ZÁPIS ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 26.6.2009 od 19,00 hod ve společenské místnosti OÚ Bi

ZÁPIS

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  26.6.2009  od  19,00  hod

ve společenské místnosti OÚ Biřkov

 

Přítomni :  Petra Zechová, Jiří Ježek, Radek Kramer, Václav Frous, Radek Císař

 

Omluveni : Václava Tyrpeklová

 

Zapisovatel : Petra Ježková

Ověřovatelé : Radek Kramer, Václav Frous

 

Program :     1. Zahájení

2.     Kontrola usnesení z minulého zasedání

3.     Úprava rozpočtu obce Biřkov k 30.6.2009

4.     Záměr stavby sluneční elektrárny

5.     Diskuze

6.     Usnesení, závěr

 

 

1.     Zahájení

Zasedání OZ zahájila starostka obce p. Zechová v  19,15  hod., přivítala

všechny přítomné a přečetla program zasedání, který byl jednomyslně

schválen všemi přítomnými členy OZ.

Zapisovatelkou byla určena p. Ježková.

Ověřovateli zápisu byli určeni p. Kramer a p. Frous.

 

2.     Kontrola usnesení z minulého zasedání

Usnesení ze zasedání OZ ze dne 3.6.2009 přečetl místostarosta obce p. Kramer.

 

3.     Úprava rozpočtu obce Biřkov k  30.6.2009

Úpravu rozpočtu obce Biřkov k 30.6.2009 přečetla starostka obce p. Zechová.

Hlasování :   5  pro

 

4.     Záměr stavby sluneční elektrárny

Fotovoltaickou elektrárnu bude stavět firma Fasing s.r.o., Praha, za podmínek

zřízení věcného břemene a zástavy pozemku.

Hlasování :  4  pro  -  p. Zechová, p. Ježek, p.Frous, p. Kramer

                     1 se zdržel hlasování – p. Císař

 

5.     Diskuze

a) p. Zechová – oznámila, že dodávka el.proudu bude po domluvě s firmou

                          ČEZ odpojena pouze na několik hodin  dne 5.7.2009.

 

b) p. Hájková  - poukázala na nespokojenost práce nového správce hřiště

 

 

6.     Usnesení, závěr

Usnesení ze zasedání bylo schváleno :  5  pro

Zasedání ukončila starostka obce p. Zechová.

 

 

 

 

 

Zapsala : Ježková

 

 

 

 

 


 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  26.6.2009  od  19,00  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

 

 

1.     Úpravu rozpočtu obce Biřkov k 30.6.2009

 

2.     Souhlas se stavbou fotovoltaické elektrárny firmou Fasing. s.r.o., Praha,         za podmínek zřízení věcného břemene a zástavy pozemku.

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

 

 

1.     Dotazy, připomínky, příspěvky, návrhy občanů v diskuzi.