ZÁPIS ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 7.8.2009

ZÁPIS

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  7.8.2009  od  19,30  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov

 

Přítomni :         Petra Zechová, Radek Kramer, Václav Frous, Václava Tyrpeklová

Omluveni :       Jiří Ježek, Radek Císař

Zapisovatel :     Jana Vlčková

Ověřovatelé :    Václava Tyrpeklová, Václav Frous

 

Program :          1.  Zahájení

2.       Usnesení z minulého zasedání

3.       Informace o poldru

4.       Záměr prodeje pozemku p.č. 48/4

5.       Směna pozemku p.č. 1826 za p.č. 2041/1 ( nově 2041/3 )

6.       Změna územního plánu

7.       Diskuze

8.       Usnesení, závěr

 

 

1.       Zahájení

Zasedání OZ zahájila starostka obce p. Zechová v  19,40  hod., přivítala

všechny přítomné a hosta p. Ing.arch Kubece, přečetla program zasedání, který byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Zapisovatelkou byla určena p. Vlčková.

Ověřovateli zápisu byli určeni p. Tyrpeklová a p. Frous.

 

2.       Usnesení z minulého zasedání

Usnesení z minulého zasedání OZ , které se konalo dne 22.7.2009 přečetla

p. Vlčková.

 

3.       Informace o poldru

Na zasedání byl pozván p. Ing.arch. Kubec, který zajišťuje stavební dozor

na poldru „Zahrádka“.

p. Kokoška  -  jestli bude před poldrem mřížka

              p. Ing.arch.Kubec – bude tam zarážka, hutnické zkoušky byly udělány,

                                               hutnilo se vlastní těleso hráze, bude se dokládat

                                               ke kolaudaci, hutnické zkoušky dělaly Silnice

                                               Klatovy, momentálně probíhají práce na závlaze

                                               koryt, budou dva druhy závlahových koryt, bude

                                               se muset jednat s projektantem o provozním řádu,

                                               materiál na stavbu poldru je velmi dobrý

p. Kokoška – k čemu je vybudován tzv. průliv

              p. Ing.arch. Kubec – je to přepad poldru

p. Hohelberger – jestli se hráz poldru nebude sesýpat

                 p. Ing.arch.Kubec – v tomto sklonu poldru ne

                                               -  zbývají dodělat drenáže, zatím nejsou uzavřené,

                                                  výtoky budou zadlážděné, musí se udělat

                                                  průleh, který by odvedl vodu do zátopové

                                                  oblasti

p. Baumruková – za poldrem směrem k hospodě je pozemek neobdělaný, co

                             se s ním bude dělat, zda-li ho obec vykoupí a zda-li je v zá-

                             plavové oblasti

                 p.Ing.arch.Kubec  - je to záležitost obce, pozemek nebude zastavěný

                 p. Zechová – pozemky dle smlouvy o smlouvě budoucí by se měly

                                       vykupovat

 

4.       Záměr prodeje pozemku p.č. 48/4

Jedná se o pozemek p. Ing.Zechy – obecní trojúhelníček mezi silnicí a zahrád-

kou p.č. 48/4 v k.ú. Biřkov o výměře  34 m2.

Znalecký posudek na tuto část pozemku bude hradit kupující.

 

Hlasování :   4   pro

 

5.       Směna pozemku p.č. 1826 za p.č.2041/1 ( nově 2041/3 )

Jedná se o pozemek o výměře 14 983 m2 , pozemek je zaměřený, na části se bude stavět plůleh k poldru.

p. Baloun M. - zda-li p. Kramer uvědomil kupce o tom , že se na pozemku

                         bude stavět poldr, a zda.li je si vědom, že obec přichází o část

                         lukrativního pozemku

 

Hlasování   :    4  pro

 

6.       Změna územního plánu

p. Fraus, Biřkov  by chtěl na části svého pozemku ( zahrady ) udělat fotovol-

taickou elektrárnu.

p. Baloun M. - p.Fraus má koupenou i cestu, mohl by ji zahradit, obecní

                         pozemky jsou jen okolo potoka, mělo by se dát do podmínek,

                         že cestu zanechá průjezdnou. Zda-li p. Fraus ví, že změnu

                         územního plánu si bude platit. Zda-li je tato stavba dočasná.

                 p. Zechová -  na Katastru nemovitostí je cesta zanesená jako obecní

                                       pozemek. Změnu územního plánu budou platit 3 osoby

                                       Fotovoltaické elektrárny jsou dočasné stavby.

