ZÁPIS ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 15.6.2010 od 19,00 hod. ve společenské místnosti OÚ Biř

ZÁPIS

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  15.6.2010  od  19,00  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov

 

Přítomni :     Petra Zechová, Václav Frous, Radek Císař, Radek Kramer, Jiří Ježek

Omluveni :   Václava Tyrpeklová

Zapisovatel : Jana Vlčková

Ověřovatelé: Jiří Ježek, Radek Císař

 

Program :     1.  Zahájení

2.      Usnesení z minulého zasedání

3.      Věřejnoprávní smlouva s městysem Chudenice

4.      Rozhlas

5.      Souhlas s veřejnoprávní smlouvou mezi fi.IP Trees s.r.o. a Městským

úřadem v Klatovech, odbor stavebního úřadu

6.      Smlouva o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

7.      Prodej studny na pozemku p.č. 5/1 v k.ú. Biřkov

8.      Prodej pozemku p.č. 48/4 v k.ú. Biřkov

9.      Odkup pozemků p.č. 1875/2 a p.č. 1858 v k.ú. Biřkov

10.  Vyhlášení výběrového řízení na pronájem obecních pozemků

11.  Záměr prodeje pozemku p.č. 55

12.  Dětské hřiště – doplnění prvků

13.  Úprava rozpočtu k 31.5.2010

14.  Určení počtu zastupitelů v dalším volebním období

15.  Diskuse

16.  Usnesení, závěr

1.      Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájila starostka obce p. Zechová v  19,10  hod., přivítala

všechny přítomné a přečetla program zasedání, který byl jednomyslně schválen

všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Zapisovatelkou byla určena p. Vlčková.

Ověřovateli zápisu byli určeni p. Ježek a p. Císař.

 

2.      Usnesení z minulého zasedání

Usnesení ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 26.3.2010 přečetla p. Vlčková.

 

3.      Veřejnoprávní smlouva s městysem Chudenice

Veřejnoprávní smlouvu s městysem Chudenice o zajištění zápisu do infor-      

mačního systému o evidenci obyvatel ( Czech Point ) do 31.12.2010.

Hlasování :   5   pro

 

4.      Rozhlas

Vybudování bezdrátového rozhlasu pro obce Biřkov a Zderaz. Nabídka na

realizaci od fi. SOVT-Radio s.r.o.,pracoviště Plzeň – cena  140 700,- Kč.

Hlasování  :    5   pro

5.      Souhlas s veřejnoprávní smlouvou mezi fi. IP Trees s.r.o. a MěÚ Klatovy,

odbor stavebního úřadu

Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby mezi MěÚ Klatovy a fi. IP Trees s.r.o

Plzeň – fotovoltaická elektrárna na pozemcích p.č. 1923, p.č.1924 a p.č.1061/4

v  obci Zderaz ( k.ú.Biřkov ).

Občané obce Zderaz :

p. Manzov – občané nesouhlasí s výstavbou FVE, bývalý majitel pozemků

                     p. Baxa měl sice povolení, ale řekl, že se nic stavět nebude, proto

                     se občané dále o to nezajímali. Na úřední desku ve Zderazu nikdo

                     ze zastupitelstva nic nevyvjášel, proto se občané o dalších tran-

                     sakcích p. Baxy nic nedozvěděli.

Hlasování  o odložení na příští zasedání :    5   pro

 

6.      Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva mezi obcí Biřkov a fi. IP Trees s.r.o. Souvisí s výstavbou FVE v obci

Zderaz.

Hlasování o odložení na příští zasedání :     5   pro

 

7.      Prodej studny na pozemku p.č. 5/1 v k.ú. Biřkov

Studna prodána p. Krausové za cenu  5 130,- Kč + kolek na zápis vkladu práva

vlastnického do katastru nemovitostí.

Hlasování  :     5   pro

 

8.      Prodej pozemku p.č. 48/4 v k.ú. Biřkov

Pozemek prodán p.Ing. Zechovi za cenu 1 980,- Kč + kolek na zápis vkladu

práva vlastnického do katastru nemovitostí.

Hlasování   :     5    pro

 

9.      Odkup pozemků p.č. 1857/2 a p.č. 1858 v k.ú Biřkov

Pozemky pod poldrem odkoupeny od p.Baumrukové Aleny za cenu 46 817,-Kč

s podmínkou, že pozemky nebudou spásány hospodářskými zvířaty.

