PODMÍNKY POPTÁVKY „Pronájem pozemků obce Biřkov“

PODMÍNKY POPTÁVKY

 

„Pronájem pozemků obce Biřkov“

 

1.     Informace o poptávajícím

 

1.1     Základní údaje

                        Obec Biřkov

                                  

sídlo:                           Biřkov 7, 334 01 Přeštice                             

jednající:                     Petra Zechová, starostka obce

IČ:                               43313868

bankovní spojení:       ČS Spořitelna, Klatovy

číslo účtu:                   822 868 319/0800

 

osoby zmocněné k jednání:

                                   Petra Zechová, starostka obce                                                

 

1.2     Kontaktní osoba

Kontaktní osobou ve věcech této zakázky je

Petra Zechová, tel.: 724 148 125, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

2.     Předmět plnění

2.1     Popis předmětu plnění

Předmětem plnění zakázky je pronájem pozemků obce Biřkov (seznam viz příloha).

 

3.     Doba a místo plnění

3.1     Doba plnění  

Obecní pozemky budou pronajaty od 1. 10. 2010. do 30. 9. 2022.

 

3.2     Místo plnění  

Místem plnění je pronájem pozemků obce Biřkov (seznam viz příloha).

 

4.     Kvalifikační předpoklady

4.1     Základní kvalifikační předpoklady

(1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje nájemce,

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem nájemce či členem statutárního orgánu nájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud nájemce vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost nájemce, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

(2) Nájemce prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 1 předložením

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)],

b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1 písm. f)],

c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)],

d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g) a i)].

 

4.2     Oprávnění k podnikání 

Nabízející prokáže oprávnění k podnikání (živnostenský list), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být nabízející zapsán podle zvláštních právních předpisů; oprávnění k podnikání předloží nabízející v úředně ověřené kopii.

 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu musí být zadavatelem vyloučen z účasti v poptávkovém řízení.

 

5.     Způsob zpracování nabídkové ceny

5.1     Základní cenová ujednání

Nabídková cena bude zpracována jako cena v korunách českých (Kč) bez DPH za 1 hektar a 1 kalendářní rok,  podle podmínek vymezených v popisu předmětu plnění zakázky. V ceně nájemného není zahrnuta daň z pozemků, kterou je povinen platit nájemce. Nabídková celková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.  

 

6.     Platební podmínky

Nájemné za rok 2010 je stanoveno poměrnou částí ceny za jeden kalendářní rok. Počínaje rokem 2011 je nájemné splatné vždy k 31. 1. následujícího kalendářného roku. Nájemné platí nájemce pronajímateli bankovním převodem. 

 

7.     Požadavky na zpracování nabídky

7.1     Způsob zpracování nabídky

Nabídku předloží nabízející v samostatné uzavřené obálce označené názvem poptávky

tj. " Pronájem pozemků obce Biřkov" a heslem „Nabídka - Neotvírat“.

Nabídku podá nabízející písemně v 1 originále.

 

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by poptávajícího mohly uvést v omyl.

 

8.     Lhůta pro podávání nabídek

8.1     Lhůta pro podávání nabídek

Nabídka musí být doručena na adresu Obecní úřad Biřkov, Biřkov 7, 334 01 Přeštice, nejpozději do 19:00, dne 25. 8. 2010.

9.     Další podmínky poptávky

 

a)       Poptávající si vyhrazuje právo změnit podmínky poptávky, dále poptávku zrušit,  

                                           případně veškeré přijaté nabídky odmítnout.

b)       Poptávající si vyhrazuje právo ověřit informace deklarované v nabídkách.

c)       Poptávající nehradí náklady spojené se zpracováním nabídky.

f)     Nabídky ani jejich jednotlivé součásti nebudou nabízejícím vráceny.

 

10.     Součásti poptávky

Poptávka je tvořena souborem níže uvedených dokumentů:

 

1)      podmínky poptávky

2)      příloha č. 1            seznam pozemků

 

 Seznam pozemků:

 

Parcela

BPEJ

Výměra[m2]

 

 

 KN 46/5

56401 

6238

 

 

 

 

 

  KN 46/16

54700 

4

 

 

55800

3

 

 

56401

3757

 

 KN 46/24

56401 

1600

 

 KN 470/3

51510 

160

 

  KN 1714

53815 

3394

 

 

52814

2258

 

 

52811

257

 

 

56401

125

 

  KN 1715

52814 

2250

 

 

56401

63

 

 

53815

33

 

  KN 1719

56401 

124

 

 

52814

80

 

  KN 1725

55800 

179

 

 

56401

403

 

 KN 1728

56401 

748

 

 

55800

313

 

  KN 1729

56401 

881

 

 KN 1737

55800 

269

 

 

56401

107

 

  KN 1750/1

51200 

2696

 

 

51210

1534

 

 

54600

3296

 

 

55800

9397

 

  KN 1754/1

51200 

2728

 

 

55800

11357

 

 

56401

4930

 

 

56701

7794

 

 

56811

1

 

  KN 1758

54700 

53

 

 

56401

2986

 

 KN 1763

54501 

166

 

 

51510

739

 

 

54511

628

 

 

51210

362

 

 KN 1768

54501 

547

 

 

56401

1655

 

 KN 1777

56701 

6578

 

 

56511

3950

 

 

52644

10790

 

 KN 1783

56501  

2728

 

 KN 1784

56501 

1850

 

  KN 1802

52614 

3985

 

 

52644

1180

 

 

52744

1084

 

 

52754

742

 

  KN 1809

52744 

7635

 

 

54068

102

 

  KN 1813

52744 

22

 

 

54068

1358

 

  KN 1828

51500 

416

 

  KN 1844

52704 

1159

 

  KN 1847

52704 

79

 

 

53816

14232

 

 

54814

4633

 

  KN 1870

54712 

3364

 

 KN 1871

54712 

546

 

 

56501

9776

 

  KN 1897

54811 

10161

 

 

54814

471

 

 

53815

88

 

  KN 1918

54700 

1722

 

 

54712

50

 

 KN 1973

56501 

1616

 

  KN 1975

56501 

1324

 

  KN 1990

56701 

535

 

 KN 1997

56501 

519

 

 

54600

111

 

 

56701

376

 

  KN 1998

56701 

4001

 

 

54702

2705

 

 KN 2003

54511 

373

 

 

56401

516

 

  KN 2016

56401 

525

 

 

56811

2507

 

  KN 2019

56401 

892

 

  KN 2021

54511 

74

 

 

56401

3956

 

 

56811

517

 

 KN 2041/1

52604 

5684

 

 

52614

5

 

 

54811

894

 

 

54814

2975

 

  KN 2041/2

54811 

2672

 

 KN 1826/1

 

54811 

2672

 

 

Celkem  

195 593  (m2)