 

Hlasování  :      4   pro

 

7.       Diskuze

a) p. Voplatková – jestli se bude čistit potok

                  p. Zechová  - odbahnění potoka se bude dělat, bez svolení vlastníka

                                        se stejně dělat nemůže, povodí nemá peníze, bude se

                                         nadále jednat

b) p. Baumruková – jestli by se mohl objednat kominík

                    p. Zechová -  kominík se objedná v září, bude vyvěšeno a vyhlá-

                                          šeno

 

c) p. Zechová  -  v říjnu proběhnou volby do Parlamentu ČR, zda-li by někdo 

                            mohl jít k volební komisi, možno přihlásit na OÚ Biřkov,

                            p. Zechové nebo p. Tyrpeklové

 

d) p. Balounová M. - kdy přijedou zahradníci na sestřihání živého plotu

                            u hřiště

                     p. Zechová  - zahradníci by měli přijet

 

e) p. Krausová  - vysvětlila problematiku ohledně plotu a studny u č.p. 10

                            Dne 16.8.1977 bylo vydáno stavební povolení p. Krausovi

                            na postavení nového oplocení vlastního majetku u obytného

                            domu č.p.10 za předpokladu, že budou dodrženy následující

                            podmínky :

                            1. oplocení provést dle místního šetření a to 135 cm od pravé-

                                ho rohu obydlí, 20 cm od hrotu studně do vozovky, ve stře-

                                du 100 cm od plotových desek vozovky a 200 cm od střed-

                                ní hrany prochodu mostu

                             2. s ohledem na ráz vesnice bude ohrazení provedeno beto-

                                 novou podezdívkou a oploceno z plezivových rámů

                              3.ohrazení provést do 31.10.1977

                               Byla sestavena komise – p. Uřídil,předseda MNV, p. Bláha,

                               Biřkov, p.Hohelberger, předseda komise výstavby, která na

                               otázku, co bude se studnou odpověděla, že nová studna

                               se nemůže stavět kvůli silnici na bytovky, studna tam je, tak

                               proč by si měl p. Kraus stavět novou.

                               Byla podána žádost o odprodej studny a do dnešního dne

                               nepřišla žádná odpověď, ale bylo řečeno ( i v pozdější době

                               p. Balounem M ), že obec studnu nepotřebuje, tak aby ji          

                               p. Kraus užíval.

                               p. Krausová ji pravidelně čistí , dělá rozbory, a nikdy nebyl

                               žádný problém s odběrem vody pro občany Biřkova.

 

f) p. Hájek   -  zda-li se bude čistit a vyřezávat potok od mostu k mostu a u by-

                        tovek tam, kde není kámen. OÚ by měl i v příštích letech povo-

                        dí urgovat, aby čistilo celý potok.

               p. Zechová  -  povodí bude potok čistit jen kde je kámen a beton,

                                      ostatní čistit nebudou

 

g) p. Zechová  -  pro zemědělce, kteří suší obecní pozemky – byla stížnost, že

                            nevysekávají pozemky až ke krajům a nevysekávají výhonky

                            okolo potoka

                   p. Kokoška a p. Jehlíková – až budou letos sekat, kam mají trávu

                                         vyvést, povodí má 2 metry od potoka, tak by si mělo

                                         okolo vodního toku vysekávat samo

                                                               - až budou letos sekat, bude vysečeno

                                                                  jako vloni

                   p.Císař – za nimi je také bordel a nevysečeno, hromady tam dala

                                  paní starostka

                   p. Hohelberger – pozemky sekal asi 20 let, vysekával je a nikdy se

                                  neptal, kam má trávu dát

                   p. Jehlíková – a vy jste si nevšimli, že to bylo vysekané ?

                   p. Kokoška  - zda-li bude vše zapsáno v zápise, nepíše se vše

                   p. Vlčková – OZ mě požádalo, zda-li bych byla ochotna a zápisy

                                     jim psala, OZ může určit kteréhokoliv občana ze zase-

                                     dání jako zapisovatele

                    p. Hájek – nelíbilo se mu, že ho p. Vlčková osočila ohledně toho,

                                      že řekl, že starší občané nemají zájem o dění v obci, ale

                                      jednalo se o volby, že volební komisi nenavštěvují

                                      starší občané

                     p. Vlčková – ano,v zápise ze 3.6.2009 je napsáno, že starší občané

                                      nemají zájem o dění v obci, ale na dotaz p. Hájka bylo

                                      odpovězeno p. Kramerem a p. Hohelbergerem, jednalo

                                      se o dění ve společenské místnosti, že tam nemohou

                                      chodit starší občané

 

8.       Usnesení, závěr

Usnesení ze zasedání bylo schváleno  :    4   pro

Starostka obce p. Zechová ukončila zasedání v  21,15  hod.

 

USNESENÍ

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  7.8.2009  od  19,30  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

 

 

1.       Záměr prodeje pozemku p.č. 48/4 v k.ú. Biřkov o výměře  34  m2.

2.       Směnu obecního pozemku p.č. 1826 v k.ú. Biřkov o výměře 14 983  m2

za pozemek p.č. 2041/1 ( nově 2041/3 ) v k.ú. Biřkov o stejné výměře.

3.       Změnu územního plánu na pozemek p. Frause Jana, Biřkov za podmínek,

že p. Fraus zachová přístup na cestu směrem k rybníku ASAVETU Biřkov.

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

 

 

1.       Informaci ohledně stavby poldru „Zahrádka „.

2.       Připomínky, dotazy, návrhy, oznámení občanů v diskuzi.