ZÁPIS ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 26.3.2010 od 19,00 hod ve společenské místnosti OÚ Bi

ZÁPIS

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  26.3.2010  od  19,00  hod

ve společenské místnosti OÚ Biřkov

 

Přítomni  :  Petra Zechová, Václava Tyrpeklová, Radek Kramer, Václav Frous,

                   Radek Císař, Jiří Ježek

 

Ověřovatelé :  Radek Kramer, Václava Tyrpeklová

Zapisovatel  :  Jana Vlčková

 

Program       :    1.  Zahájení

2.      Usnesení z minulého zasedání

3.      Zpráva starostky

4.      Záměr prodeje studny

5.      Pronájem pozemku p.č. 1842

6.      Úprava rozpočtu k 31.3.2010

7.      Závěrečný účet a přezkoumání hospodaření obce

8.      Povolení rallye

9.      Volby – navýšení odměn

10.  Doplnění ceníku užívání společenského zařízení

11.  Veřejnosprávní smlouva s f. IP TRESS

12.  Diskuse

13.  Usnesení, závěr

 

1.      Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájila starostka obce p. Zechová v  19,07  hod., přivítala

všechny přítomné a přečetla program zasedání. Úpravou programu byl vypuš-

těn bod č. 11. Změna programu byla jednomyslně odhlasována všemi přítom-

nými členy zastupitelstva.

Zapisovatelkou byla určena p. Vlčková.

Ověřovateli zápisu byli určeni p. Kramer a p. Tyrpeklová.

 

2.      Usnesení z minulého zasedání

Usnesení ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  18.12.2009  přečetl místo-

starosta p. Kramer.

 

3.      Zpráva starostky

a) Poděkování ASAVETU Biřkov za sponzorský dar a za vstřícné jednání.

b) Poldr „ Zahrádka „ je zkolaudovaný, nyní čekáme jen na uvolnění zbývající

    části dotace od SFŽP.

c) Na vyčištění potoka od p. Svobodové až k p. Berkovi je povolení.

d) Volby – žádost občanům – rozmyslet si kandidátky do komunálních voleb

     a navrhnout členy do volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny,

     které se budou konat ve dnech  28.  a  29. 5.2010.

 

4.      Záměr prodeje studny

p. Tyrpeklová požádala o odprodej obecní studny na pozemku p.č. 5/1.

Bude vyvěšen záměr.

Hlasování  :   6  pro

 

5.      Pronájem pozemku p.č. 1842

Pozemek bude dán do pronájmu p. Hofmannové za cenu 500,- Kč za rok + daň z pozemků.

Hlasování  :   6   pro

 

6.      Úprava rozpočtu k  31.3.2010

Rozpočtová opatření č. 1 obce Biřkov k 31.3.2010 přečetla účetní obce

p. Vlčková.

Hlasování  :    6   pro

 

7.      Závěrečný účet a přezkoumání hospodaření obce

Přezkoumání hospodaření obce proběhlo dne 27.1.2010 auditorkami Krajského

úřadu Plzeňského kraje bez závad.

Závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 přečetla p. Vlčková.

Hlasování  :    6   pro

 

8.      Povolení rallye

Žádost o povolení trasy rallye přes obec Zderaz dne 1.5.2010.

Hlasování  :    5   pro ,    1   proti

 

9.      Volby – navýšení odměn

Starostka obce p. Zechová podala žádost na navýšení odměn o 500,- Kč           na jednotlivého člena volební komise a  500,- Kč na stravné pro volby

do Parlamentu ČR ve dnech 28. a 29.5.2010.

