ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ  ÚČET  ZA  ROK 2007

                     OBEC    BIŘKOV

Obec Biřkov, Biřkov 7, 33401  Přeštice

Právní  norma :                                           územně samosprávný celek

Předmět činnosti .                                       stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb.

IČO  :                                                        43313868

Rozvahový den :                                         31.12.2007

Starosta :                                                    Petra Zechová

Místostarosta :                                            Radek Kramer

Kontrolní výbor :                                         počet členů   3

                            předseda :                       Václava Tyrpeklová

Finanční výbor :                                           počet členů  3

                            předseda :                       Václav Frous

Počet členů zastupitelstva :                           6

Odpisový plán :                                            účetní jednotka neprovádí účetní ani

                                                                   daňové odpisy

Vedení účetnictví obce jako ÚSC se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a k němu vydanými prováděcími předpisy. Pro obec je to především vyhláška MF ČR č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláška

MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní postupy jsou kromě prováděcí vyhlášky č. 505/2002 Sb. upraveny Českými účetními standardy.

PŘÍJMY celkem

                                                       rozpočet                 skutečnost

                                                     po změnách

 

-  daň z příjmu f.o. ze záv.čin.          235 000,-                   225 669,69

-  daň z příj. f.o. ze sam.čin.              50 000,-                     36 835,83

-  daň z příj. f.o. z kapit. výn.             12 000,-                    11 851,24

-  daň z příj.právnických os.             215 300,-                  215 302,45

-  DPH                                            310 000,-                   280 090,94

-  daň z nemovitosti                          160 000,-                  131 410,18

-  odvod za odnětí půdy z p.f.            25 000,-                    24 813,-

-  popl. za komunál. odpad                 35 000,-                    34 200,-

-  popl. ze psů                                      2 000,-                      1 950,-

-  správní poplatky                               1 000,-                         -70,-   

-  neinv. dotace od PK -na st.spr.          6 960,-                      6 958,-

-  neinv.dotace ze SR- PK                   29 800,-                    29 800,-

-  inv.dotace od PK                           250 000,-                  250 000,-

-  lesnictví                                           53 000,-                   52 909,-

-  za pronájem honiteb                              180,-                        177,-

-  víceúčel.hřiště-vstupné                       4 000,-                     3 150,-

-  dětské hřiště-pronájem                      11 000,-                     1 600,-

-  dětské hřiště-neinv.dar od ČEZ         50 000,-                   50 000,-

           -neinv.dar od ASAVET             90 000,-                    90 000,-

-  nebytové prostory-pronájem               1 000,-                      1 000,-

-  plynofikace - pronájem                       7 200,-                      7 198,-

-  MH - pronájem                                       -                                 1,-

-  za tříděný odpad                               10 000,-                     7 149,-

-  MS - za pronájem pozemků               14 330,-                    14 334,-

-  MS - za prodej PC                              1 000,-                      1 000,-

-  MS - neinv.dar od ČEZ                     50 000,-                    50 000,-

-  MS - ost. příjmy                                 5 000,-                      5 000,-

-  MS - prodej pozemku                        34 000,-                    33 320,-

-  příjmy z úroků                                   23 000,-                    20 875,55

----------------------------------------------------------------------------------------

           celkem příjmy                         1 685 770,-             1 586 524,88

                                                       ==========        ==========

 

VÝDAJE celkem

                                                               rozpočet           skutečnost

                                                            po změnách

 

- lesní hospodářství                                  25 970,-,-             22 269,50,-

- silnice                                                     10 000,-                6 310,-

- výdaje na územní dopravní obslužnost       5 280,-               5 280,-

- vodní díla - poldr                                   230 000,-             80 372,60

- MŠ  - dotace na žáky                                 4 410,-               4 411,-

- ZŠ - dotace na žáky                                  54 110,-             54 110,-

- knihovna                                                    4 930,-               4 504,35

- ostatní kultura                                            2 000,-               1 700,-

- víceúčelové hřiště                                2 631 210,-         2 610 893,69

- dětské hřiště                                             45 700,-             38 674,80

- veřejné osvětlení                                       40 420,-             32 500,-

- svoz nebezpečných odpadů                        3 870,-               3 869,50

- komunální odpad-odvozy                          65 000,-            61 804,50

- veřejná zeleň                                              44 500,-            41 057,50

- hasiči                                                        23 240,-             19 398,50

- obecní zastupitelstvo                               105 000,-           100 195,50

- místní správa                                          199 110,-           167 124,13

- vratka dotace na volby                              22 000,-             22 004,-

- příspěvky - do Sdružení Běleč                    1 000,-                 250,-

                  - neinv.dotace obcím                  1 000,-                   -

----------------------------------------------------------------------------------------

          celkem  výdaje                               3 518 750,-        3 276 729,57

                                                             =========       =========

 

Rozbor  výdajů

 

Lesní hospodářství                                                      22 269,50

       - odměny                                                  3 672,-

       - služby(těžba,vyžinování,úklid...)            18 597,50

 

Silnice                                                                             6 310,-

