Závěrečný účet za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ  ÚČET ZA ROK 2009 OBEC BIŘKOV

 

  Biřkov, Biřkov 7, 334 01 Přeštice

Právní norma:                                                           územní samosprávní celek

Předmět činnosti:                                                      stanoveno předpisem č. 128|2000 Sb.

IČO:                                                                           43313868

Rozvahový den:                                                         31.12.2009

Starosta:                                                                    Petra Zechová

Místostarosta:                                                                       Radek  Kramer

Kontrolní výbor:                                                         počet členů 3

                          Předseda:                                         Václava Tyrpeklová

Finanční výbor:                                                          počet členů 3

                        Předseda:                                           Václav Frous

Počet zastupitelstva:                                                 6

Odpisový plán:                                                           účetní jednotka neprovádí účetní ani                             

                                                                                            Daňové odpisy.

Vedení účetnictví obce jako ÚSC se řídí zákonem č. 563\ 1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a k němu vydanými prováděcími předpisy. Pro obec je to především vyhláška MF  ČR č. 505|2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MF ČR č. 323|2002 Sb., o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů. Účetní postupy jsou kromě provádějící vyhlášky č. 505|2002 Sb. upraveny Českými účetními standarty.

 

Příjmy celkem

 

                                                           Rozpočet po změnách            skutečnost

-          Daň z příjmu f.o. ze záv.čin.              245 000,-                    243 685, 94,-

-          Daň z příjmu f.o. ze sam.čin.               15 000,-                    13 746, 31 ,-

-          Daň z příjmu f.o. z kapit. Výn.           20 000,-                     20 136, 19,-

-          Daň z pří. Právnických os.                 250 000,-                    250 115, 37 ,-

-          DPH                                                    525 000,-                    469 535, 75,-

-          Daň z nemovitosti                              150 000,-                   170 628, 76,-

-          Popl. za komunál. Odpad                  43 590,-                     43 590 ,-

-          Popl. ze psů                                           1 920 ,-                      1 920 ,-

-          Správní poplatky                                       120 ,-                        120 ,-

-          Neinv.dotace od PK – na st.spr.            7 400,-                         7 400,-

-          Neinv.dotace ze SR – volby               18 300,-                     18 300,-  

-          Dotace ze SFŽP na poldr                    131 000,-                    131 001,01 ,-

-          Dotace ze SR na poldr – EU               2 227 020 ,-                2 227 017,32 ,-

-          Lesnictví                                                 1 100 ,-                      1 100 ,-

-          Sraz rodáků – propag. Předměty            720            ,-                              720 ,-

-          MH – pronájem pozemků                       28 670,-                      30 305,-

-          Za tříděný odpad                                  10 000 ,-                        8 416 ,-

-          Ochrana živ. Prostř. – služby                   -                                      22 ,-

                                         Sankční poplatky        50 000,-                              50 000,-

-          Příjmy z úroků                                               8000,-                         8000,-

-          Neinvv.darASAVET                             100 000 ,-                   100 000,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem příjmy                                         3 833 020                   3 795 638,93

 

VÝDAJE celkem

                                                     Rozpočet po změnách            skutečnost

-          Prodejna – el.energie                        29 560 ,-                                 29 560 ,-

-          Silnice                                    4 200 ,-                                   4 200,-

-          Výdaje na územní dopravní obslužnost 5 320 ,-                   5 320 ,-

-          Pitná voda                              930 ,-                                      928 ,-

-          Kanalizace                              10 090 ,-                                 10 087,50 ,-

-          MŠ – dotace na žáky              13 490 ,-                                 13 487,50

-          ZŠ – dotace na žáky               49 590 ,-                                 49 585,50 ,-

-          Knihovna                                6 760,-                                    6 637,-

-          Ostatní kultura                       5 510 ,-                                   5 513,-

-          Rozhlas                                   910,-                                       909 ,-

-          Víceúčelové hřiště                 138 770 ,-                               138 572,20 ,-

-          Dětské hřiště                          9 990 ,-                                   9 993,-

-          Věřejné osvětlení                   43 350,-                                  43 268,-

-          Místní hospodářství               15 880 ,-                                 15 879,-

-          Svoz nebezpečných odpadů   4 710,-                                    4 712,-

-          Komunální odpad – odvozy    100 000,-                                100 000 ,-

-          Velkoobjemový odpad           6000 ,-                                          -

-          Poldr „Zahrádka“                   3 351 110 ,-                            3 351 112,40 ,-

-          Veřejná zeleň                         197 830 ,-                               197 836 ,-

-          Odv.sankční platby z r.2006 – ASAVET 125 000,-                 125 000,-

-          Hasiči                                     24 650 ,-                                 24 602 ,-

-          Obecní zastupitelstvo            116 340 ,-                               116 340 ,-

-          Volby do Evrop.parlamentu   18 290 ,-                                 18 300,-

-          Místní samospráva                134 900,-                                130 791,89 ,-

-          Pojištění majetku                   12 620 ,-                                 12 617 ,-

-          Vratka dotace na volby z r. 2008 7 560 ,-                            7 564,-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem výdaje                                              4 433 360 ,-                            4 409 062, 18 ,-

 

Rozbor výdajů

 

Prodejna                                                                                          29 560 ,-

-          El. Energie                                                     29 560 ,-

 

Silnice                                                                                               4 195 ,-

-          Služby                                                            4 195 ,-

Územní dopravní obslužnost                                                                     5 320 ,-¨

-          Příspěvek Plzeňskému kraji                           5 320 ,-

Pitná voda                                                                                       928

-          Rozbor vody                                                   928 ,-

Kanalizace                                                                                        10 087,50 ,-

-          Služby                                                            7 410 ,-

