rozpočet obce Biřkov na rok 2010

ROZPOČET

obce Biřkov na rok 2010Příjmy

obsah položka Kč


-daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 1111 220 000

-daň z příjmu fyz.osob z samostatné výděl.činnosti 1112 20 000

-daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů 1113 11 000

-daň z příjmu právnických osob 1121 225 400

-DPH 1211 290 000

-daň z nemovitostí 1511 150 000

-poplatek – likvidace komunálního odpadu 1337 43 500

- ze psů 1341 2 000

-správní poplatek 1361 500

-neinv.dotace od PK na státní správu 4112 79 800

-lesy – za dřevo 1031 2111 1 000

-nájem z honitby 1032 2139 180

-víceúčelové hřiště – za pronájem 3419 2132 2 000

-za pronájem zemědělských pozemků 3639 2131 14 330

-komunální odpad – za tříděný odpad 3722 2111 10 000

-příjmy z úroků na BÚ 6171 2141 8 000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem 1 077 710

=========

Výdaje

obsah § Kč


-lesy - služby ( oprava oplocenek, vyžinování …) 1031 5 000


-územní dopravní obslužnost 2221 5 520


-Zákl.škola - neinv.příspěvek obcím na žáky 3113 50 000


-Mateř.škola - neinv.příspěvek obcím na žáky 3119 14 000


-knihovna - odměna knihovnici,knihy,časopisy 3314 3 900


-rozhlas - opravy a udržování 3341 3 000

poplatky OSA


-víceúčelové hřiště - odměny,materiál,úroky z úvěru

el.energie,opravy a udržování

věcné dary 3419 102 000


-dětské hřiště - materiál,opravy a udržování 3421 60 000

drobný hmotný majetek


-veřejné osvětlení - el.energie 3631 57 000

opravy a udržování


-nebezpečný odpad - odvozy 3721 6 000


-komunální odpad - odvozy 3722 100 000


-velkoobjem.odpad - odvozy 3723 8 860


-poldr - výkup pozemků 3744 208 000


-veřejná zeleň - odměny,materiál,pohonné hmoty

údržba ( prořezávka,kácení..) 3745 55 000

     

-hasiči - el.energie,příspěvek na provoz

pohonné hmoty 5512 3 500


-Obecní zastupitel. - odměny – zastupitelé,cestovné

ZP za obec z odměn,telef.poplatky 6112 117 400


-Místní správa - odměna účetní + uklízečka,knihy,tisk

materiál,el.energie,poštovné,telefonní

poplatky,poplatky banka,ost.služby

opravy a udržování,pohoštění,software

příspěvek do Sdružení Běleč 6171 146 270


-pojištění majetku 6320 8 120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem 953 570

=========


-splátka dlouhodobého úvěru 8124 -124 140

=======


PŘÍJEM - ROZPOČET - 1 077 710,- KČ

=============
VÝDEJ - ROZPOČET - 953 570,- KČ

- SPLÁTKA DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU - 124 140,- KČ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 1 077 710,- KČ

=============

Limitovaný příslib č. 1
Schváleno OZ dne : 18.12.2009.....................................

Petra Zechová

starostka obce

Vyvěšeno :


Sejmuto :