       - opravy a udržování                                  6 310,-

 

Územní dopravní obslužnost                                       5 280,-

       - příspěvek Plzeňskému kraji                       5 280,-

 

Vodní díla - poldr                                                         80 372,60

       - výstavba                                                 80 372,60

 

Mateřská škola                                                              4 411,-

      - příspěvek do jiných obcí                            4 411,-

 

Základní škola                                                             54 110,-

      - příspěvek do jiných obcí                          54 110,-

 

Knihovna                                                                       4 504,35

      - odměna knihovnici                                         350,-

      - knihy, tisk                                                   1 231,-

      - ostatní nákupy                                            2 923,35

 

Ostaní kultura                                                               1 700,-

      - odměna za vedení obecní kroniky                1 700,-

 

Víceúčelové hřiště                                                 2 610 893,69

      - odměna za správu                                        8 825,-

      - DKP                                                               992,-

      - materiál                                                      48 699,19

      - ost.úroky                                                     2 108,-

      - pohoštění                                                       434,-

      - věcné dary při fotbal.utkáních                          600,-

      - stavba společ. místnosti                          2 549 235,50

 

Dětské hřiště                                                                 38 674,80

      - odměna za správu                                          9 775,-

           - materiál                                               2 203,50

           - pojištění                                              1 002,-

           - ost. služby                                           2 225,30

           - stavby- houpačka                               23 469,-

 

Veřejné osvětlení                                                       32 500,-

           - el. energie                                           30 419,-

           - opravy a udržování                               2 081,-

 

Svoz nebezpečného odpadu                                        3 869,50

           - odvozy - služby                                    3 869,50

 

Svoz komunálního odpadu                                         61 804,50

           - odvozy - služby                                   61 804,50

 

Veřejná zeleň                                                                41 057,50

           - odměna - brigádníci                               7 850,-

           - materiál                                                    518,-

           - pohonné hmoty                                      2 089,50

           - opravy a udržování                               30 600,-

 

Hasiči                                                                             19 398,50

           - odměny                                                     600,-

           - DKP                                                     10 208,-

           - materiál                                                   2 116,-

           - el. energie                                                   965,50

           - pohonné hmoty                                          500,50

           - pojištění                                                  2 495,-

           - nájemné                                                        95,-

           - pohoštění                                                2 268,50

           - startovné na soutěž                                     150,-

 

Obecní zastupitelstvo                                                100 195,50

          - odměny zastupitelům                               93 900,-

          - cestovné                                                   6 295,50

 

Místní správa                                                              167 124,13

          - plat účetní(pí.Duchková)                        29 370,-

          - refundace mzdy(pí.Duchková)                  3 760,-

          - odměna účetní(pí.Vlčková)                      6 374,-

          - sociální pojištění(pí.Duchková)                9 860,-

             - zdravotní pojištění(pí.Duchková)            3 920,-

             - DKP                                                     16 733,-

             - materiál                                                   9 875,-

             - el. energie                                              12 763,-

             - poštovné                                                 1 353,-

             - telefonní poplatky                                  23 442,93

             - poplatky banka                                       13 535,-

             - právnické služby                                       6 100,-

             - ost.služby                                               18 466,20

             - opravy a udržování, úpravy programů        9 572,50

             - cestovné                                                   1 750,-

             - pohoštění                                                    159,50

             - platby daní a poplatků                                    90,-

 

Vratka dotace na volby                                              22 004,-

             - vrácená dotace za volby r. 2006                22 004,-

 

Příspěvek do Sdružení Běleč                                           250,-

             - příspěvek na členství                                     250,-

 

----------------------------------------------------------------------------------------

                 celkem                                                  3 276 729,57

                                                                           ==========

 

 

 

celkem příjmy                                            1 586 524,88

celkem výdaje                                            3 276 729,57

------------------------------------------------------------------------

rozdíl příjmů a výdajů                              - 1 690 204,69

                                                                ==========

 

 

 

Další finanční operace :

    - příjmy - víceúč.hřiště(spol.místnost)-úvěr                  600 000,-

                 - změna stavu na bank.účtech                       1 174 204,69

    - výdaje - splátka úvěru na spol.místnost                       -84 000,-

                                 -----------------------------------------------------------

      rozdíl mezi příjmy a výdaji z finančních operací      1 690 204,69

                                                                                  ==========

 

Stav běžného účtu k 31.12.2007                                    936 440,55  

                                                                                 =============

 

Stav cenin k 31.12.2007                                                        0         

                                                                                  ============

 

Pokladní hotovost k 31.12.2007                                            0         

                                                                                  ============

 

Zůstatek nesplaceného úvěru na spol.míst.                     636 446,60  

                   k 31.12.2007                                             ============

 

Pohledávky k 31.12.2007 - zálohy na el. energii                 33 960,-    

                                                                                    ============

 

Závazky k 31.12.2007 - dodavatel-nezaplacené fa            228 871,79  

                                  - daň z odměn                                 4 849,-     

                                    -------------------------------------------------------------

                                     celkem závazky                          233 720,79 

                                                                                    ============