ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

      ZÁVĚREČNÝ  ÚČET  ZA  ROK 2008

                  OBEC    BIŘKOV

Obec Biřkov, Biřkov 7, 33401  Přeštice

Právní  norma :                                           územně samosprávný celek

Předmět činnosti .                                       stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb.

IČO  :                                                        43313868

Rozvahový den :                                         31.12.2008

Starosta :                                                    Petra Zechová

Místostarosta :                                            Radek Kramer

Kontrolní výbor :                                         počet členů   3

                            předseda :                       Václava Tyrpeklová

Finanční výbor :                                           počet členů  3

                            předseda :                       Václav Frous

Počet členů zastupitelstva :                           6

Odpisový plán :                                            účetní jednotka neprovádí účetní ani

                                                                   daňové odpisy

Vedení účetnictví obce jako ÚSC se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a k němu vydanými prováděcími předpisy. Pro obec je to především vyhláška MF ČR č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláška

MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní postupy jsou kromě prováděcí vyhlášky č. 505/2002 Sb. upraveny Českými účetními standardy.

PŘÍJMY celkem

                                                       rozpočet                 skutečnost

                                                     po změnách

 

-  daň z příjmu f.o. ze záv.čin.          290 000,-                   258 309,91

-  daň z příj. f.o. ze sam.čin.              80 000,-                     80 680,94

-  daň z příj. f.o. z kapit. výn.             20 000,-                    19 842,97

-  daň z příj.právnických os.             325 000,-                  338 949,35

-  DPH                                             460 000,-                  426 191,25

-  daň z nemovitosti                          150 000,-                  159 856,44

-  daň z příjmu práv.os.za obec          74 460,-                    74 459,-

-  popl. za komunál. odpad                 37 380,-                    37 375,-

-  popl. ze psů                                      2 000,-                      1 950,-

-  správní poplatky                               1 000,-                         300,-   

-  neinv. dotace od PK -na st.spr.          7 200,-                      7 200,-

-  neinv.dotace ze SR- volby                20 000,-                    20 000,-

-  lesnictví                                           29 280,-                    29 280,-

-  za pronájem honiteb                              180,-                        354,-

-  sraz rodáků - propag.předměty         11 000,-                    10 880,-

-  víceúčel.hřiště-vstupné                       2 000,-                         200,-

                        - pronájem spol.míst.     8 000,-                      3 950,-

                        - neinv.dar                      3 000,-                     3 000,-

-  dětské hřiště-pronájem                      11 000,-                     1 600,-

-  MH - pronájem pozemků                  14 330,-                     1 238,-

          - služby                                       7 000,-                     5 565,-

-  za tříděný odpad                              10 000,-                     6 000,-

-  příjmy z úroků                                  10 000,-                   10 817,93

----------------------------------------------------------------------------------------

           celkem příjmy                        1 561 830,-             1 496 399,79

                                                       ==========        ==========

 

VÝDAJE celkem

                                                               rozpočet           skutečnost

                                                            po změnách

 

- lesní hospodářství                                  31 700,-               31 669,-

- prodejna - el.energie                                  3 970,-                3 974,50

- silnice                                                     10 000,-                    -

- výdaje na územní dopravní obslužnost       5 160,-               5 160,-

- MŠ  - dotace na žáky                                 8 150,-               8 149,20

- ZŠ - dotace na žáky                                  40 000,-             39 637,30

- knihovna                                                    3 900,-               3 741,-

- ostatní kultura                                          88 040,-              88 234,-

- rozhlas                                                      3 480,-                3 335,-

- víceúčelové hřiště                                   297 340,-            292 337,-

- dětské hřiště                                             13 940,-              14 155,20

- ost.záj.činnost-májka,den dětí...                31 660,-              31 653,50

- veřejné osvětlení                                       87 500,-              59 724,50

- místní hospodářství                                   5 660,-                5 646,-

- svoz nebezpečných odpadů                        7 400,-                7 397,-

- komunální odpad-odvozy                          80 000,-             74 169,-

- velkoobjemový odpad                                 5 550,-               5 547,-

- veřejná zeleň                                              76 800,-             73 583,-

- hasiči                                                        23 810,-              20 243,50

- obecní zastupitelstvo                               123 000,-            111 226,88

- volby do zastupitel.PK                              12 440,-              12 435,-

- místní správa                                          231 690,-            182 207,27

- pojištění majetku                                        15 870,-             17 150,-

----------------------------------------------------------------------------------------

          celkem  výdaje                               1 207 060,-        1 091 374,85

                                                             =========       =========

 

 

 

Rozbor  výdajů

 

 

Lesní hospodářství                                                      31 669,-

       - odměny                                                     648,-

       - materiál                                                   2 180,-

       - služby(těžba,vyžinování,úklid...)            28 841,-

 

 

Prodejna                                                                         3 974,50

       - el.energie                                                 3 974,50

 

 

