

U VPDč. 173 na částku 6 977,-Kč budou doloženy účetní doklady

s datem a podpisem.

U VPDč. 202 z 19.6.2008 vystaveným na částku 4 070,-Kč byl

přiložen dodací list z 28.5.2008 a PPD ze dne 20.6.2008. Jedná

se o propagační předměty-víno, kdy měl být VPDč. 202 napsán

na den 20.6.2008.

Odpovídá : účetní