-          Opravy a udržování                                       2 677,50 ,-

Mateřská škola                                                                                13 487,50 ,-

-          Příspěvek do jiných obcí                                13 487,50 ,-

Základní škola                                                                                             49 585,50 ,-

-          Příspěvek do jiných obcí                                49 585,50 ,-

Knihovna                                                                                          6 637 ,-

-          Odměna knihovnici                                       4 250 ,-

-          Knihy, tisk                                                      1 387 ,-

-          Smaltovaný ovál – záloha                             1000 ,-

Ostatní kultura                                                                                5 513 ,-

-          Odměna za vedení obecní kroniky                2000 ,-

-          Materiál                                                        1 504 ,-

-          Pohoštění                                                       2009 ,-

Rozhlas                                                                                             909 ,-

-          Poplatky OSA                                                 909 ,-

Víceúčelové hřiště                                                                           138 572, 20

-          Odměna za správu                                        23 248 ,-

-          Výčepní zařízení                                            28 465 ,-

-          Materiál                                                        7 184 ,-

-          OST. ÚROKY Z ÚVĚRU                                               17 305,20 ,-

-          El. Energie                                                     32 199,-

-          Ost. Služby                                                     29 750 ,-

-          Pohoštění                                                       421,-

Dětské hřiště                                                                                    9993,-

-          Materiál                                                        210,.

-          Ost. Služby                                                     7 283,-

-          Opravy a udržování                                       2 500 ,-

Veřejné osvětlení                                                                            43 268 ,-

-          El. Energie                                                     40 916,-

-          Opravy a udržování                                       2 352 ,-

Místní hospodářství                                                                        15 879,-

-          Služby                                                            14 229 ,-

-          Platby daní a poplatků                                  1 650 ,-

 

Svoz nebezpečného odpadu                                                    4 712,-

-          Odvoz – služby                                               4 712 ,-

Svoz komunálního odpadu                                                      92 320,-

-          Odvoz – služby                                               92 320,-

Poldr „Zahrádka“                                                                                  3 351 112,40

-          Stavby                                                            3 351 112,40

Veřejná zeleň                                                                             197 836

-          Odměna – brigádníci                                    19129 ,-

-          Materiál                                                        1 904 ,-

-          Pohonné hmoty                                             5 100 ,-

-          Ostatní služby                                                68 902

-          Traktůrek  + přívěs                                        102 801

Ochrana životního prostředí                                                                     125 000 ,-

-          Vrácení sankční platby                                 

Z roku 2006 – ASAVET                                   125  000 ,-

Hasiči                                                                                                23 602,-

-          DKP                                                                22 054 ,-

-          El. Energie                                                     948 ,-

-          Pohoštění                                                       450 ,-

-          Startovné na soutěž                                       150,-

Obecní zastupitelstvo                                                                                 111 272,19

-          Odměny zastupitelům                                   80 196,-

-          Zdravotní pojištění                                        11 364 ,-

-          Tiskoviny                                                        3000,-

-          Tel. Poplatky                                                  10 159,19

-          Cestovné                                                        6 553,-

Volby do evrop. Parlamentu                                                                     18 300 ,-

-          Odměny                                                         9 011,-

-          Zdravotní pojištění                                        771,-

-          Materiál                                                        4 713,50 ,-

-          Opravy                                                           2 558,50,-

-          Cestovné                                                        782 ,-

-          Pohoštění                                                       464 ,-

 

Místní samospráva                                                                          130 791,89 ,-

-          Odměny účetní + uklízečky                           54 750,-

-          Knihy, tiskoviny                                              357,-

-          Materiál                                                        1  343 ,-

-          El. Energie                                                     15 240,-

-          Poštovné                                                        1 239,-

-          Telefonní poplatky                                        12 333,99

-          Poplatky banka                                              4 760,-

-          Ost.služby                                                      23 869,-

-          Opravy a udržování,úpravy programů          6 967,-

-          Program MYSIS                                             8 040,90,-

-          Pohoštění                                                       1 822,-

-          Příspěvek do sdružení Běleč                         270,-

Pojištění majetku                                                                            12 617,-

-          POJIŠTĚNÍ                                                      12 617,-         

 

Vratka dotace z voleb z roku 2008                                                7 564 ,-

-          Vratka                                                            7 564 ,-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                                              4 409 062,18

 

Celkem příjmy                                  795 638,93

Celkem výdaje                                  4 409 062,18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozdíl příjmů a výdajů                       - 613 423,25

 

Další finanční operace:

-          Změna stavu na bank. Účtech                       737 563,25

-          Výdaje - splátka úvěru na spol. místnost      - 124 140,-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozdíl mezi příjmy a výdaji z finančních operací     613 423,25,-

 

Stav běžného účtu k 31.12.2009                               442 590,84 Kč

Stav cenin k 31.12.2009                                                       0 Kč.

Pokladní pohotovost k 31.12.2009                                       0 Kč.

Zůstatek nesplaceného úvěru na spo. Míst.             351 720 Kč

k 31.12.2009

 

pohledávky k 31.12. 2009 – zálohy na el. Energii                45 620 ,-

                                     záloha na smaltav. Ovály     3000 ,-

                                     nájem z reklamy                  1 500 ,-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            50 120 ,-

 

Závazky k 31.12. 2009 – dodavatel – nezaplacené fa.         758 823, 45 ,-

                                            Daň + so.pojištěnínz odměn            2 094 ,-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          Celkem závazky                           760 917,45 ,-

 

Schváleno OZ dne: 26.3.2010

………………………………………………..                                           …………………………………………..

Radek Kramer                                                                                              Petra Zechová

Místostarosta obce                                                                           starostka obce

Vyvěšeno: 3.2. 2010

Sejmuto: 31.3. 2010