ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE BIŘKOV ZA ROK 2001

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE BIŘKOV ZA ROK 2001

 

 

Příjmy

 

daň z př. f.os.záv. čin                                                          115,18,-

daň samost. výd. čin.                                                          67,41 ,-

daň právnick. osob                                                             122,17,-

daň př.f.os. z kap. výnosů                                                   9,98,-

daň z přid. hodnoty                                                            212,30,-

daň z nemovitosti                                                                90,42,-

daně celkem                                                                       614,46,-

poplatky ze psů                                                                  2,28,- 

správní poplatky                                                                 6,33,-

příjmy z prodeje akcií ČS                                                   26,-

neinv. přijaté dotace ( sčít. lidu, běž výd. )                           2,28,-

dotace + půjčka ze SFŽP                                                   1 133,50,-

dotace na obnovu les. porostu                                            33,35,-

tržby za prodané dříví                                                         21,35,-

tržby z pronájmu prodejny                                                  11,60,-

tržby za prodej železa a třídění odpadů                               3,70,-

dotace na rekonstrukci kapličky                                         120,-

příjem za plynovou přípojku od občanů                              132,-

příjem za prodej foto. snímků obce                                     7,38,-

příjmy z úroků                                                                    61,70,-

prodej pozemků ASAVETU                                              17,24,- 

dividendy + ost. příjmy                                                       1,02,-

půjčka od ČMSS                                                               485,44,-

PŘÍJMY CELKEM                                                           2 680,15,-

 

 

 

Výdaje

 

výdaje na les59,07,-

oprava silnic                                                                                                                     533,94,-

výdaje kanalizace                                                                                                              113,63,-

nákup ryb                                                                                                                         4,20,-

spotřeba elektrické energ.+ oprava ( veř. osv. , OÚ )                                                        35,06,-

rekonstrukce kapličky                                                                                                       262,67,-

náklady na plyn                                                                                                                 2 861,57,-

splátka úroků z úvěru plyn                                                                                                 7,89,-

náklady na odvoz komunál. odpadu                                                                                  24,20,-

příspěvek na knihovnu                                                                                                      3,40,-

příspěvek na školu                                                                                                            57,97,-

požární  ochrana - náklady                                                                                                1,54,-

obecní zastupitelstvo - odměny + cestovné                                                                        70,02,-

výdaje na péči o vzhled obce                                                                                            129,08,-

místní správa - mzdy                                                                                                         26,56,-

sociální pojištění + zdravotní pojištění                                                                                11,97,-

předplatné Sb. Zákonů + knihy + pomůcky                                                                       7,51,-

nákup foto snímků obce                                                                                                    11,99,-

nákup drobného majetku ( filtr k počítači, letecký snímek, postřikovač )                             14,07,-

nákup kancelářských potřeb                                                                                              8,18,-

školení, popl. ČS, znalecký posud., poštovné, telefon, internet                                           16,86,-

rozbor vody, osazení dopravních značek                                                                            37,50,-

náklady na počítač                                                                                                            16,77,-

nákup kolků, pozemku, obč. na ryb. záv., půjč. stanu, cestovné                                         6,27,-

náklady spojené sčítáním lidu                                                                                             1,40,-

příspěvky na Sdružení obcí                                                                                                1,72,-

splátka úvěru ČMSS                                                                                                         56,-

 

VÝDAJE CELKEM                                                                                             4 381,04,-