ZÁPIS ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 18.12.20

ZÁPIS
ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  18.12.2009  od   18,30  hod.
ve společenské místnosti OÚ Biřkov

 

 

Přítomni  :      Petra Zechová, Radek Kramer, Václava Tyrpeklová, Radek Císař,

                       Jiří Ježek

Zapisovatel :  Jana Vlčková

Ověřovatelé : Jiří Ježek, Radek Císař

 

Program       :    1.  Zahájení

2.       Kontrola usnesení z minulého zasedání

3.       Úprava rozpočtu obce Biřkov k  31.12.2009

4.       Rozpočet obce Biřkov  na rok 2010

5.       Směrnice pro provedení inventarizace

6.       Zpráva o stavbě poldrů

7.       Změna místní vyhlášky o odpadech

8.       Zprávy předsedů komisí

9.       Diskuze

10.    Usnesení, závěr

 

 1. Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájila starostka obce p. Zechová  v  18,45  hod.,

přivítala všechny přítomné a přečetla program zasedání, který byl jednomyslně

schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Zapisovatelkou byla určena p. Vlčková.

Ověřovateli zápisu byli určeni p. Ježek a p. Císař.

 

 1. Kontrola usnesení ze minulého zasedání

Usnesení ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  30.9.2009 přečetla účetní obce

p. Vlčková.

 

 1. Úprava rozpočtu obce Biřkov k  31.12.2009

Úpravu rozpočtu obce Biřkov k  31.12.2009 přečetla účetní obce p. Vlčková.

Hlasování  :   5   pro

Po projednání bodu 3 programu se dostavil zastupitel p. Frous Václav.

 

 1. Rozpočet obce Biřkov na rok 2010

Rozpočet obce Biřkov na rok 2010 přečetla účetní obce p. Vlčková.

Hlasování  :   6  pro

 

 1. Směrnice pro provedení inventarizace

Směrnice pro provedení inventarizace obce Biřkov k  31.12.2009 přečetla

účetní obce p. Vlčková.

Hlasování  :    6   pro

 1. Zpráva o stavbě poldrů

p. Zechová -  poldr „ Zahrádka „ -  je připraven ke kolaudaci, která by měla být

                                                        v lednu, po kolaudaci by měl začít probíhat 

                                                        výkup pozemků pod poldrem

                   - poldr „ Karlovky „  -  zatím jsou zastaveny veškeré dotace

                                                         na výstavbu poldrů, obec by byla pro návrh

                                                         výstavby poldru „Karlovky „, který je dále

                                                         od obce ( směr na Ježovy )

 

 1. Změna místní vyhlášky o odpadech

Změna obecně závazné vyhlášky obce Biřkov č.5/2001 o systému shromažďo-

vání, sběru, přepravy, třídění, využívání odstraňování komunálního odpadu.

Změna výše poplatku za komunální odpad č.8a :

a) trvale bydlící vlastníci nemovitostí nebo nájemníci v počtu dvou a více osob

    uhradí poplatek ve výši 1 000,-Kč za rok

b) trvale bydlící vlastníci nemovitostí nebo nájemníci – osaměle žijící – poža-

    dující pravidelný odvoz 1x za 14 dní, uhradí poplatek ve výši  550,-Kč

c) osaměle žijící vlastníci nemovitostí – jednorázové známky – uhradí poplatek

    ve výši  360,-Kč na rok

d) vlastníci nemovitostí, které užívají k rekreaci, uhradí poplatek ve výši

     360,-Kč na rok, popřípadě sezónní známku ve výši 550,-Kč

e) obyvatelé požadující vývoz  1x týdně zaplatí známku ve výši 1 500,-Kč

    za rok

f) obyvatelé požadující vývoz  1x měsíčně zaplatí známku ve výši  550,-Kč

    za rok

 

           Hlasování  :   6   pro

 

 1. Zprávy předsedů výborů

předseda finančního výboru p. Frous Václav -  kontrola pokladní knihy – bez

                                                                           závad

předsedkyně kontrolního výboru p. Tyrpeklová Václava – bez závad

 

 1. Diskuze

a) p. Zechová – p.Baxa ze Zderazu prodal pozemky na výstavbu fotovoltaické

                          elektrárny ve Zderazu firmě IP Trees s.r.o., Plzeň, která navr-

                          huje možnosti součinnosti :

                          - písemný závazek o profitu obce částkou 100 000,-Kč ročně

                            formou věcného břemene

                          - pořízení a následného vedení generelu zeleně s 20% slevou

                            společností Igor Písař – návrhy a realizace zahrad

                          - každoroční sponzorské dary pro obec formou tvorby zeleně

                          - případné dodávky zahradnického materiálu v rámci velkoob-

                            chodní dodavatelské skupiny A2 ( rostliny o 15% levněji )

                          - partnerské ceny A2 při realizaci zeleně

                           - propagace místních návštěvních lokalit

                           - spolupráce při pořádání společenských akcí atd.

 

         b) p. Baloun M. -    proč nefungují stránky obce

-                                                                                                        na Územním plánu obce na pozemku, který se směňoval je

zakreslen nějaký zdroj vody

                   p. Zechová  -    na stránkách obce jsem delší dobu nic nedoplňovala

-                                                                                                               v Územním plánu není na směněném pozemku zakreslen

žádný zdroj vody

 

c)       p. Schejbal     -  obec má dvě točny autobusu, na jedné straně se vytírá a na

                          druhé straně je nepořádek, řidič autobusu chodí vykonávat

                          potřebu za mojí stodolu – kdo odstraní odpadky a kdo

                          odpovídá za pořádek, zda-li obec nebo silnice

 

 1. Usnesení, závěr

Usnesení ze zasedání zastupitelstva přečetla p. Vlčková, bylo jednomyslně

schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Zasedání ukončila starostka obce v  19,30  hod.

 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 18.12.2009  od   18,30  hod.
ve společenské místnosti OÚ Biřkov

 Obecní zastupitelstvo schvaluje :

 

 1. Úpravu rozpočtu obce Biřkov  k  31.12.2009
 2. Rozpočet obce Biřkov na rok  2010 jako přebytkový
 3. Směrnice pro provedení inventarizace obce Biřkov k  31.12.2009
 4. Změnu obecně závazné vyhlášky č.5/2001 o systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání odstraňování komunálního odpadu

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

 

 1. Zprávu starostky o výstavbě poldrů
 2. Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru
 3. Připomínky, návrhy, oznámení občanů v diskuzi