zasedání OZ Biřkov konaného dne 3.6.2009

ZÁPIS

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 3.6.2009 od 19,00 hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov

 

Přítomni : Petra Zechová, Václava Tyrpeklová, Václav Frous, Radek Kramer,

Radek Císař, Jiří Ježek

 

Ověřovatelé : Václav Frous, Václava Tyrpeklová

Zapisovatel : Jana Vlčková

Program:

 1.  Zahájení
 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 3. Závěrečný účet obce za rok 2008, zpráva o výsledku přezkoumání
 4. hospodaření za rok 2008
 5. Nápravná opatření
 6. Žádost o výměnu pozemků
 7. Místní vyhláška – dodatek
 8. Nakoupení zařízení pro společenskou místnost
 9. Žádost o pronájem pozemku p.č. 1842
 10. Příspěvek na volby
 11. Diskuze
 12. Usnesení, závěr

 

Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájila starostka obce p. Zechová v 19,06 hod., přivítala

všechny přítomné občany.

Program zasedání byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Zapisovatelem byla určena p. Vlčková.

Ověřovateli zápisu byli určeni p. Tyrpeklová a p. Frous.

Informace starostky : 1. Bylo opraveno dětské hřiště – nové pískoviště, nové

skluzavky.

2. Poděkování maminkám za uspořádání dětského dnu.

3. Pokračuje se na výstavbě poldru „Zahrádka“, bude proveden rozbor vody ze studně u Baumruků (kalná voda).

4. Žádost na občany, zda-li letos chtějí velkoobjemový odpad.

5. p. Houdek, Dolany  přinese žádost na pronájem prodejny v Biřkově od června 2009.

 

Kontrola usnesení z minulého zasedání

Usnesení z minulého zasedání OZ, které se konalo 6.2.2009 přečetla účetní

obce p. Vlčková.

Závěrečný účet obce za rok 2008, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 přečetla účetní obce p. Vlčková. Na základě zjištěných chyb a nedostatků

v hospodaření obce v roce 2008 přijme obec nápravná opatření.

Hlasování : 6 pro

 

Nápravná opatření

Nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Biřkov za rok 2008 přečetla účetní obce p. Vlčková.

Hlasování : 6 pro

 

Žádost o výměnu pozemků

p. Baxa, Zderaz, požádal o výměnu jeho pozemků p.č. 1924, 1923, 1061/4

za obecní pozemek p.č. 1897 ve stejné výměře.

Bude zveřejněn záměr na tuto výměnu.

Hlasování : 6 pro

 

Místní vyhláška – dodatek

Jedná se o dodatek obecně závazné vyhlášky obce Biřkov č. 4/2001 o systému,

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-

ního odpadu.

Celoroční známka za odvoz odpadu od 1.1.2009 činí 1 000,- Kč.

Sezónní známka ( vývoz 1 x za 14 dnů ) a pro samostatně žijící důchodce činí

550,- Kč.

Známka za 4 jednorázové vývozy činí 340,- Kč.

Hlasování : 6 pro

 

Nakoupení zařízení pro společenskou místnost

Zařízení do společenské místnosti : a) stůl na stolní tenis

b) výčepní zařízení

Hlasování : 6 pro

 

Žádost o pronájem pozemku p.č. 1842

Bude vyvěšen záměr na pronájem pozemku p.č. 1842.

Hlasování : 6 pro

 

Příspěvek na volby

Příspěvek členům volební komise na občerstvení ve výši 1 000,- Kč a odměnu

každému členu volební komise ve výši 1 000,- Kč.

Hlasování : 6 pro

 

 

 

 

Diskuze

a) p. Zechová – Povodí bude potok od bytovek k p.Svobodové čistit a bagrovat

b) p. Balounová – kdo se stará o hřiště ? Je na něm mech, záchodky jsou

uzamčené, značka „Zákaz vjezdu cyklistům „ u chodníčku

ke hřišti je zarostlá

p. Zechová - před 14-ti dny nastoupil na místo správce p. Kocman,

keře okolo značky se nechají prostřihat

c) p. Jehlíková – zda-li bude prodloužena provozní doba na hřišti a jestli bude

přístupný stůl na stolní tenis

p. Zechová - na příštím zasedání se bude jednat o prodloužení

provozní doby na hřišti

- stůl na stolní tenis bude zamčený v buňce a na požá-

dání bude správcem zapůjčen

d) p. Baloun M. - je znepokojený vývojem obce za poslední rok

- společenská místnost a areál stál poměrně dost peněz

a občané se k tomu chovají nezodpovědně

- na skluzavce a na schodišti na dětském hřišti chybí prkna

p. Zechová - na dětské hřiště je revize, pokud firma opravila

špatně, bude s ní jednáno o zjednání nápravy

e) p. Hájek - starší občané nemají zájem o dění v obci

p. Kramer - pokud někdo ze starších občanů přišel do společen-

ské místnosti na občerstvení, nikdo je nevyháněl

p. Hohellberger – nikdy se nestalo, že by mě někdo ze společenské

místnosti vyhodil

p. Baloun - občané Biřkova by měli platit za to, že navštěvují

společenskou místnost, do dnešní doby není určená

osoba, která by zodpovídala za chod společenské

místnosti,není zřejmé, jak je místnost využívána

občany, na vývěsce by mělo být napsáno, kdo a kdy

tuto místnost využívá

f) p. Hochmannová – kdo má ke stavbě poldru výhrady a proč ?

p. Schejbal - já

g) p. Krausová - co bude s hrázemi na potoce

p. Zechová - Povodí nemá peníze, letos budou žádat o dotaci

na projekt a v dalším roce budou žádat na realizaci

h) p. Baloun M. - v červnu 2009 končí platnost stavby – společenské

místnosti , je nutno zažádat stavební úřad o prodloužení

platnosti

 

Usnesení, závěr

Usnesení ze zasedání bylo schváleno : 6 pro

Starostka obce p. Zechová ukončila zasedání v 21,00 hod.

 

 

USNESENÍ

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 3.6.2009 od 19,00 hod.

Ve společenské místnosti OÚ Biřkov

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

Závěrečný účet za rok 2008 se souhlasem s celoročním hospodařením obce

Biřkov s výhradami, na základě nichž přijme obec opatření potřebná

k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

 

Nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Biřkov za rok 2008.

 

Záměr na výměnu pozemků p.č. 1924, 1923,1061/4 za obecní pozemek

p.č.1897

 

Dodatek obecně závazné vyhlášky obce Biřkov č.4/2001 o systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování komunálního

odpadu.

 

Nakoupení stolu na stolní tenis a výčepního zařízení do společenské místnosti.

 

Záměr na pronájem pozemku p.č. 1842.

 

Příspěvek volební komisi na občerstvení ve výši 1 000,- Kč a odměnu každému členu volební komise ve výši 1 000,- Kč.

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

 

Příspěvky, připomínky, návrhy občanů v diskuzi.