Hlasování   :     5    pro

 

10.  Vyhlášení výběrového řízení na pronájem obecních pozemků

Jedná se o pozemky, které má nyní v pronájmu Žďár Chudenice.

p. Baumruková – zda-li si má podat žádost i ten,kdo tyto pozemky teď seče,

                             a jak to bude nadále, slyšela, že od října pozemek, který teď

                             sečou, bude někdo chtít

p. Beštová -          pozemky, které sečou, JZD nikdy neobhospodařovalo, vždy

                             to sekali občané

p. Zechová  -        na úřední i elektronické desce bude vyvěšena mapka a čísla

                             pozemků – termín podání žádostí do  31.8.2010

Hlasování  :    4     pro ( Zechová, Kramer, Císař, Ježek )

                        1    se zdržel  ( Frous )

 

11.  Záměr prodeje pozemku p.č. 55

Jedná se o pozemek pod trafostanicí v obci Biřkov, ČEZ pouze odkupuje.

Bude vyhlášen záměr prodeje.

Hlasování  :     5   pro

 

12.  Dětské hřiště – doplnění prvků

Jedná se úpravu lanovky,opravu pískoviště, zastřešení laviček, nový malý

kolotoč – nabídková cena cca  120 000,- Kč.

Hlasování  :    5   pro

 

13.  Úprava rozpočtu k 31.5.2010

Rozpočtové opatření č. 2 – úpravu rozpočtu k 31.5.2010 přečetla účetní obce

p. Vlčková.

Hlasování  :      5    pro

 

14.  Určení počtu zastupitelů v dalším volebním období

Návrh na určení počtu zastupitelů ve volebním období 2010 – 2014   :

6  zastupitelů

Hlasování  :      5    pro

 

15.  Diskuse

a) p. Císař -     zprovoznit vývěsní skříňku v obci Zderaz

             p. Kramer   -   vezme si na starosti

 

           b) p. Manzov – v obci Zderaz je jeden kanál ve špatném stavu

                       p. Kramer  -     zajde se podívat

 

           c) p. Hájek -   je rybník v Biřkově v pronájmu? Jestli si zastupitelé všimli,

                                  že minimálně měsíc tam plave alespoň 15 uhynulých ryb

  p. Š. Hofmannová – leklé ryby se loví každý den, zarybňovalo se

                            (  cca 600 ryb ), po zarybňování něco uhyne

 

           d) p. Baloun M. - obec je zadlužená, tak proč se vyhazují peníze za úpravu

                   dětského hřiště               

                      p.Zechová  -        obec zadlužená není, na účtu má přes 1 000 000,-Kč,

                                                  a má splatit úvěr cca 300 000,-Kč.

 

           e) p. Baloun M. -  poldr vůbec neřeší povodně, kanalizace se nečistí, potok

                                         se nečistí kvůli povodním, na kapli se celé 4 roky nic

                                         neopravovalo, proč se nevyreklamoval flek na hasičárně

                       p. Kramer   -        kanalizace se čistit budou, fasáda na hasičárně byla

                                                   od samého počátku udělána špatně

 

             f) p. Beštová  -    cesty, které vedou směrem na Bolkov jsou samá díra, nedá

                                         se tam projet, zvláště u bývalých kasáren, zeptat se

                                          soukromníka, co vlastní kasárna, zda-li by se na opravě

                                          silnice nepodílel

                          p. Zechová   -    silnice je ve správě Silnic Klatovy a.s., urguje se

                                                    neustále

                          p. Kramer    -    ze Silnicemi se mluvilo, nejprve opraví obecní cesty,

                                                    potom začnou opravovat státní silnice

 

              g) p. Manzov  -   co je třeba udělat pro to, aby přes obec Zderaz nejezdily

                                          plně naložené kamiony

                          p. Zechová   -    není v silách obce tomu zabránit, policie nemůže

                                                    celý den hlídkovat

 

              h) p. Kramer  -    zda-li by se mohlo osadit zrcadlo naproti výjezdu ze dvora

                                          p. Nosky ( nebezpečná zátočina a za ní hned zastávka

                                          autobusu )

                          p. Baloun M. -    už se řešilo, policie nedala souhlas, územní plán

                                                      zastávky řeší, ale nikdo s tím nic nedělá

 

              ch) p. Tichotová – když zaprší, stojí voda na silnici u hradby mé zahrádky

                          p. Zechová    -     zřejmě se propadl plyn

 

               i) p. Baloun M. -  chtěl by vysvětlit přípravu, průběh a závěr dětského dne,

                  zda-li je dětský den jen pro někoho

p. Zechová    -      příprava :  ženy se sešli v neděli a ve čtvrtek

                             ( rozdělila se práce ) před dětským dnem, v pátek

                             se dodělaly dráhy pro soutěže

p. Balounová -     měli se pozvat všechny děti

p. Baumruková R. - nikdo mi neřekl, že bych měla přijít

p. Císař          -      dětský den byl pěkný, účast dětí byla velká

p. Kramer      -      dětský den vyhlásil v sobotu dopoledne

p. Beštová      -      myslím si, že se to mohlo vyhlásit dříve, aby

                              mohli přijít i ostatní děti

p. Baloun M.  -     zakázalo se na dětském dnu občerstvení ? A kde 

                             bylo napsáno, že se tam bude stanovat? Závěr je

                             ten, že určití občané v obci na nic nemají nárok. 

