Zápis ze zasedání OZ Biřkov dne 25.11.2010

ZÁPIS

ze zasedání  OZ Biřkov  konaného dne  25.11.2010  od  19,00  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov

  

Přítomni        :     Roman Voplatek, Václav Bešta, Jana Jehlíková, Monika

                             Duchová, Radka Baumruková Josef Šneberger.   

                                                                                                  

Zapisovatel   :    Radka Baumruková

Ověřovatelé  :    Jana Jehlíková, Monika Duchková

 

Program        :        1.  Zahájení  + program zasedání

 2. Kontrola usnesení z ustavujícího zasedání

3. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

4. Rozpočtové opatření č. 6 k 31.10. 2010 - schválení

5. Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva

6. Schválení spisového a skartačního řádu obecního zastupitelstva.

7. Stanovení inventarizační komise.

8. Diskuse

9. Usnesení, závěr

 

 

 

 

     Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájil p. Roman Voplatek  v 19:00 hodin.

Veřejné zasedání bylo svoláno řádně, členové zastupitelstva se sešli v počtu 6 členů, tedy zastupitelstvo je usnášení schopné.

Členové zastupitelstva souhlasily s navrženým programem.

1. Kontrola usnesení z ustavujícího zasedání

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  9.11.2010  od  19,00  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

 

1)    Volbu starosty a místostarosty

2)    Volbu předsedů výboru

3)    Výši členů zastupitelstva

4)    Určení podpisového práva pro starostu Romana Voplatka a          místostarostu Václava Beštu.

5)    Jmenování účetní obecního úřadu paní Pavlu Šťastnou

6)    Zastupitelstvo připraví na příští veřejné zasedání, v měsíci prosinci 2010 návrh jednacího řádu.

 

Po přečtení členové zastupitelstva hlasovali o schválení návrhu usnesení.

Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým usnesením.

 

2.      Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

Návrhová komise pracuje ve složení – V. Bešta – předseda, R.         Baumruková a M. Duchková – členové. Ověřovatelé zápisu J. Jehlíková, M. Duchková, zapisovatelka – R. Baumruková.

Všichni členové zastupitelstva souhlasily.

 

3.      Pověření starosty provádět rozpočtové opatření

Zastupitelstvo pověřilo provádět během roku rozpočtové opatření starostu obce p. Romana Voplatka do výše 50. tísíc.

 4 .    Rozpočtové opatření č. 6 k 31.10.2010. – schválení

Rozpočtové opatření je navrženo do usnesení, toto bylo vyvěšeno na úřední desce i na Webové stránce obce a projednává se kvůli překročení rozpočtu minulého zastupitelstva vzhledem k vyplacení mimořádných odměn.

 

5. – 6.         Schválení jednacího řádu, spisového a skartačního řádu obecního zastupitelstva.

                   Všechny zmíněné dokumenty jsou možné k nahlédnutí zde nebo kdykoliv na obecním úřadu.

 7.     Stanovení inventarizační komise 

Ustanovení inventarizační komise:

         Ve složení – pí. – Jehlíková – předseda

-         p. – V.  Frous ml. – člen

-         p. – V.  Noska ml. – člen.

8.      Diskuse

Diskuse byla otevřena.

Pí. Zechová – Pověření starosty už mají uzavřeno třičtvrtě roku,  že smí provádět rozpočtové opatření.

p. Císař -  Jaký je bod na rozpočet č. 6 k 31.10. 2010

p. Císař. – Kolik je v obecní kase peněz.

Pí. Duchková – nevím to přesně, ale okolo cca. 590 000 tisíc.

 

9.      Usnesení, závěr 

Nyní žádám p . Beštu, aby přečetl usnesení z prvního zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo schvaluje:

1)    Pověření starosty obce p. Voplatka, provádět rozpočtová opatření.

2)    Rozpočtové opatření č 6 k 31.10. 2010

3)    Jednací řád obecního zastupitelstva s platností od 26.11. 2010

4)    Spisový a skartační řád obecního úřadu v Biřkově

5)    Stanovení inventarizační komise majetku obce k 1.12.2010

Členové zastupitelstva odsouhlasili takto navržený usnesení. Návrh byl přijat.

Starosta obce ukončil v 19:20 hodin veřejné zasedání.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

……………….                                          ………………………….

Jana Jehlíková                                                     Monika Duchková

 

 

                        ………………………..                                          

Zapsala   :   Baumruková  Radka

 

 

                                                                                                         …………………………

 

Vyvěšeno dne: 1.12. 2010

Sejmuto dne: 20.12.2010

 

                                                                                                                    Starosta obce