Územní dopravní obslužnost                                       5 160,-

       - příspěvek Plzeňskému kraji                       5 160,-

 

 

Mateřská škola                                                              8 149,20

      - příspěvek do jiných obcí                            8 149,20

 

 

Základní škola                                                             39 637,30

      - příspěvek do jiných obcí                          39 637,30

 

 

Knihovna                                                                       3 741,-

      - odměna knihovnici                                      2 405,-

      - knihy, tisk                                                   1 336,-

 

 

Ostaní kultura                                                             88 234,-

      - odměna za vedení obecní kroniky                2 300,-

      - sraz rodáků - propag.předm.                      23 490,-

      - sraz rodáků - materiál                                 17 762,-

      - sraz rodáků - ost.služby                             38 143,50

      - sraz rodáků - pohoštění                               5 538,50

      - sraz rodáků - věcný dar                               1 000,-

 

 

 

Rozhlas                                                                          3 335,-

      - opravy                                                        2 859,50

      - poplatky OSA                                                475,50

 

Víceúčelové hřiště                                                     292 337,-

      - odměna za správu                                      11 500,-

      - DKP                                                          68 459,-

      - materiál                                                       7 926,-

      - ost.úroky z úvěru                                       22 507,50

      - ost.služby                                                   5 098,-

      - opravy                                                        1 171,-

      - věcné dary při fotbal.utkáních                      3 733,50

      - stavba společ. místnosti                           171 942,-

 

Dětské hřiště                                                                14 155,20

      - odměna za správu                                        2 964,- 

      - materiál                                                        8 934,90                                                                    

           - ost. služby                                              2 256,30

 

Ost.zájmová činnost - májka                                    31 653,50

      - držák májky                                                25 466,-

      - materiál                                                            187,50

      - ost.služby                                                     6 000,-

 

Veřejné osvětlení                                                        59 724,50

           - el. energie                                           47 755,50

           - opravy a udržování                             11 969,-

 

Místní hospodářství                                                      5 646,-

           - DKP                                                     4 464,-

           - materiál                                                    180,-

           - platby daní a poplatků                           1 002,-

 

Svoz nebezpečného odpadu                                        7 397,-

           - odvozy - služby                                     7 397,-

 

Svoz komunálního odpadu                                         74 169,-

           - odvozy - služby                                   74 169,-

 

Velkoobjemový odpad                                                  5 547,-

           - odvozy - služby                                     5 547,-

 

Veřejná zeleň                                                                73 583,-

           - odměna - brigádníci                              14 350,-

           - DKP                                                       1 799,-

           - materiál                                                      413,-

           - pohonné hmoty                                       2 174,-

           - opravy a udržování- prořez                    54 847,-

 

 

Hasiči                                                                             20 243,50

           - DKP                                                     16 810,-

           - el. energie                                                  908,50

           - pohonné hmoty                                          520,-

           - věcné dary                                                 120,-

           - pohoštění                                                1 735,-

           - startovné na soutěž                                     150,-

 

Obecní zastupitelstvo                                                111 226,88

          - odměny zastupitelům                               81 149,-

          - zdravotní pojištění                                   10 417,-

          - tel.poplatky                                             11 295,38

          - školení                                                        500,-

          - cestovné                                                   7 865,50

 

Volby do zastupit. PK                                                 12 435,-

          - odměny                                                    6 422,-

          - zdravotní pojištění                                       771,-

          - materiál                                                     4 222,-

          - cestovné                                                      556,-

          - pohoštění                                                    464,-

 

Místní správa                                                              182 207,27

             - odměna účetní + ukízečky                    45 026,-             

             - knihy, tiskoviny                                      2 265,-

             - DKP                                                      5 360,-

             - materiál                                                  5 877,-

             - el. energie                                               9 317,-

             - poštovné                                                2 573,50

             - telefonní poplatky                                  13 441,67

             - poplatky banka                                        4 883,-

             - právnické služby                                      5 400,-

             - ost.služby                                                   945,-

             - opravy a udržování, úpravy programů     10 337,10

             - cestovné                                                   1 025,-

             - pohoštění                                                 1 044,-

             - příspěvek do Sdružení Běleč                        254,-

             - platby daní za obec                                 74 459,-

 

Pojištění majetku                                                         17 150,-

             - pojištění                                                  17 150,-

----------------------------------------------------------------------------------------

                 celkem                                                 1 091 374,85

                                                                           ==========

 

 

 

celkem příjmy                                            1 496 399,79

celkem výdaje                                            1 091 374,85

------------------------------------------------------------------------

rozdíl příjmů a výdajů                                   405 024,94

                                                                ==========

 

 

 

Další finanční operace :

                 - změna stavu na bank.účtech                       -243 713,54

    - výdaje - splátka úvěru na spol.místnost                    -161 311,40

                                 -----------------------------------------------------------

      rozdíl mezi příjmy a výdaji z finančních operací      -405 024,94