                        -    taktéž májka je už 2 roky v obci zabitá

                        -    jediná složka v obci, která tu něco dělala jsou

                              hasiči

                        -     p. Vlčková píše do zápisů samé bludy, už aby jste

                              byla nazpátek v Křenicích

 p. Vlčková      -    zápis může psát kdokoliv, zapisují se věci ohledně

                              chodu obce a ne osobní pře a výlevy

 

                 j) p. Daniel Strejc, Zderaz č.5 :

1.      Podnět  :   zlegalizovat vývěsní skříňku v obci Zderaz

2.      Obyvatelé Zderazu ( p.Manzov, za čp. 3 a 4, p.Strejc,

 za č.p. 5, p.Šneberger, za č.p. 1, p.Reitspies Zbyněk,

 za č.p. 8, p.Reitspies František, za č.p. 6 ) zde poprvé

 veřejně seznámili členy zastupitelstva, že nesouhlasí

 s výstavbou fotovoltaické elektrárny na soukromých

 pozemcích v k.ú. Zderaz a podali podnět, aby obec, 

 resp.členové zastupitelstva, neuzavřeli veřejnoprávní

 smlouvu s fi. IP Trees s.r.o. a MěÚ Klatovy, odbor

 stavebního úřadu

3.       Žádám o vyhotovení kopie o souhlasu obecního úřadu

 k výstavbě FVE v obci Zderaz

4.       Žádám o vyhotovení kopie nabídky fi. IP Trees s.r.o.,

 služby pro obec

 

16.  Usnesení, závěr

Usnesení ze zasedání zastupitelstva přečetla p. Vlčková, bylo jednomyslně

schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Zasedání ukončila starostka obce v  22,30 hod.

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Vlčková

USNESENÍ

ze zasedání OZ Biřkov konaného  dne  15.6.2010  od  19,00  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

 

1.      Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Biřkov a městysem Chudenice o zajištění zápisu do informačního systému o evidenci obyvatel (CzechPOINT)

do  31.12.2010.

2.      Nabídku na realizaci bezdrátového rozhlasu od fi. SOVT-Radio s.r.o.,pracoviště Plzeň, pro obec Biřkov a Zderaz.

3.      Prodej studny na pozemku p.č. 5/1 v k. ú. Biřkov  p.Krausové za cenu

5 130,-Kč + kolek na zápis vkladu práva vlastnického do katastru nemovitostí.

4.      Prodej pozemku p.č. 48/4  v k.ú. Biřkov p. Ing. Zechovi za cenu  1 980,-Kč

+ kolek na zápis vkladu práva vlastnického do katastru nemovitostí.

5.      Odkup pozemků p.č. 1857/2 a p.č. 1858 v k.ú. Biřkov od p. Baumrukové Aleny

za cenu  46 817,-Kč s podmínkou, že pozemky nebudou spásány hospodář-

skými zvířaty

6.      Vyhlášení výběrového řízení na pronájem obecních pozemků, které má nyní

v pronájmu Žďár Chudenice – termín do 31.8.2010.

7.      Záměr prodeje pozemku p.č. 55.

8.      Opravu dětského hřiště firmou  PALIS Plzeň.

9.      Na příští volební období 2010 – 2014 počet zastupitelů  6.

10.  Rozpočtové opatření č.2 – úprava rozpočtu k  31.5.2010.

 

Obecní zastupitelstvo odkládá na příští zasedání :

 

1.      Veřejnoprávní smlouvu mezi MěÚ Klatovy, odbor stavební a fi. IP Trees s.r.o,

Plzeň.

2.      Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Biřkov

a fi. IP Trees s.r.o., Plzeň na pozemcích p.č. 1916 a p.č. 1937 v k.ú. Biřkov.

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

 

1.      Připomínky, dotazy, návrhy občanů v diskusi.

2.      Podnět, nesouhlas a žádosti občanů Zderazu v diskusi.