Hlasování  :    6    pro

 

10.  Doplnění ceníku užívání společenského zařízení

Starostka obce p. Zechová podala žádost na doplnění stávajícího ceníku

užívání společenského zařízení OÚ Biřkov na :

20,- Kč za hodinu pro místní občany

200,- Kč za večer pro místní občany

100,- Kč za hodinu pro cizí osoby

Hlasování  :    6    pro

 

12.  Diskuse

a) p. Bešta V. - na silvestra si chtěli zamluvit společenskou místnost, ta ale byla

                         zamluvená, kdo ji měl

           p. Kramer – měl jsem ji zamluvenou. V  16,00  hod. jsem se dozvěděl,

                               že musím do práce, nejsem povinen někomu volat, že

                                úmluva padá.

             p. Bešta V. - měl jsi mě říct nebo zavolat

 

            b) p. Schejbal – pokud se něco projednávalo před časem, chtělo by to obča-

                                      nům znovu oživit, já třeba nevím o co jde v bodu 5- pronájem

                        p. Zechová  -  pronájem cesty za poldrem, co jde přes pastviny

                                               p. Bosáka

 

            c) p. Schejbal -  jak je to s pozemkovou úpravou

                      p. Zechová  -  komplexní pozemková úprava je dokončená, p.Rubášová

                                             hledá dotaci, aby se mohlo provést

 

            d) p. Holberger – bude se čistit potok za Hodanovic ?

  p. Zechová  -  potok je veden jako strouha, takže obec může vyčistit

  p. Holberger – mezi rourami je nános

  p. Kramer  -    čištění je v jednání, udělá se do konce volebního období

                          dle nabídky kalkulace 

             e) p. Balounová – jak je využitá pípa ve společenském zařízení, myslí si že

                                          využitá není

                       p. Kramer -     jelikož  občané ve společenské místnosti chtějí občas

                                               pořádat oslavy a nebylo možno zde podávat točené

                                               pivo, tak proto se koupila

 

              f) p. Baloun  -      nikde není napsáno, jak se využívá víceúčelové a dětské

                                          hřiště,společenská místnost

                        p. Zechová -   mimo jiné je společenská místnost využitá pro masáž

 

              g) p. Holbergerová – poděkování, že může jít do společenské místnosti

                                            na masáž

                        p. Schejbal -    proč,když je to pro místní občany, není masáž zdarma

 

              h) p. Baloun M. -  cesta nad hrází

                        p. Zechová    -   je vedlejší

                                  

              i) p. Baloun M.  -  jak je to s pronájmem obecních pozemků

    p. Zechová    -   Žďár Chudenice má pozemky pronajaté do konce

                              října 2010, na příštím zasedání OZ bude vyhlášen

                              záměr na pronájem těchto pozemků

 

               j) p. Baloun M.   -  zda-li má OZ vypracovaný nějaký plán na akce, které by

                                              se měli provádět v roce 2010

                         p. Zechová   -    pokud budou finanční prostředky, bude se dělat

                                                   místní bezdrátový rozhlas – pokrytí po celém Biřkově

                                                   a Zderaz

 

                 k) p. Balounová  -  pouť bude  26.6.2010 ?

                            p. Zechová   - ano, pouť bude v tento termín, bude se konat i zábava

 

13.  Usnesení, závěr

Usnesení ze zasedání zastupitelstva přečetla p. Vlčková, bylo jednomyslně

schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Zasedání ukončila starostka obce v  19,55  hod.

 

USNESENÍ

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  26.3.2010  od  19,00  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

 

1.      Záměr prodeje studny na pozemku p.č. 5/1

2.      Pronájem pozemku p.č. 1842 za cenu 500,-Kč za rok + daň z pozemků

3.      Rozpočtové opatření č.1 k  31.3.2010

4.      Závěrečný účet za rok 2009 se souhlasem s celoročním hospodařením obce

a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

5.      Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst.2 písm.a) zákona

č. 128/2000 Sb.o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření během roku

s limitem na jednotlivou položku do  50 000,- Kč.

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou.

6.      Peněžní příspěvky a věcné dary občanským sdružením dle schváleného

rozpočtu obce na rok 2010.

7.      Trasu rallye přes obec Zderaz dne  1.5.2010.

8.      Doplnění ceníku užívání společenské místnosti OÚ Biřkov.

9.      Navýšení odměny při konání voleb do Parlamentu ČR o 500,- Kč jednotlivému členu volební komise a 500,- Kč na stravné.

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

 

1.      Dotazy, připomínky, návrhy občanů v diskusi.